Vitek VT-1573 SR manual

Vitek VT-1573 SR

Til højre kan du finde Vitek VT-1573 SR manual. Hvis du har et spørgsmål om dit venligst lad os vide det, i bunden af denne side.

Mærke
Vitek
Model
VT-1573 SR
Produkt
EAN
Sprog
Engelsk, Tysk, Polsk, Russisk, Tjekkisk, Ukrainsk
Filtype
PDF
TOSTER
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Uważnie przeczytać instrukcję przed
rozpoczęciem używania tostera i
przechowywać ją w celu późniejszego
użycia.
Przed włączeniem upewnić się,
napięcie sieci odpowiada napięciu tos-
tera.
Przed włączeniem tostera lub
włożeniem wtyczki do gniazdka
upewnić się, iż ręce są suche.
Używać toster na suchej równej powier-
zchni.
Nie używać tostera na zewnątrz
pomieszczenia.
Wokół tostera zawsze powinna być
odpowiednia ilość miejsca dla dobrej
wentylacji. Nie stawiać tostera w pobliżu
zasłon, ścian, pokrytych tapetami,
odzieży, kuchennych ręczników lub
jakichkolwiek łatwopalnych materiałów.
Używanie tostera wymaga zachowania
ostrożności w pobliżu powierzchni,
które mogą być uszkodzone w wyniku
wysokiej temperatury.
Uwaga! Podczas długiego podsmażania
tosty mogą zapalić się.
Nie używać tostera do podgrzewania
produktów, zawierających cukier, dżem
lub konfitury.
W celu uniknięcia ryzyka zapalenia nie
umieszczać w tosterze bardzo dużych
produktów i produktów, zawiniętych w
folię.
W czasie przyrządzania tostów w
żadnym wypadku nie nakrywać
urządzenia.
Regularnie oczyszczać tackę. Śledzić
za tym, aby okruszki nie gromadziły się
na niej.
Zawsze odłączać toster, jeśli się go nie
używa lub przed czyszczeniem.
Przed czyszczeniem tostera upewnić
się, iż on ostygł.
Nie zanurzać jakiejkolwiek części tos-
tera, kabla lub wtyczki w wodzie lub w
jakimkolwiek innym płynie.
Nie używać do czyszczenia tostera
szorstkich i żrących środków czystości,
a także detergentów.
Nie dopuszczać do kontaktu kabla
sieciowego z ostrymi brzegami lub jego
styczności z gorącą powierzchnią.
Regularnie sprawdzać kabel sieciowy,
w przypadku wyjawienia nawet najm-
niejszych oznak uszkodzenia kabla
lub oznak nieprawidłowego działania
zwrócić się do autoryzowanego ser-
wisu.
OSTROŻNIE!
Metalowe części tostera w czasie jego
pracy silnie nagrzewają się. Należy
przedsięwziąć środki ostrożności w celu
zapobiegnięcia oparzeniom, pożarowi lub
innym uszkodzeniom majątku.
OSTRZEŻENIE: nigdy nie próbować
wyjmować zaciśniętych tostów z
włączonego tostera, używając noża
lub jakiegokolwiek innego przedmio-
tu, ponieważ styczność metalowego
przedmiotu z nagrzanym elementem,
znajdującym się pod napięciem, może
stać się przyczyną porażenia prądem.
Odczekać, toster ostygnie, odłączyć
go od sieci i tylko po tym ostrożnie wyjąć
chleb.
OPIS
1. Drążek do blokowania wbudowanej
kratki
2. Wbudowana kratka
3. Otwory do tostów
4. Drążek włączenia tostera
5. Przycisk „anulowanie”
6. Przycisk „Rozmrażanie”
7. Przycisk „Podgrzewanie”
8. Uchwyt ustawienia stopnia
podsmażania tostów
9. Miejsce do przechowywania kabla
sieciowego
10. Wyjmowana tacka do okruszków
UŻYCIE TOSTERA
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przed pierwszym użyciem tostera
usunąć całe opakowanie.
Nie wkładając w otwory do tostów
kawałków chleba, włączyć urządzenie,
ustawić uchwyt ustawienia stopnia
podsmażania tostów (8) na maksymal-
ny czas.
Elementy grzewcze tostera zapalą się w
czasie pierwszego włączenia i dlatego
możliwym jest pojawienie się niewielkiej
ilości dymu – jest to normalne zjawisko.
