Vitek VT-1572 Y manual

Vitek VT-1572 Y

Til højre kan du finde Vitek VT-1572 Y manual. Hvis du har et spørgsmål om dit venligst lad os vide det, i bunden af denne side.

Mærke
Vitek
Model
VT-1572 Y
Produkt
EAN
9120013033169
Sprog
Engelsk, Tysk, Polsk, Russisk, Tjekkisk, Ukrainsk
Filtype
PDF
TOSTER
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Uważnie przeczytać instrukcję przed rozpo-
częciem używania tostera i przechowywać
w celu późniejszego użycia.
Przed włączeniem upewnić się, iż napięcie
sieci odpowiada napięciu tostera.
Przed włączeniem tostera lub włożeniem
wtyczki do gniazdka upewnić się, iż ręce
suche.
Używać toster na suchej równej powierzch-
ni.
Nie używać tostera na zewnątrz pomiesz-
czenia.
Wokół tostera zawsze powinna być odpo-
wiednia ilość miejsca dla dobrej wentylacji.
Nie stawiać tostera w pobliżu zasłon, ścian,
pokrytych tapetami, odzieży, kuchennych
ręczników lub jakichkolwiek łatwopalnych
materiałów.
Używanie tostera wymaga zachowania
ostrożności w pobliżu powierzchni, które
mogą być uszkodzone w wyniku wysokiej
temperatury.
Uwaga! Podczas długiego podsmażania
tosty mogą zapalić się.
Nie używać tostera do podgrzewania pro-
duktów, zawierających cukier, dżem lub
konfitury.
W celu uniknięcia ryzyka zapalenia nie
umieszczać w tosterze bardzo dużych pro-
duktów i produktów, zawiniętych w folię.
W czasie przyrządzania tostów w żadnym
wypadku nie nakrywać urządzenia.
Regularnie oczyszczać tackę. Śledzić za
tym, aby okruszki nie gromadziły się na
niej.
Zawsze odłączać toster, jeśli się go nie
używa lub przed czyszczeniem.
Przed czyszczeniem tostera upewnić się, iż
on ostygł.
Nie zanurzać jakiejkolwiek części tostera,
kabla lub wtyczki w wodzie lub w jakimkol-
wiek innym płynie.
Nie używać do czyszczenia tostera szorst-
kich i żrących środków czystości, a także
detergentów.
Nie dopuszczać do kontaktu kabla siecio-
wego z ostrymi brzegami lub jego styczno-
ści z gorącą powierzchnią.
Regularnie sprawdzać kabel sieciowy, w
przypadku wyjawienia nawet najmniej-
szych oznak uszkodzenia kabla lub oznak
nieprawidłowego działania zwrócić się do
autoryzowanego serwisu.
OSTROŻNIE!
Metalowe części tostera w czasie jego pracy
silnie nagrzewają się. Należy przedsięwziąć
środki ostrożności w celu zapobiegnięcia opa-
rzeniom, pożarowi lub innym uszkodzeniom
majątku.
OSTRZEŻENIE: nigdy nie próbować wyjmo-
wać zaciśniętych tostów z włączonego toste-
ra, używając noża lub jakiegokolwiek innego
przedmiotu, ponieważ styczność metalowego
przedmiotu z nagrzanym elementem, znaj-
dującym się pod napięciem, może stać się
przyczyną porażenia prądem. Odczekać,
toster ostygnie, odłączyć go od sieci i tylko po
tym ostrożnie wyjąć chleb.
OPIS
1. Drążek do blokowania wbudowanej kratki
2. Wbudowana kratka
3. Otwory do tostów
4. Drążek włączenia tostera
5. Przycisk „anulowanie”
6. Przełącznik trybów pracy (podgrzewanie/
Normal/rozmrażanie)
7. Uchwyt ustawienia stopnia podsmażania
tostów
8. Miejsce do przechowywania kabla siecio-
wego
9. Wyjmowana tacka do okruszków
UŻYCIE TOSTERA
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przed pierwszym użyciem tostera usunąć
całe opakowanie.
Nie wkładając w otwory do tostów kawał-
ków chleba, włączyć urządzenie, ustawić
przełącznik trybów pracy (6) w pozycji
„Normal”, a uchwyt ustawienia stopnia
podsmażania tostów (7) na maksymalny
czas.
Elementy grzewcze tostera zapalą się w
czasie pierwszego włączenia i dlatego
możliwym jest pojawienie się niewielkiej
ilości dymu – jest to normalne zjawisko.
