Topcom Babyviewer 4100 manual

Topcom Babyviewer 4100
8.1 · 2
PDF manual
 · 2 sider
Dansk
manualTopcom Babyviewer 4100
tristar.eu.wwwKS-4241 reweivybaB This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The Declaration of conformity can be found on: http://www.tristar.eu MD10600405 ECO V1.0
1

Babyviewer KS-4241

1 Getting started
Thank you for purchasing this TOPCOM product. This product
has been designed and assembled with utmost care for you
and the environment. Because we at TOPCOM like to think of
the future of our planet and our children, we aim to do our best
to help saving the environment. This is why we decided to
reduce the number of pages of our user guides and product
manuals. If you keep in mind that it takes up to 24 trees to produce 1 t
on of
paper, publishing product manuals in many languages costs our planet a lot
of trees. In this short manual provided with your TOPCOM device you can
find a brief explanation of how to install and use your TOPCOM device.If
you would still like to discover all the features of your new TOPCOM device,
please visit our website (www.tristar.eu) where you can download the
complete user manual in your language. By doing this TOPCOM hopes to
do its share to make our planet a better place, but we can only succeed with
your help!
1.1 Installing batteries in the baby unit
See Figure on the picture.
Remove the battery compartment cover .
Fit 3 AAA alkaline cells (LR03) in the battery compartment. Ensure
that the polarity is correct.
Close the battery compartment .
1.2 Connecting the baby unit to the AC mains
Insert the small plug of the AC mains adapter in the mains power connector
of the baby unit and plug the AC mains adapter into a mains connector
(100~240 V - 50/60 Hz).
1.3 Installing the rechargeable battery pack in the parent unit
See Figure on the picture.
Rem
ove the belt clip .
Remove the battery compartment cover .
Place the Li-ion battery pack in the battery compartment.
Ensure that the battery contacts do make contact with the charge
contacts as illustrated.
Carefully close the battery compartment and place the belt clip back.
1.4 Connecting the parent unit to the AC mains
Insert the small plug of the AC mains adapter in the mains power
connector of the charger and plug the AC mains adapter into a
mains connector (100~240 V - 50/60 Hz), the LED will lit.
Put the Parent unit on the charger.
2 Operation and use
2.1 Switching the baby unit and parent unit On and Off
Slide the on/off switch to ‘l’ to switch on the parent unit. The
display and on/off led is activated.
Press the on/off button up to switch on the baby unit. The on/
off LED is activated.
Slide the on/off switch to ‘o’ to switch off the parent unit.
Press the on/off switch to switch off the baby unit (press
and hold until the LED goes off).
2.2 Checking the connection between the parent unit and the
baby unit
You should always check the wireless connection when you use the
babyphone for the first time.
Put the parent unit in the same room as the baby unit, separated by at
least two metres.
Switch on both devices. The parent unit will try to establish a
connection with the baby unit.
The display of the parent unit will show the captured image from the
baby unit after the connection has been established (monitor mode).
The sounds picked up by the microphone are reproduced by the
parent unit.
If no connection is established, the out of range icon is displayed
and the LED will be red.
2.3 Setting the reproduction volume of the parent unit
There are 8 volume levels.
Press button to increase the volume.
Press button to decrease the volume.
2.4 Setting on the parent unit
2.4.1 Display brightness
When the display in on (If not, press the monitor key shortly to turn on
the display):
Press and hold the menu button for 2 seconds.
Select with the up or down button the brightness -
icon.
Press the monitor key .
Press the up or down button to select the desired
brightness (5 steps).
Press the menu button to confirm.
2.4.2 Display contrast
When the display in on (If not, press the monitor key shortly to turn on
the display)
Press and hold the menu button for 2 seconds.
Select with the up or down button the contrast -
icon.
Press the monitor key .
Press the up or down button to select the desired
contrast (5 steps).
Press the menu button to confirm.
2.4.3 Turn the night light stars on or off
The night light stars can be turned on/off on the baby and parent unit:
On the baby unit:
Press the night light button shortly to switch ON/OFF the
night lights.
On the parent unit:
When the display in on:
(If not, press the monitor key shortly to turn on
the display)
Press and hold the menu button for 2 seconds.
Select with the up or down button the night light -
icon.
Press the monitor key .
Press the up or down button to select on (green color)
or off (red color).
Press the menu button to confirm.
2.4.4 Turn the lullaby music on or off
Your baby can be soothed to sleep by gentle lullaby from the baby unit.
There are 5 pre-programmed lullabies that you can play on the baby unit.
These are played one by one within 15 minutes.
The lullaby can be turned on/off on the baby and parent unit:
On the baby unit:
Press and hold the lullaby button to switch ON/OFF the
lullaby. Press the up or down button to select the
volume.