PRZYDATNE RADY
Stopień podsmażenia tostów zależy od
grubości i jakości chleba.
Nigdy nie podsmażać zbyt cienkich lub
grubych kawałków chleba, grubość
tosta nie powinna przekraczać 20 mm.
Jeśli tosty zablokowały się w otworach
do tostów – w celu ich wyjęcia wyłączyć
toster i odczekać, ostygnie, używać
małej drewnianej łopatki. Nie dotykać
nagrzanych elementów jest to nie-
bezpieczne.
PRZYGOTOWANIE TOSTÓW
Podłączyć wtyczkę do gniazdka, włożyć
przygotowane kawałki chleba w otwory
do tostów (3).
Uchwytem ustawienia stopnia
podsmażania tostów (8) ustawić
pożądany czas pracy: 1 – minimalny
stopień podsmażania, 6 – maksymalny
stopień podsmażania tostów.
Nacisnąć drążek włączenia (4) do jego
blokady.
Kiedy tosty będą gotowe, toster automa-
tycznie wyłączy się i drążek włączenia
(4) zajmie początkową pozycję.
W celu wyjęcia tostów o niewielkich
rozmiarach ostrożnie podnieść rączkę
włączenia (4) w kierunku do góry.
PODGRZEWANIE
W razie konieczności można podgrzać
tosty, które ostygły.
Włożyć tosty, nacisnąć drążek włączenia
(4), nacisnąć przycisk (7) „Podgrzewanie”
– zapali się lampka kontrolna pracy.
W tym trybie tosty można podgrzać bez
dodatkowego podsmażania.
ROZMRAŻANIE
W celu podsmażania zamrożonego pieczywa
używać przełącznika (6) „Rozmrażanie”
zapali się lampka kontrolna pracy.
PRZYCISK „ANULOWANIE”
Jeśli chcą Państwo przerwać proces
podsmażania tostów, nacisnąć przycisk
(5) „Anulowanie”.
PODGRZEWANIE BUŁECZEK
Umieścić podstawkę do podgrzewania
bułeczek, naciskając na drążek (1).
Położyć bułeczki lub inne pieczywo na
podstawce (2) do podgrzewania.
Rączką ustawiania stopnia
podsmażania tostów (8) ustawić
pożądany czas pracy.
Nacisnąć na drążek włączenia (4) do
jego zablokowania.
Po upłynięciu ustawionego czasu
podgrzewania toster automatycznie
wyłączy się.
TACKA DO OKRUSZKÓW
Toster posiada wbudowaną tackę do
zbieranie okruszków (10).
W celu usunięcia okruszków wystarc-
zy wysunąć tackę, usunąć okruszki, a
następnie ustawić ją na swoim miejscu.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed czyszczeniem upewnić się, iż
urządzenie jest odłączone od sieci.
Odczekać, aż toster całkowicie ostygnie.
Nigdy nie zanurzać tostera w wodzie lub
innych płynach.
Przecierać zewnętrzną powierzchnię
obudowy tostera wilgotną szmatką, a
następnie wytrzeć do sucha.
Wysunąć tackę do zbieranie okruszków,
usunąć okruszki, a następnie ustawić
tackę na swoim miejscu.
W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia
nigdy nie umieszczać jakichkolwiek przed-
miotów w otworach do tostów.
Przechowywać toster w suchym chłodnym
miejscu.
DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Moc: 850 W
Producent zastrzega sobie prawo zmi-
any charakterystyki urządzeń bez
wcześniejszego zawiadomienia.
Termin przydatności urządzenia do
użytku powyżej 5 lat
Gwarancji
Szczegółowe warunki gwarancji, można
otrzymać w punkcie sprzedaży, w któ-
rym nabyliście Państwo dane urządzenie.
W przypadku zgłaszania roszczeń z tytułu
zobowiązań gwarancyjnych, należy oka-
zać rachunek lub fakturę poświadczające
zakup.
Dany wyrób jest zgodny z
wymaganiami odnośnie elektro-
magnetycznej kompatybilności,
przewidzianej dyrektywą
2004/108/EC Rady Europy oraz
przepisem 2006/95/EC o niz-
kowoltowych urządzeniach.
POLSKI
6


• Аспапты қолданудың алдында
онда көрсетілген кернеу сіздің
үйіңіздегікернеугесәйкескелетінін
тексеріңіз.