PRZYDATNE RADY
Stopień podsmażenia tostów zależy od
grubości i jakości chleba.
Nigdy nie podsmażać zbyt cienkich lub
grubych kawałków chleba, grubość tosta
nie powinna przekraczać 20 mm.
Jeśli tosty zablokowały się w otworach do
tostów – w celu ich wyjęcia wyłączyć toster
i odczekać, ostygnie, używać małej
drewnianej łopatki. Nie dotykać nagrza-
nych elementów – jest to niebezpieczne.
PRZYGOTOWANIE TOSTÓW
Podłączyć wtyczkę do gniazdka, włożyć
przygotowane kawałki chleba w otwory do
tostów (3).
Ustawić przełącznik trybów pracy (6) w
pozycji „Normal”.
Uchwytem ustawienia stopnia podsma-
żania tostów (7) ustawić pożądany czas
pracy: 1 – minimalny stopień podsmaża-
nia, 7 – maksymalny stopień podsmażania
tostów.
Nacisnąć drążek włączenia (4) do jego
blokady.
Kiedy tosty będą gotowe, toster automa-
tycznie wyłączy się i drążek włączenia (4)
zajmie początkową pozycję.
W celu wyjęcia tostów o niewielkich roz-
miarach ostrożnie podnieść rączkę włą-
czenia (4) w kierunku do góry.
PODGRZEWANIE
W razie konieczności można podgrzać
tosty, które ostygły.
Ustawić przełącznik (6) w maksymalnie
lewej pozycji „Podgrzewanie”.
Włożyć tosty, naciskając drążek włączenia
(4).
W tym trybie tosty można podgrzać bez
dodatkowego podsmażania.
ROZMRAŻANIE
W celu podsmażania zamrożonego pieczy-
wa ustawić przełącznik (6) w maksymal-
nie prawej pozycji „Rozmrażanie”, włożyć
tosty, naciskając drążek włączenia (4).
PRZYCISK „ANULOWANIE”
Jeśli chcą Państwo przerwać proces pod-
smażania tostów, nacisnąć przycisk (5)
„Anulowanie”.
PODGRZEWANIE BUŁECZEK
Umieścić podstawkę do podgrzewania
bułeczek, naciskając na drążek (1).
Położyć bułeczki lub inne pieczywo na
podstawce (2) do podgrzewania.
Ustawić przełącznik trybów pracy (6) w
pozycji „Normal”.
Rączką ustawiania stopnia podsmażania
tostów (7) ustawić pożądany czas pracy.
Nacisnąć na drążek włączenia (4) do jego
zablokowania.
Po upłynięciu ustawionego czasu pod-
grzewania toster automatycznie wyłączy
się.
TACKA DO OKRUSZKÓW
Toster posiada wbudowaną tackę do zbie-
ranie okruszków (9).
W celu usunięcia okruszków wystarczy
wysunąć tackę, usunąć okruszki, a następ-
nie ustawić ją na swoim miejscu.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed czyszczeniem upewnić się, urządze-
nie jest odłączone od sieci.
Odczekać, aż toster całkowicie ostygnie.
Nigdy nie zanurzać tostera w wodzie lub
innych płynach.
Przecierać zewnętrzną powierzchnię obudowy
tostera wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć
do sucha.
Wysunąć tackę do zbieranie okruszków, usu-
nąć okruszki, a następnie ustawić tackę na
swoim miejscu.
W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia
nigdy nie umieszczać jakichkolwiek przed-
miotów w otworach do tostów.
Przechowywać toster w suchym chłodnym
miejscu.
DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania: 220-230 V, 50 Hz
Moc: 640-700 W
Producent zastrzega sobie prawo zmiany
charakterystyki urządzeń bez wcześniejszego
zawiadomienia.
Termin przydatności urządzenia do użyt-
ku powyżej 5 lat
Gwarancji
Szczegółowe warunki gwarancji, można otrzy-
mać w punkcie sprzedaży, w którym nabyli-
ście Państwo dane urządzenie. W przypad-
ku zgłaszania roszczeń z tytułu zobowiązań
gwarancyjnych, należy okazać rachunek lub
fakturę poświadczające zakup.
Dany wyrób jest zgodny z wyma-
ganiami odnośnie elektromagne-
tycznej kompatybilności, przewi-
dzianej dyrektywą 89/336/EEC
Rady Europy oraz przepisem
73/23 EEC o nizkowoltowych
urządzeniach.