On the parent unit:
When the display in on: (If not, press the monitor key shortly to turn on
the display)
Press and hold the menu button for 2 seconds.
Select with the up or down button the lullaby -icon.
Press the monitor key .
Press the up or down button to select on (green color)
or off (red color).
Press the menu button to confirm.
2.5 Talking with your baby
You can use the parent unit to talk with your baby.
Press the Talk button on the parent unit and hold it pressed.
Hold the parent unit vertical with the microphone approximately
10 cm from your mouth, and speak into the microphone.
Release button when you have finished talking.
2.6 Voice activated transmission (VOX)
The Babyviewer 4100 will only transmit if a certain level of sound if captured
by the baby unit microphone.
You can set the sound detection sensitivity (VOX) of the babyphone. If the
sensitivity is set to high, the baby unit will pick up weaker sounds.
Turn the VOX sensitivity wheel left to decrease the sensitivity.
Turn the VOX sensitivity wheel right to increase the sensitivity.
1 Om te beginnen
Hartelijk dank voor de aankoop van dit TOPCOM-product. Dit
product is met de uiterste zorg voor u en het milieu ontworpen
en gemonteerd. Bij TOPCOM zijn we begaan met de toekomst
van onze planeet en onze kinderen, en daarom doen we ons
uiterste best om het milieu te sparen. Daarom hebben we
besloten het aantal pagina's van onze gebruikershandleidingen
en producthandleidingen te beperken. Er zijn namelijk wel 24 bomen nodig
om 1 ton papier te produceren. Dat betekent dat er heel wat bomen moeten
worden gekapt om onze producthandleidingen in vele talen uit te geven. In
deze korte handleiding die bij uw TOPCOM-product wordt geleverd, wordt
kort uitgelegd hoe u uw TOPCOM-product moet installeren en
gebruiken.Als u alle functies van uw nieuwe TOPCOM-product wilt
ontdekken, raden wij u aan om naar onze website te gaan
(www.tristar.eu); daar kunt u de volledige gebruikershandleiding in uw
eigen taal downloaden. Op die manier hoopt TOPCOM een bijdrage aan
een betere toekomst voor onze planeet te leveren, maar dat kan alleen met
uw hulp!
1.1 Batterijen in de zender plaatsen
Zie op de afbeelding.
Verwij
der het deksel van het batterijvak .
Plaats 3 AAA-alkalinecellen (LR03) in het batterijvak. Zorg ervoor dat
de polariteit correct is.
Sluit het batterijvak .
1.2 De zender op het AC-stroomnet aansluiten
Steek de kleine stekker van de AC-netstroomadapter in de aansluiting van
de zender en steek de AC-netstroomadapter in een stopcontact
(100~240 V – 50/60 Hz).
1.3 De oplaadbare batterijen in de ontvanger plaatsen
Zie op de afbeelding.
Verwijder de riemclip .
Verwijder het deksel van het batterijvak .
Plaats de Li-ion-batterijen in het batterijvak.
Zorg ervoor dat de batterijcontacten de laadcontactpunten raken
zoals op de afbeelding.
Sluit voorzichtig het batterijvak en plaats de riemclip terug.
1.4 De ontvanger op het AC-stroomnet aansluiten
Steek de kleine stekker van de AC-netstroomadapter in de
aansluiting van de lader en steek de AC-netstroomadapter in
een stopcontact (100~240 V – 50/60 Hz); het lampje gaat
branden.
Plaats de ontvanger in de oplader.
2 Werking en gebruik
2.1 De zender en ontvanger in- en uitschakelen
Schuif de aan/uit-schakelaar naar 'I' om de ontvanger in te
schakelen. De display en het aan/uit-led worden geactiveerd.
Druk de aan/uit-schakelaar omhoog om de zender in te
schakelen. Het aan/uit-led wordt geactiveerd.
Schuif de aan/uit-schakelaar naar 'o' om de ontvanger uit te
schakelen.
Druk op de aan/uit-schakelaar om de zender uit te
schakelen (ingedrukt houden totdat de led uit gaat).
2.2 De verbinding tussen de ontvanger en de zender
controleren.
U moet altijd de draadloze verbinding controleren wanneer u de babyfoon
voor de eerste keer gebruikt.
Plaats de ontvanger en zender in dezelfde ruimte op minstens twee
meter afstand van elkaar.
Schakel beide toestellen in. De ontvanger zal verbinding zoeken met
de zender.
Zodra de verbinding is gemaakt (monitormodus), wordt op de display
van de ontvanger het beeld van de zender weergegeven.
De geluiden die door de microfoon worden opgevangen, worden
door de ontvanger gereproduceerd.
Als er geen verbinding kan wor
den gemaakt, verschijnt het pictogram
voor buiten bereik en wordt de led rood.