• Қосылған аспапты қараусыз
қалдырмаңыз. Оны балалардың
қолыжетпейтінжердесақтаңыз.
• Желіліксымы,ашасынемесебасқа
бөлшектері зақымданғап аспапты
қолданбаңыз.
• Аспаптытекарнауыбойыншағана
қолданыңыз.
• Аспаптысуғанемесебасқа
сұйықтықтарғасалмаңыз.Оны
ыдысжуумашинасындажумаңыз.
• Аспаптыжылытужабдықтарының,
электржәнегазплиталардың
жанынақоймаңыз.
• Жайдантысжердеқолданбаңыз.
• Топтамағакірмейтінжабдықтарды
қолдануұсынылмайды.
• Аспапты тасымалдау кезінде
сымнан тартпаңыз. Сымды
бұрамаңыз және тостерді
айналдыраорамаңыз.
• Аспаптытегістұрақтыжерге
қойыңыз.
• Аспапты тазалаудың алдында
оныңсуығанынакөзжеткізіңіз.
• Тостердіңыстықбетіне
тақалмаңыз.
• Сымның үстелден ілініп тұруына
және оның ыстық беттермен
жанасуынажолбермеңіз.
• Аспапты тез тұтанатын заттармен
қатарқоймаңыз.Аспапжәнеперде
арасындағыаралықкемдегенде1
болуықажет.
• Тостерді өнімдерді жібіту үшін
қолдануғаболмайды.
• Аспапты қолданбаған жағдайда
немесе оны тазалаудың алдында,
оныжеліденажыратыңыз.
• Қысқа тұйықталу қауіп-қатерін
болдырмау үшін аспапты
тазалауда металл ысқыштарды
пайдаланбаңыз.

• Тостерді 230 Вольт кернеудегі
желігеқосыңыз.
• Қуыруреттеуішінқажеттідеңгейге
орнатыңыз.Қуырылудәрежесі
санныңкөбуінебайланысты
ұлғаяды.
• Нан тілімдерін тостерге салыңыз
және рычагқа төмен басыңыз, ол
төмен жағдайда автоматты түрде
бекітілуі қажет. Қосу индикаторы
жанады.
• Егерсізтосттардымұздатылған
наннандайындағыңызкелсе,онда
жібітубатырмасынабасыңыз.
Жібітуфункциясыдайындау
уақытынашамамен30секунд
қосады.
• Суып қалған нанды жылыту үшін
жылыту батырмасына басыңыз.
Жылыту индикаторы жанады.
Бұл функция реттеу жағдайына
байланыссыз 30 секунд жұмыс
істейді және нанды қосымша
қуырусызжылытады.
• Тосттар дайын болған жағдайда,
тостер автоматты түрде өшеді де
нанатылыпшығады.
• Процесті тоқтату үшін тоқтату
батырмасынабасыңыз.

• Қолданыпболғаннанкейін
тостердіөшіріңізжәнеоныжеліден
ажыратыңыз.
• Тостерастындағытабақты
шығарыңызжәненанұнтақтарын
жинапалыңыз.
• Тостер бетін ылғал шүберекпен
сүртіпалыңыз.
• Тазалаукезіндеметалл
ысқыштардыжәнеөткірзаттарды
қолданбаңыз,себебісізаспапты
қырыпжіберуіңізмүмкін.
• Өзгеқызметкөрсетужәнежөндеу
біліктімаманменжүргізілуіқажет.

Қорек 220-240В~50/60Гц
Қуаты 850Вт
Өндіруші алдын ала хабарламастан
аспаптың сипаттамаларын
өзгертуге құқылы.
Аспаптың қызмет мерзімі
5 жылдан кем емес

Гарантиялық жағдайдағы қаралып
жатқан бөлшектер дилерден тек са-
тып алынған адамға ғана берiледi.
Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген чек
немесеквитанциясынкөрсетуiқажет.

5
ТОСТЕР
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Внимательно прочитайте инструкцию
перед началом эксплуатации тостера и
сохраните ее для дальнейшего исполь-
зования.
Перед включением убедитесь, что
напряжение электрической сети
соответствует рабочему напряжению
тостера.
Прежде чем включить тостер или
вставить вилку в розетку, убедитесь,
что ваши руки сухие.
Используйте тостер на сухой устой-
чивой поверхности.
Не пользуйтесь тостером вне поме-
щения.