POLSKI
6


• Аспапты қолданудың алдында
онда көрсетілген кернеу сіздің
үйіңіздегікернеугесәйкескелетінін
тексеріңіз.
• Қосылған аспапты қараусыз
қалдырмаңыз. Оны балалардың
қолыжетпейтінжердесақтаңыз.
• Желіліксымы,ашасынемесебасқа
бөлшектері зақымданғап аспапты
қолданбаңыз.
• Аспаптытекарнауыбойыншағана
қолданыңыз.
• Аспаптысуғанемесебасқа
сұйықтықтарғасалмаңыз.Оны
ыдысжуумашинасындажумаңыз.
• Аспаптыжылытужабдықтарының,
электржәнегазплиталардың
жанынақоймаңыз.
• Жайдантысжердеқолданбаңыз.
• Топтамағакірмейтінжабдықтарды
қолдануұсынылмайды.
• Аспапты тасымалдау кезінде
сымнан тартпаңыз. Сымды
бұрамаңыз және тостерді
айналдыраорамаңыз.
• Аспаптытегістұрақтыжерге
қойыңыз.
• Аспапты тазалаудың алдында
оныңсуығанынакөзжеткізіңіз.
• Тостердіңыстықбетіне
тақалмаңыз.
• Сымның үстелден ілініп тұруына
және оның ыстық беттермен
жанасуынажолбермеңіз.
• Аспапты тез тұтанатын заттармен
қатарқоймаңыз.Аспапжәнеперде
арасындағыаралықкемдегенде1
болуықажет.
• Тостерді өнімдерді жібіту үшін
қолдануғаболмайды.
• Аспапты қолданбаған жағдайда
немесе оны тазалаудың алдында,
оныжеліденажыратыңыз.
• Қысқа тұйықталу қауіп-қатерін
болдырмау үшін аспапты
тазалауда металл ысқыштарды
пайдаланбаңыз.

• Тостерді 230 Вольт кернеудегі
желігеқосыңыз.
• Қуыруреттеуішінқажеттідеңгейге
орнатыңыз.Қуырылудәрежесі
санныңкөбуінебайланысты
ұлғаяды.
• Нан тілімдерін тостерге салыңыз
және рычагқа төмен басыңыз, ол
төмен жағдайда автоматты түрде
бекітілуі қажет. Қосу индикаторы
жанады.
• Егерсізтосттардымұздатылған
наннандайындағыңызкелсе,онда
жібітубатырмасынабасыңыз.
Жібітуфункциясыдайындау
уақытынашамамен30секунд
қосады.
• Суып қалған нанды жылыту үшін
жылыту батырмасына басыңыз.
Жылыту индикаторы жанады.
Бұл функция реттеу жағдайына
байланыссыз 30 секунд жұмыс
істейді және нанды қосымша
қуырусызжылытады.
• Тосттар дайын болған жағдайда,
тостер автоматты түрде өшеді де
нанатылыпшығады.
• Процесті тоқтату үшін тоқтату
батырмасынабасыңыз.

• Қолданыпболғаннанкейін
тостердіөшіріңізжәнеоныжеліден
ажыратыңыз.
• Тостерастындағытабақты
шығарыңызжәненанұнтақтарын
жинапалыңыз.
• Тостер бетін ылғал шүберекпен
сүртіпалыңыз.
• Тазалаукезіндеметалл
ысқыштардыжәнеөткірзаттарды
қолданбаңыз,себебісізаспапты
қырыпжіберуіңізмүмкін.
• Өзгеқызметкөрсетужәнежөндеу
біліктімаманменжүргізілуіқажет.

Қорек 220-230В~50Гц
Қуаты 640-700Вт
Өндіруші алдын ала хабарламастан
аспаптың сипаттамаларын
өзгертуге құқылы.
Аспаптың қызмет мерзімі 5
жылдан кем емес

Гарантиялық жағдайдағы қаралып
жатқан бөлшектер дилерден тек са-
тып алынған адамға ғана берiледi.
Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген чек
немесеквитанциясынкөрсетуiқажет.
Бұл тауар ЕМС –
жағдайларға сәйкес келедi
негiзгi Мiндеттемелер
89/336/EEC Дерективаның
ережелерiне енгiзiлген
Төменгi Ережелердiң Рет-
телуi (73/23 EEC)

5
ТОСТЕР
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Внимательно прочитайте инструкцию перед
началом эксплуатации тостера и сохраните
ее для дальнейшего использования.
Перед включением убедитесь, что напря-
жение электрической сети соответствует
рабочему напряжению тостера.