Вокруг тостера всегда должно быть
достаточно места для хорошей вен-
тиляции.
Не ставьте тостер рядом со штора-
ми, вблизи стен, покрытых обоями,
рядом с одеждой, кухонными поло-
тенцами или любыми другими
легковоспламеняющимися материа-
лами.
Использование тостера требует
осторожности рядом с поверхностя-
ми, которые могут быть повреждены
из-за высокой температуры.
Внимание! При длительном под-
жаривании тосты могут воспламе-
ниться.
Не используйте тостер для нагрева-
ния продуктов, содержащих сахар,
джем или варенье.
Во избежание риска возгорания не
помещайте в тостер продукты очень
большого размера и продукты,
завернутые в фольгу.
Во время приготовления тостов ни в
коем случае не накрывайте прибор.
Регулярно очищайте поддон.
Следите за тем, чтобы крошки не
скапливались на нем.
Всегда отключайте тостер, если вы
им не пользуетесь или перед его
чисткой.
Перед чисткой тостера убедитесь,
что он остыл.
Не погружайте тостер, или сетевой
шнур в воду или любую другую жид-
кость, это может стать источником
опасности.
Не используйте для чистки тостера
грубые, абразивные или едкие очи-
стители.
Не допускайте контактов сетевого
шнура с острыми краями или сопри-
косновения его с горячей поверхно-
стью.
Регулярно осматривайте сетевой
шнур, в случае обнаружения малей-
ших признаков повреждения сетево-
го шнура или признаков неисправной
работы обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр.
ОСТОРОЖНО!
Металлические части тостера во время
работы сильно нагреваются.
Следует принять меры предосторож-
ности для предотвращения ожогов,
пожара или других повреждений иму-
щества.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: никогда не
пытайтесь вытащить зажатые тосты из
включенного тостера, используя нож
или какой-либо другой предмет, так
как соприкосновение металлического
предмета с нагревательным элементом,
находящимся под напряжением, может
стать причиной получения электрошока.
Дайте тостеру время остыть, отключите
его от сети и только потом осторожно
удалите хлеб.
ОПИСАНИЕ
1. Рычаг для фиксации встроенной
решетки
2. Встроенная решетка
3. Отверстия для тостов
4. Рычаг включения тостера
5. Кнопка "Отмена"
6. Кнопка азморозка"
7. Кнопка "Подогрев"
8. Регулятор степени поджаривания
тостов
9. Место для хранения сетевого шнура
10. Съемный поддон для крошек
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОСТЕРА
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Перед первым использованием тосте-
ра удалите все упаковочные мате-
риалы.
Не загружая в отверстия для тостов
ломтики хлеба, включите прибор,
установите регулятор степени под-
жаривания тостов (8) на максималь-
ное время.
Нагревательные элементы тостера
обгорают при первом подключе-
нии и поэтому возможно появление
небольшого количества дыма - это
нормальное явление.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Степень поджаривания тоста зависит
от толщины и качества хлеба.
Никогда не поджаривайте слишком
тонкие или толстые ломтики, толщи-
на тоста не должна превышать 20 мм.
Если тосты застряли в отверстиях для
тостов, для их извлечения отключите
тостер и дайте ему остыть, используй-
те маленькую деревянную лопатку.
Не прикасайтесь к нагревательным
элементам - это опасно.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОСТОВ
Подключите сетевую вилку к розетке,
опустите подготовленные ломтики
хлеба в отверстия для тостов (3).
Регулятором степени поджаривания
тостов (8) установите необходимое
время работы:
1 - минимальная степень
поджаривания;
6 - максимальная степень
поджаривания тостов.
Нажмите на рычаг включения (4) до
его фиксации.
Когда тосты приготовятся, тостер авто-
матически отключится и рычаг включе-
ния (4) займет исходную позицию.
Для извлечения тостов небольшого
размера аккуратно поднимите ручку
включения (4) по направлению вверх.
ПОДОГРЕВ
При необходимости вы можете подо-
греть остывшие тосты.
Загрузите тосты, нажмите рычаг
включения (4), нажмите кнопку (7)
"Подогрев" - загорится световой инди-
катор работы.
В этом режиме тосты можно подо-
греть без дополнительного поджари-
вания.
РАЗМОРОЗКА
Для поджаривания замороженных хле-
бобулочных изделий используйте кноп-
ку (6) "Разморозка" - при этом загорит-
ся световой индикатор работы.
КНОПКА "ОТМЕНА"
Если вы хотите прервать процесс под-
жаривания тостов, нажмите на кнопку
(5) "Отмена".
ПОДОГРЕВ БУЛОЧЕК
Зафиксируйте подставку для подо-
грева булочек, нажав на рычаг (1).
Положите булочки или другие хлебо-
булочные изделия на решетку (2) для
подогрева.
Регулятором степени поджаривания
тостов (8) установите необходимое
время работы.
Нажмите на рычаг включения (4) до
его фиксации.
По истечении установленного време-
ни подогрева тостер автоматически
выключится.
ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КРОШЕК
Ваш тостер оборудован поддоном
для сбора крошек (10).
Для удаления крошек просто выдвинь-
те поддон, удалите крошки, а затем
установите его на прежнее место.
ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой убедитесь, что прибор
отключен от сети.
Дождитесь, когда тостер полностью
остынет.
Никогда не опускайте прибор в воду или
другие жидкости.
Протрите внешнюю поверхность кор-
пуса тостера влажной тряпочкой, затем
вытрите его насухо.
Выдвиньте поддон для сбора крошек,
удалите крошки и установите поддон
на место.
Во избежание повреждения прибора
никогда не помещайте посторонние
предметы в отверстия для тостов.
Храните прибор в прохладном сухом
месте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 220-240 В ~
50/60 Гц
Мощность: 850 Вт
Производитель оставляет за собой
право изменять характеристики прибо-
ров без предварительного уведомления
Срок службы прибора не менее
5-ти лет
Данное изделие соответствует
всем требуемым европейским
и российским стандартам без-
опасности и гигиены.
Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС
ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена,
Австрия
Сделано в Китае
РУССКИй
4
TOASTER
GEBRAUCHANWEISUNG
Aufmerksam lesen Sie die
Gebrauchsanweisung vor dem Anfang der
Toasternutzung und bewahren Sie sie für die
weitere Nutzung auf.
Vor der Einschaltung vergewissern Sie
sich, dass die Spannung des elektrischen
Netzwerkes der Arbeitsspannung des
Toasters entspricht.
Bevor Sie den Toaster einschalten oder
den Stecker in die Steckdose hinein-
setzen, vergewissern Sie sich, dass Ihre
Hände trocken sind.
Verwenden Sie den Toaster auf einer
trockenen standfesten Oberfläche.
Verwenden Sie den Toaster draußen
nicht.
Um den Toaster herum soll es immer
genügend Raum für eine gute Ventilation
geben. Stellen Sie den Toaster neben
den Vorhängen, unweit der Wände,
mit Tapeten beklebt, neben Kleidung,
Küchenhandtüchern oder beliebigen
anderen leichtentzündlichen Materialien
nicht.
Nutzung des Toasters sieht Vorsicht
neben den Oberflächen vor, die wegen
der hohen Temperatur beschädigt werden
können.
Achtung! Beim langen Rösten können die
Toaste sich entzünden.
Verwenden Sie den Toaster fürs
Erwärmen der Nahrungsmittel, die
Zucker, Marmelade oder Konfitüre enthal-
ten, nicht.
Zur Vermeidung des Risikos des
Entzündens unterbringen Sie in den
Toaster Nahrungsmittel einer sehr gro-
ßen Größe und in Folie eingewickelt nicht.
Während der Toasteszubereitung
bedecken Sie das Gerät unter keinen
Umständen.
Regelmäßig reinigen Sie die Krümelschale.
Achten Sie darauf, dass sich Krümel dar-
auf nicht ansammeln.
Immer schalten Sie den Toaster ab, wenn
Sie ihn nicht benutzen oder vor dessen
Reinigen.
Vor dem Reinigen des Toasters vergewis-
sern Sie sich, dass er abgekühlt ist.
Tauchen Sie einen beliebigen Teil des
Toasters, Schnursatz oder Stecker ins
Wasser oder beliebige Flüssigkeit nicht
ein.
Verwenden Sie fürs Reinigen des Toasters
grobe, Schleif- oder Ätzreiniger nicht.
Lassen Sie Kontakte der Netzschnur mit
scharfen Rändern oder deren Berührung
mit heißen Oberflächen nicht zu.