Прежде чем включить тостер или вста-
вить вилку в розетку, убедитесь, что
ваши руки сухие.
Используйте тостер на сухой устойчивой
поверхности.
Не пользуйтесь тостером вне помеще-
ния.
Вокруг тостера всегда должно быть
достаточно места для хорошей венти-
ляции. Не ставьте тостер рядом со што-
рами, вблизи стен, покрытых обоями,
рядом с одеждой, кухонными полотен-
цами или любыми другими
легковоспламеняющимися материала-
ми.
Использование тостера требует осто-
рожности рядом с поверхностями, кото-
рые могут быть повреждены из-за высо-
кой температуры.
Внимание! При длительном поджарива-
нии тосты могут воспламениться.
Не используйте тостер для нагревания
продуктов, содержащих сахар, джем или
варенье.
Во избежание риска возгорания не поме-
щайте в тостер продукты очень большого
размера и продукты, завернутые в фоль-
гу.
Во время приготовления тостов ни в
коем случае не накрывайте прибор.
Регулярно очищайте поддон. Следите за
тем, чтобы крошки не скапливались на
нем.
Всегда отключайте тостер, если вы им не
пользуетесь или перед его чисткой.
Перед чисткой тостера убедитесь, что он
остыл.
Не погружайте любую из частей тостера,
шнуровой комплект или вилку в воду или
любую другую жидкость.
Не используйте для чистки тостера гру-
бые, абразивные или едкие очистители.
Не допускайте контактов сетевого шнура
с острыми краями или соприкосновения
его с горячей поверхностью.
Регулярно осматривайте сетевой шнур,
в случае обнаружения малейших при-
знаков повреждения сетевого шнура или
признаков неисправной работы
обратитесь в авторизованный сервис-
ный центр.
ОСТОРОЖНО!
Металлические части тостера во время
работы сильно нагреваются. Следует при-
нять меры предосторожности для предо-
твращения ожогов, пожара или других пов-
реждений имущества.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: никогда не пытай-
тесь вытащить зажатые тосты из включен-
ного тостера, используя нож или какой-
либо другой предмет, так как соприкосно-
вение металлического предмета с нагре-
вательным элементом, находящимся под
напряжением, может стать причиной полу-
чения электрошока. Дайте тостеру время
остыть, отключите его от сети и только
потом осторожно удалите хлеб.
ОПИСАНИЕ
1. Рычаг для фиксации встроенной
решетки
2. Встроенная решетка
3. Отверстия для тостов
4. Рычаг включения тостера
5. Кнопка “Отмена”
6. Переключатель режимов работы
(подогрев/Normal/разморозка)
7. Ручка установки степени поджаривания
тостов
8. Место для хранения сетевого шнура
9. Съемный поддон для крошек
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОСТЕРА
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Перед первым использованием тостера
удалите все упаковочные материалы.
Не загружая в отверстия для тостов лом-
тики хлеба, включите прибор, установи-
те переключатель режимов работы (6) в
положение “Normal”, а ручку установки
степени поджаривания тостов (7) - на
максимальное время.
Нагревательные элементы тостера обго-
рают при первом подключении и поэ-
тому возможно появление небольшого
количества дыма - это нормальное явле-
ние.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Степень поджаривания тоста зависит от
толщины и качества хлеба.
Никогда не поджаривайте слишком тон-
кие или толстые ломтики, толщина тоста
не должна превышать 20 мм.
Если тосты застряли в отверстиях для
тостов, для их извлечения отключите
тостер и дайте ему остыть, используйте
маленькую деревянную лопатку. Не при-
касайтесь к нагревательным элементам
- это опасно.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОСТОВ
Подключите сетевую вилку к розетке,
опустите подготовленные ломтики хлеба
в отверстия для тостов (3).
Установите переключатель режимов
работы (6) в положение “Norma”.
Ручкой установки степени поджарива-
ния тостов (7) установите необходимое
время работы: 1 - минимальная степень
поджаривания; 7 - максимальная сте-
пень поджаривания тостов.
Нажмите на рычаг включения (4) до его
фиксации.
Когда тосты приготовятся, тостер авто-
матически отключится и рычаг включе-
ния (4) займет исходную позицию.
Для извлечения тостов небольшого раз-
мера аккуратно поднимите ручку вклю-
чения (4) по направлению вверх.
ПОДОГРЕВ
При необходимости вы можете подог-
реть остывшие тосты.
Установите переключатель (6) в крайнее
левое положение “Подогрев”.
Загрузите тосты, нажмите рычаг включе-
ния (4).