Regelmäßig kontrollieren Sie die
Netzschnur, im Falle des Entdeckens
der geringsten Merkmale der
Netzschnurbeschädigung oder der
Merkmale der fehlerhaften Arbeit
wenden Sie sich an ein autorisiertes
Servicezentrum.
VORSICHT!
Metallteile des Toasters werden wäh-
rend der Arbeit stark erwärmt. Es ist nötig,
Sicherheitsmaßnahmen für Vorbeugung
von Brandwunden, Brand oder anderen
Beschädigungen des Eigentums zu treffen.
WARNUNG: niemals versuchen Sie,
geklemmte Toaste aus einem eingeschalte-
ten Toaster unter Verwendung eines Messers
oder irgendeines anderen Gegenstandes
herauszuziehen, da Berührung eines
Metallgegenstandes mit dem Heizelement,
das sich unter Spannung befindet, ein Grund
des Elektroschockerhaltes sein kann. Lassen
Sie den Toaster abkühlen, schalten Sie ihn
vom Netzwerk ab und erst dann entfernen
Sie vorsichtig das Brot.
BESCHREIBUNG
1. Hebel für Fixierung des eingebauten
Rostes
2. Eingebauter Rost
3. Öffnungen für Toaste
4. Hebel der Toastereinschaltung
5. Knopf “ Aufhebung “
6. Knopf “ Auftauen “
7. Knopf “ Aufwärmung
8. Griff der Einstellung der
Toastesröstensstufe
9. Stelle für Aufbewahrung der Netzschnur
10. Abnehmbare Krümelschale
TOASTERAUSNUTZUNG
VOR DER ERSTEN NUTZUNG
Vor der ersten Nutzung des Toasters ent-
fernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
Ohne in die Toastesöffnungen
Brotscheibchen zu laden, schalten Sie
das Gerät ein, bringen Sie den Griff der
Einstellung der Toastesröstensstufe (8)
auf maximale Zeit.
Heizelemente des Toasters brennen bei
erster Einschaltung an und deshalb ist das
Erscheinen einer kleinen Rauchmenge
möglich es ist eine normale Erscheinung.
NÜTZLICHE RATSCHLÄGE
Toastesröstensstufe hängt von der Dicke
und Qualität des Brotes ab.
Niemals rösten Sie zu sehr feine oder
dicke Scheibchen, Dicke des Toastes soll
20 mm nicht übertreten.
Wenn Toaste in Toastesöffnungen stek-
kengeblieben sind, schalten Sie für deren
Entfernung den Toaster ab und lassen
Sie ihn abkühlen, verwenden Sie ein klei-
nes Holzschaufelchen. Berühren Sie die
Heizelemente nicht, es ist gefährlich.
TOASTESZUBEREITUNG
Schalten Sie den Netzstecker in die
Steckdose ein, senken Sie vorbereitete
Brotscheibchen in die Toastesöffnungen
(3) hinein.
Mit dem Griff der Einstellung der
Toastesröstensstufe (8) geben Sie die
gewünschte Arbeitszeit ein: 1 - minimale
Röstensstufe; 6 - maximale Röstensstufe
der Toaste.
Drücken Sie auf den Hebel der
Einschaltung (4) bis zur Fixierung.
Wenn die Toaste zubereitet sind, schaltet
sich der Toaster automatisch ab und der
Hebel der Einschaltung (4) geht in die
Ausgangsposition über.
Für Toastesentfernung der kleinen
Größe heben Sie akkurat den Griff der
Einschaltung (4) in Richtung nach oben.
AUFWÄRMUNG
Falls notwendig, können Sie kalte Toaste
aufwärmen.
Laden Sie Toaste hinein, drücken Sie auf
den Hebel der Einschaltung (4), drücken
Sie auf den Knopf (7) Aufwärmung” - es
leuchtet Lichtindikator der Arbeit auf.
In dieser Betriebsart kann man Toaste
ohne zusätzliches Rösten aufwärmen.
AUFTAUEN
Fürs Rösten von gefrorenen
Broterzeugnissen gebrauchen Sie den
Umschalter (6) “Auftauen” - es leuchtet
dabei Lichtindikator der Arbeit auf.
KNOPF “ AUFHEBUNG “
Wenn Sie den Röstensprozess der Toaste
unterbrechen wollen, drücken Sie auf den
Knopf (5) Aufhebung”.
AUFWÄRMUNG DER BRÖTCHEN
Fixieren Sie das Untergestell für
Aufwärmung der Brötchen, dabei drücken
Sie auf den Hebel (1).