В этом режиме тосты можно подогреть
без дополнительного поджаривания.
РАЗМОРОЗКА
Для поджаривания замороженных хле-
бобулочных изделий установите пере-
ключатель (6) в крайнее правое поло-
жение “Разморозка”, загрузите тосты,
нажмите рычаг включения (4).
КНОПКА “ОТМЕНА”
Если вы хотите прервать процесс под-
жаривания тостов, нажмите на кнопку (5)
“Отмена”.
ПОДОГРЕВ БУЛОЧЕК
Зафиксируйте подставку для подогрева
булочек, нажав на рычаг (1).
Положите булочки или другие хлебобу-
лочные изделия на подставку (2) для
подогрева.
Установите переключатель режимов
работы (6) в положение “Normal”.
Ручкой установки степени поджарива-
ния тостов (7) установите необходимое
время работы.
Нажмите на рычаг включения (4) до его
фиксации.
По истечении установленного времени
подогрева тостер автоматически выклю-
чится.
ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КРОШЕК
Ваш тостер оборудован поддоном для
сбора крошек (9).
Для удаления крошек просто выдвиньте
поддон, удалите крошки, а затем устано-
вите его на прежнее место.
ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой убедитесь, что прибор
отключен от сети.
Дождитесь, когда тостер полностью осты-
нет.
Никогда не опускайте прибор в воду или
другие жидкости.
Протрите внешнюю поверхность корпуса
тостера влажной тряпочкой, затем вытрите
его насухо.
Выдвиньте поддон для сбора крошек, уда-
лите крошки, установите поддон на место.
Во избежание повреждения прибора никог-
да не помещайте посторонние предметы в
отверстия для тостов.
Храните прибор в прохладном сухом
месте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 220-230 В, 50 Гц
Мощность: 640-700 Вт
Производитель оставляет за собой право
изменять характеристики приборов без
предварительного уведомления
Срок службы прибора не менее 5-ти
лет
Данное изделие соответствует
всем требуемым европейским
и российским стандартам
безопасности и гигиены.
Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ,
Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае
РУССКИй
4
TOASTER
GEBRAUCHANWEISUNG
Aufmerksam lesen Sie die
Gebrauchsanweisung vor dem Anfang der
Toasternutzung und bewahren Sie sie für die
weitere Nutzung auf.
Vor der Einschaltung vergewissern Sie
sich, dass die Spannung des elektrischen
Netzwerkes der Arbeitsspannung des
Toasters entspricht.
Bevor Sie den Toaster einschalten oder den
Stecker in die Steckdose hineinsetzen, ver-
gewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken
sind.
Verwenden Sie den Toaster auf einer trok-
kenen standfesten Oberfläche.
Verwenden Sie den Toaster draußen nicht.
• Um den Toaster herum soll es immer
genügend Raum für eine gute Ventilation
geben. Stellen Sie den Toaster neben
den Vorhängen, unweit der Wände,
mit Tapeten beklebt, neben Kleidung,
Küchenhandtüchern oder beliebigen ande-
ren leichtentzündlichen Materialien nicht.
Nutzung des Toasters sieht Vorsicht neben
den Oberflächen vor, die wegen der hohen
Temperatur beschädigt werden können.
Achtung! Beim langen Rösten können sich
die Toaste entzünden.
Verwenden Sie den Toaster fürs Erwärmen
der Nahrungsmittel, die Zucker, Marmelade
oder Konfitüre enthalten, nicht.
Zur Vermeidung des Risikos des
Entzündens unterbringen Sie in den Toaster
Nahrungsmittel einer sehr großen Größe
und in Folie eingewickelt nicht.
Während der Toasteszubereitung bedecken
Sie das Gerät unter keinen Umständen.
Regelmäßig reinigen Sie die Krümelschale.
Achten Sie darauf, dass sich Krümel darauf
nicht ansammeln.
Immer schalten Sie den Toaster ab, wenn
Sie ihn nicht benutzen oder vor dessen
Reinigen.
Vor dem Reinigen des Toasters vergewis-
sern Sie sich, dass er abgekühlt ist.
• Tauchen Sie einen beliebigen Teil des
Toasters, Schnursatz oder Stecker ins
Wasser oder beliebige Flüssigkeit nicht ein.
Verwenden Sie fürs Reinigen des Toasters
grobe, Schleif- oder Ätzreiniger nicht.
Lassen Sie Kontakte der Netzschnur mit
scharfen Rändern oder deren Berührung mit
heißen Oberflächen nicht zu.
Regelmäßig kontrollieren Sie die Netzschnur,
im Falle des Entdeckens der geringsten
Merkmale der Netzschnurbeschädigung
oder der Merkmale der fehlerhaften Arbeit
wenden Sie sich an ein autorisiertes
Servicezentrum.
VORSICHT!
Metallteile des Toasters werden während
der Arbeit stark erwärmt. Es ist nötig,
Sicherheitsmaßnahmen für Vorbeugung
von Brandwunden, Brand oder anderen
Beschädigungen des Eigentums zu treffen.
WARNUNG: niemals versuchen Sie, geklemm-
te Toaste aus einem eingeschalteten Toaster
unter Verwendung eines Messers oder irgend-
eines anderen Gegenstandes herauszuziehen,
da Berührung eines Metallgegenstandes mit
dem Heizelement, das sich unter Spannung
befindet, ein Grund des Elektroschockerhaltes
sein kann. Lassen Sie den Toaster abkühlen,
schalten Sie ihn vom Netzwerk ab und erst dann
entfernen Sie vorsichtig das Brot.
BESCHREIBUNG
1. Hebel für Fixierung des eingebauten Rostes
2. Eingebauter Rost
3. Öffnungen für Toaste
4. Hebel der Toastereinschaltung
5. Knopf “ Aufhebung
6. Umschalter der Betriebsarten (Aufwärmung/
Normal/Auftauen)
7. Griff der Einstellung der
Toastesröstensstufe
8. Stelle für Aufbewahrung der Netzschnur
9. Abnehmbare Krümelschale
TOASTERAUSNUTZUNG
VOR DER ERSTEN NUTZUNG
Vor der ersten Nutzung des Toasters entfer-
nen Sie alle Verpackungsmaterialien.
• Ohne in die Öffnungen für Toaste
Brotscheibchen zu laden, schalten Sie das
Gerät ein, bringen Sie den Umschalter der
Betriebsarten (6) in die Lage «Normal»
“, und den Griff der Einstellung der
Toastesröstensstufe (7) - auf maximale Zeit.
Heizelemente des Toasters brennen bei
erster Einschaltung an und deshalb ist das
Erscheinen einer kleinen Rauchmenge mög-
lich – es ist eine normale Erscheinung.
NÜTZLICHE RATSCHLÄGE
Toastesröstensstufe hängt von der Dicke
und Qualität des Brotes ab.
Niemals rösten Sie zu sehr feine oder dicke
Scheibchen, Dicke des Toastes soll 20 mm
nicht übertreten.
Wenn Toaste in Toastesöffnungen stek-
kengeblieben sind, schalten Sie für deren
Entfernung den Toaster ab und lassen
Sie ihn abkühlen, verwenden Sie ein klei-
nes Holzschaufelchen. Berühren Sie die
Heizelemente nicht, es ist gefährlich.
TOASTESZUBEREITUNG
• Schalten Sie den Netzstecker in die
Steckdose ein, senken Sie vorbereitete
Brotscheibchen in die Toastesöffnungen (3)
hinein.
Bringen Sie den Umschalter der
Betriebsarten (6) in die Lage «Normal» .
Mit dem Griff der Einstellung der
Toastesröstensstufe (7) geben Sie die
gewünschte Arbeitszeit ein: 1 - minimale
Röstensstufe; 7 - maximale Röstensstufe
der Toaste.
Drücken Sie auf den Hebel der Einschaltung
(4) bis zur Fixierung.
Wenn die Toaste zubereitet sind, schal-
tet sich der Toaster automatisch ab und
der Hebel der Einschaltung (4) geht in die
Ausgangsposition über.
Für Toastesentfernung der kleinen Größe
heben Sie akkurat den Griff der Einschaltung
(4) in Richtung nach oben.
AUFWÄRMUNG
Falls notwendig, können Sie kalte Toaste
aufwärmen.
Bringen Sie den Umschalter (6) in die äußer-
ste linke Lage “Aufwärmung”.
Laden Sie Toaste hinein, drücken Sie auf
den Hebel der Einschaltung (4).
In dieser Betriebsart kann man Toaste ohne
zusätzliches Rösten aufwärmen.
AUFTAUEN
Fürs Rösten von gefrorenen Broterzeugnissen
bringen Sie den Umschalter (6) in die äußer-
ste rechte Lage “Auftauen”, laden Sie Toaste
hinein, drücken Sie auf den Hebel der
Einschaltung (4).