Legen Sie Brötchen oder andere
Broterzeugnisse aufs Untergestell (2) für
Aufwärmung.
Mit dem Griff der Einstellung der
Toastesröstensstufe (8) geben Sie die
erwünschte Arbeitszeit ein.
Drücken Sie auf den Hebel der
Einschaltung (4) bis zur Fixierung.
Nach Ablauf der eingegebenen Zeit der
Aufwärmung wird der Toaster automa-
tisch ausgeschaltet.
SCHALE FÜR KRÜMELSAMMELN
Ihr Toaster ist mit einer Schale fürs
Krümelsammeln (10) ausgestattet.
Für Krümelentfernung bringen Sie die
Schale einfach heraus, entfernen Sie die
Krümel, und dann bringen Sie sie auf ihre
Stelle zurück.
REINIGUNG UND PFLEGE
Vor dem Reinigen vergewissern Sie sich,
dass das Gerät vom Netzwerk abgeschaltet
ist.
Warten Sie ab, bis der Toaster vollständig
kühl ist.
Niemals tauchen Sie das Gerät ins Wasser
oder andere Flüssigkeiten ein.
Wischen Sie die Außenoberfläche des
Toastergehäuses mit feuchtem Tuch ab,
dann wischen Sie ihn trocken ab.
Bringen Sie die Schale fürs Krümelsammeln
heraus, entfernen Sie Krümel, bringen Sie
die Schale auf ihre Stelle zurück.
Zur Vermeidung der Beschädigung des
Gerätes unterbringen Sie niemals fremde
Gegenstände in die Toastesöffnungen.
Bewahren Sie das Gerät an einer kühlen
trocknen Stelle auf.
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
Betriebsspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Leistung: 850 Watt
Der Hersteller behält sich das Recht vor
die Charakteristiken des Gerätes ohne
Vorbescheid zu ändern.
Die Lebensdauer des Gerätes beträgt
nicht weniger als 5 Jahre
Der Produzent behält sich das Recht vor,
die Charakteristiken der Geräte ohne
Vorankündigung zu ändern.
Benutzungsdauer der Teekanne nicht
weniger als 3 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der
Gewährleistung kann man beim Dealer, der
diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei
beliebiger Anspruchserhebung soll man
während der Laufzeit der vorliegenden
Gewährleistung den Check oder die Quittung
über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht
den Forderungen der elektroma-
gnetischen Verträglichkeit, die in
2004/108/EC – Richtlinie des Rates
und den Vorschriften 2006/95/EC
über die Niederspannungsgeräte
vorgesehen sind.
DEUTSCH
3
TOASTER
OPERATING INSTRUCTIONS
Carefully read these instructions before
using the toaster and safe them for
future reference.
Before connecting, make sure that
the electrical supply voltage matches
the operating voltage of the toaster.
Make sure that you hands are dry
before inserting the plug into the out-
let or turning on the toaster.
Operate the toaster on a dry, stable
surface.
Do not use the toaster outdoors.
There should always be enough room
around the toaster to provide good
ventilation. Do not place the toaster
near curtains, wall-papered walls,
clothing, kitchen towels or any other
flammable material.
Use the toaster with caution around
surfaces that may be damaged by
high temperatures.
Attention! If cooked for too long, toast
can ignite.
Do not use the toaster to heat foods
containing sugar, jam or jelly.
In order to avoid the risk of electric
shock, do not place very large prod-
ucts or products wrapped in foil into
the toaster.
Do not, for any reason, cover the
device while preparing toast.
Clean the crumb tray regularly. Make
sure that crumbs do not collect there.
Always unplug the toaster when not in
use or while cleaning.
Make sure that the toaster has cooled
completely before cleaning.
Do not submerse any part of the
toaster, its power cord or plug in
water or any other liquid.
Do not use rough, abrasive or caustic
cleaners to clean the toaster.
Do not allow the power cord to hand
over sharp edges or lay across hot
surfaces.
Check the power cord regularly. If the
slightest damage to the power cord
is found or other signs of malfunction
are observed, contact an authorized
service center for repairs.
CAREFUL!
The metal parts of the toaster heat up
significantly during operation. Safety
measures should be taken to prevent
burns, fires and other material damage.