KNOPF “ AUFHEBUNG “
Wenn Sie den Röstensprozess der Toaste unter-
brechen wollen, drücken Sie auf den Knopf (5)
Aufhebung”.
AUFWÄRMUNG DER BRÖTCHEN
Fixieren Sie das Untergestell für Aufwärmung
der Brötchen, dabei drücken Sie auf den
Hebel (1).
Legen Sie Brötchen oder andere
Broterzeugnisse aufs Untergestell (2) für
Aufwärmung.
Bringen Sie den Umschalter der
Betriebsarten (6) in die Lage «Normal» .
Mit dem Griff der Einstellung der
Toastesröstensstufe (7) geben Sie die
erwünschte Arbeitszeit ein.
Drücken Sie auf den Hebel der Einschaltung
(4) bis zur Fixierung.
Nach Ablauf der eingegebenen Zeit der
Aufwärmung wird der Toaster automatisch
ausgeschaltet.
SCHALE FÜR KRÜMELSAMMELN
Ihr Toaster ist mit einer Schale fürs
Krümelsammeln (9) ausgestattet.
Für Krümelentfernung bringen Sie die
Schale einfach heraus, entfernen Sie die
Krümel, und dann bringen Sie sie auf ihre
Stelle zurück.
REINIGUNG UND PFLEGE
Vor dem Reinigen vergewissern Sie sich, dass
das Gerät vom Netzwerk abgeschaltet ist.
Warten Sie ab, bis der Toaster vollständig kühl
ist.
Niemals tauchen Sie das Gerät ins Wasser oder
andere Flüssigkeiten ein.
Wischen Sie die Außenoberfläche des
Toastergehäuses mit feuchtem Tuch ab, dann
wischen Sie ihn trocken ab.
Bringen Sie die Schale fürs Krümelsammeln
heraus, entfernen Sie Krümel, bringen Sie die
Schale auf ihre Stelle zurück.
Zur Vermeidung der Beschädigung des Gerätes
unterbringen Sie niemals fremde Gegenstände
in die Toastesöffnungen.
Bewahren Sie das Gerät an einer kühlen trock-
nen Stelle auf.
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
Betriebsspannung: 220-230 V, 50 Hz
Leistung: 640-700 Watt
Der Hersteller behält sich das Recht vor
die Charakteristiken des Gerätes ohne
Vorbescheid zu ändern.
Die Lebensdauer des Gerätes beträgt
nicht weniger als 5 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der
Gewährleistung kann man beim Dealer, der
diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei
beliebiger Anspruchserhebung soll man
während der Laufzeit der vorliegenden
Gewährleistung den Check oder die Quittung
über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt ent-
spricht den Forderungen
der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 89/336/EWG
-Richtlinie des Rates und den
Vorschriften 73/23/EWG über die
Niederspannungsgeräte vorgese-
hen sind.
DEUTSCH
3
TOASTER
OPERATING INSTRUCTIONS
Carefully read these instructions before
using the toaster and safe them for
future reference.
Before connecting, make sure that
the electrical supply voltage match-
es the operating voltage of the toast-
er.
Make sure that you hands are dry
before inserting the plug into the
outlet or turning on the toaster.
Operate the toaster on a dry, stable
surface.
Do not use the toaster outdoors.
There should always be enough
room around the toaster to provide
good ventilation. Do not place the
toaster near curtains, wall-papered
walls, clothing, kitchen towels or any
other flammable material.
Use the toaster with caution around
surfaces that may be damaged by
high temperatures.
Attention! If cooked for too long,
toast can ignite.
Do not use the toaster to heat foods
containing sugar, jam or jelly.
In order to avoid the risk of electric
shock, do not place very large prod-
ucts or products wrapped in foil into
the toaster.
Do not, for any reason, cover the
device while preparing toast.
Clean the crumb tray regularly. Make
sure that crumbs do not collect
there.
Always unplug the toaster when not
in use or while cleaning.
Make sure that the toaster has
cooled completely before cleaning.
Do not submerse any part of the
toaster, its power cord or plug in
water or any other liquid.
Do not use rough, abrasive or caus-
tic cleaners to clean the toaster.
Do not allow the power cord to hand
over sharp edges or lay across hot
surfaces.
Check the power cord regularly. If the
slightest damage to the power cord
is found or other signs of malfunc-
tion are observed, contact an autho-
rized service center for repairs.
CAREFUL!
The metal parts of the toaster heat up
significantly during operation. Safety
measures should be taken to prevent
burns, fires and other material dam-
age.