WARNING: Never attempt to remove
cooked toast from toaster with a knife or
other object while the toaster is plugged
in; if the heating element is touched with
a metal object, it could result in electrical
shock. Allow the toaster to cool, discon-
nect it from electrical power, and only
then, carefully remove the bread.
DESCRIPTION
1. Handle for locking the built-in grill
2. Built-in grill
3. Opening for toast
4. Handle for turning on the toaster
5. “Cancel” button
6. “Defrost” button
7. “Reheat” button
8. Toasting level selector handle
9. Power cord storage space
10.Removable crumb tray
USING THE TOASTER
BEFORE FIRST USE
Remove all the packing materials
before using the toaster.
Without loading any bread into the
toast openings, turn on the device,
set the mode selector (6) to the
“Normal” position and the toasting
level selector (7) - to the maximum
time.
The heating elements are burned-in
during the first use and so there may
be a small amount of smoke released
- this is normal.
USEFUL ADVICE
The toasting level depends on the
thickness and quality of the bread.
Never cook really thin or really thick
pieces of bread; the thickness of the
toast should not exceed 20 mm.
To remove a piece of toast that has
gotten stuck in the opening, first allow
the toaster to cool and then use a
small wooded spatula. Do not touch
the heating elements. They are dan-
gerous.
PREPARING TOAST
Connect the power plug to the outlet;
insert slices of bread into the toast
openings (3).
Set the toasting level selector (8) to
the desired cooking time: 1 - mini-
mum toasting level; 6 - maximum
toasting level.
Press the “on” handle (4) down until it
locks.
When the toast is done, the toaster
automatically turns off and the “on”
handle (4) returns to its original posi-
tion.
Carefully lift the “on” handle (4) to
remove small pieces of bread from
the toaster.
REHEATING
You can reheat cold toast if necessary.
Load the toast, press the “on” handle
(4), and then press the (7) “Reheat”
button - the power indicator will light.
This mode allows you to reheat toast
without any additional cooking.
DEFROSTING
To toast frozen bread products, use the
(6) “Defrost” button - the power indica-
tor will light.
CANCEL” BUTTON
If you want to cancel the cooking pro-
cess, press the “Cancel” (5) button.
HEATING ROLLS
Attach the roll-heating attachment by
pressing the handle (1).
Place the rolls or other bread prod-
ucts on the heating attachment (2).
Set the toasting level selector (8) to
the desired time setting.
Press the “on” handle (4) until it locks.
When the preset toasting time expires,
the toaster automatically turns off.
CRUMB TRAY
Your toaster is equipped with a tray to
collect crumbs (10).
To remove the crumbs, simply slide
out the tray, remove the crumbs and
then replace the tray.
CARE AND CLEANING
Make sure the toaster is disconnected
from power before cleaning.
Wait until the toaster has cooled com-
pletely.
Never submerse the device in water or
any other liquid.
Wipe the outer surfaces of the toaster
with a damp cloth and then wipe it dry.
Slide out the crumb tray, remove the
crumbs, and then replace the tray.
In order to avoid damage to the device,
do not insert any foreign objects into the
toasting openings.
Store the device in a cool, dry place.
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Power rating: 850 W
The manufacturer shall reserve the right
to change the specification of the appli-
ances without preliminary notice.
The life time of the appliance shall
not be less than 5 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions
can be obtained from the dealer from
whom the appliance was purchased. The
bill of sale or receipt must be produced
when making any claim under the terms
of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the
Council Directive 2004/108/ЕС
and to the Low Voltage Regulation
(2006/95/ЕС)
ENGLISH
2
1573.indd 1 12.12.2013 14:32:57

Har du et spørgsmål om Vitek VT-1573 SR?

Hvis du har et spørgsmål om "Vitek VT-1573 SR"

Til salg på

Specifikationer

Funktioner
Antal skiver 2
Sandwichstativ no
Opbevaring af ledning yes
Kontrollampe yes
Genopvarmningsfunktion yes
Optøningsfunktion yes
Stop/afbryd-knap yes
Eletronisk bruningskontrol -
Aftagelig krummebakke yes
Variabel bruningskontrol af skorpe yes
Coolwall-kabinet yes
Cool touch håndtag yes
Farve på produkt Black, Stainless steel
Materiale kabinet Rustfrit stål
Skærm no
Holde varm funktion yes
- Defrost, Keep warm, Reheat
Strømstyring
Strøm 850
AC frekvens 50/60
AC indgangsspænding 220 - 240