WARNING: Never attempt to remove
cooked toast from toaster with a knife or
other object while the toaster is plugged
in; if the heating element is touched with
a metal object, it could result in electri-
cal shock. Allow the toaster to cool,
disconnect it from electrical power, and
only then, carefully remove the bread.
DESCRIPTION
1. Handle for locking the built-in grill
2. Built-in grill
3. Opening for toast
4. Handle for turning on the toaster
5. “Cancel” button
6. Mode selector (reheat/ Normal/
defrost)
7. Toasting level selection handle
8. Power cord storage space
9. Removable crumb tray
USING THE TOASTER
BEFORE FIRST USE
Remove all the packing materials
before using the toaster.
Without loading any bread into the
toast openings, turn on the device,
set the mode selector (6) to the
“Normal” position and the toasting
level selector (7) - to the maximum
time.
The heating elements are burned-
in during the first use and so there
may be a small amount of smoke
released - this is normal.
USEFUL ADVICE
The toasting level depends on the
thickness and quality of the bread.
Never cook really thin or really thick
pieces of bread; the thickness of the
toast should not exceed 20 mm.
To remove a piece of toast that has
gotten stuck in the opening, first
allow the toaster to cool and then
use a small wooded spatula. Do not
touch the heating elements. They
are dangerous.
PREPARING TOAST
Connect the power plug to the out-
let; insert slices of bread into the
toast openings (3).
Set the mode selector (6) to
“Normal.”
Set the toasting level selector (7) to
the desired cooking time: 1 - mini-
mum toasting level; 7 - maximum
toasting level.
Press the “on” handle (4) down until
it locks.
When the toast is done, the toaster
automatically turns off and the “on”
handle (4) returns to its original posi-
tion.
Carefully lift the “on” handle (4) to
remove small pieces of bread from
the toaster.
REHEATING
You can reheat cold toast if neces-
sary.
Set the selector (6) to the far-left
“reheating” position.
Load the toast and press the “on”
handle (4).
This mode allows you to reheat toast
without any additional cooking.
DEFROSTING
In order to toast frozen bread prod-
ucts, set the selector (6) to the far-
right “defrosting” position; load the
toasts, press the “on” handle (4).
CANCELBUTTON
If you want to cancel the cooking pro-
cess, press the “Cancel” (5) button.
HEATING ROLLS
Attach the roll-heating attachment
by pressing the handle (1).
Place the rolls or other bread prod-
ucts on the heating attachment (2).
Set the mode selector (6) to the
“Normal” position.
Set the toasting level selector to the
desired time setting.
Press the “on” handle (4) until it
locks.
When the preset toasting time
expires, the toaster automatically
turns off.
CRUMB TRAY
Your toaster is equipped with a tray
to collect crumbs (9).
To remove the crumbs, simply slide
out the tray, remove the crumbs and
then replace the tray.
CARE AND CLEANING
Make sure the toaster is disconnected
from power before cleaning.
Wait until the toaster has cooled com-
pletely.
Never submerse the device in water or
any other liquid.
Wipe the outer surfaces of the toaster
with a damp cloth and then wipe it dry.
Slide out the crumb tray, remove the
crumbs, and then replace the tray.
In order to avoid damage to the device,
do not insert any foreign objects into
the toasting openings.
Store the device in a cool, dry place.
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Power supply: 220 - 230 V ~ 50 Hz
Power rating: 640 - 700 W
The manufacturer shall reserve the right to
change the specification of the appliances
without preliminary notice.
The life time of the appliance shall not
be less than 5 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can
be obtained from the dealer from whom
the appliance was purchased. The bill of
sale or receipt must be produced when
making any claim under the terms of this
guarantee.
This product conforms to the
EMC-Requirements as laid
down by the Council Directive
89/336/EEC and to the Low
Voltage Regulation (73/23 EEC)
ENGLISH
2
1572.indd 1 23.11.2011 17:36:39

Har du et spørgsmål om Vitek VT-1572 Y?

Hvis du har et spørgsmål om "Vitek VT-1572 Y"

Til salg på

Specifikationer

Funktioner
Farve på produkt Beige
Antal skiver 2
Sandwichstativ yes
Materiale kabinet Plast
Opbevaring af ledning yes
Kontrollampe yes
Auto pop-up anordning yes
Genopvarmningsfunktion yes
Optøningsfunktion yes
Stop/afbryd-knap yes
Aftagelig krummebakke yes
Variabel bruningskontrol af skorpe yes
Coolwall-kabinet yes
Opvarmningsstativ -
Strømstyring
Strøm 700