2.3 Het reproductievolume van de ontvanger instellen
Er zijn 8 volumeniveaus.
Druk op de toets om het volumeniveau te verhogen.
Druk op de toets om het volumeniveau te verlagen.
2.4 Instellen op de ontvanger
2.4.1 Helderheid van de display
Als de display is ingeschakeld (als dat niet het geval is, druk kort op de
monitortoets om de display in te schakelen):
Houd de menutoets 2 seconden ingedrukt.
Selecteer met de toets omhoog of omlaag het
pictogram voor helderheid .
Druk op de monitortoets .
Druk op de toets omhoog of omlaag om de gewenste
helderheid te selecteren (5 stappen).
Druk op de menutoets om te bevestigen.
2.4.2 Contrast van de display
Als de display is ingeschakeld (als dat niet het geval is, druk kort op de
monitortoets om de display in te schakelen)
Houd de menutoets 2 seconden ingedrukt.
Selecteer met de toets omhoog of omlaag het
pictogram voor contrast .
Druk op de monitortoets .
Druk op de toets omhoog of omlaag om het gewenste
contrast te selecteren (5 stappen).
Druk op de menutoets om te bevestigen.
2.4.3 De sterren van het nachtlampje in- of uitschakelen
De sterren van het nachtlampje kunnen op de zender en op de ontvanger
in en uit worden geschakeld:
Op de zender:
Druk kort op de toets voor het nachtlampje om de
nachtlampjes IN of UIT te schakelen.
Op de ontvanger:
Wanneer de display is ingeschakeld: (Wanneer dat niet het geval is, druk
kort op de monitortoets om de display in te schakelen)
Houd de menutoets 2 seconden ingedrukt.
Selecteer met de toets omhoog of omlaag het
pictogram voor het na
chtlampje .
Druk op de monitortoets .
Druk op de toets omhoog of omlaag om aan (groen)
of uit (rood) te selecteren.
Druk op de menutoets om te bevestigen.
2.4.4 De slaapliedjes in- of uitschakelen
Uw baby kan in slaap worden gebracht met zachte slaapliedjes van de
zender. Er zijn 5 voorgeprogrammeerde slaapliedjes die u op de zender
kunt afspelen. Ze worden binnen 15 minuten achter elkaar afgespeeld.
Het slaapliedje kan op de zender en op de ontvanger worden in- en
uitgeschakeld:
Op de
zender:
Houd de toets voor slaapliedjes ingedrukt om de slaapliedjes
IN of UIT te schakelen. Druk op de toets omhoog of omlaag
om het volume te selecteren.
Op de ontvanger:
Wanneer de display is ingeschakeld: (Wanneer dat niet het geval is, druk
kort op de monitortoets om de display in te schakelen)
Houd de menutoets 2 seconden ingedrukt.
Selecteer met de toets omhoog of omlaag het
pictogram voor slaapliedjes .
Druk op de monitortoets .
Druk op de toets omhoog
of omlaag om aan (groen)
of uit (rood) te selecteren.
Druk op de menutoets om te bevestigen.
2.5 Met uw baby praten
U kunt de ontvanger gebruiken om met uw baby te praten.
Houd de toets Praten op de ontvanger ingedrukt.
Houd de ontvanger verticaal met de microfoon op ongeveer
10 cm afstand van uw mond en spreek in de microfoon.
Laat de toets los wanneer u stopt met praten.
2.6 Spraakgestuurd zenden (VOX)
De Babyviewer 4100 zendt alleen als er een bepaald geluidsniveau door de
microfoon van de zender wordt opgevangen.
U kunt de gevoeligheid van de geluidsdetectie (VOX) van de babyfoon
instellen. Wanneer de gevoeligheid op hoog is ingesteld, registreert de
zender zwakkere geluiden.
Draai het gevoeligheidswieltje voor VOX naar links om de
gevoeligheid te verlagen.
Draai het gevoeligheidswieltje voor VOX naar rechts om de
gevoeligheid te verhogen.
1 Avant de commencer
Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit TOPCOM. Cet
appareil a été conçu et monté av
ec le plus grand soin pour
répondre à vos besoins, dans le respect de l'environnement.
Soucieux de l'avenir de notre planète et de nos enfants, nous
tentons de faire le maximum pour préserver l'environnement.
C'est la raison pour laquelle nous avons réduit le nombre de
pages de nos manuels d'utilisation et de nos guides de produits. Si l'on
considère qu'il faut jusqu'à 24 arbres pour produire 1 tonne de papier, la
publication de guides de produits dans de
nombreuses langues coûte à
notre planète de nombreux arbres. Dans ce petit manuel fourni avec votre
appareil TOPCOM, vous trouverez un résumé du mode d'installation et
d'utilisation de celui-ci.Toutefois, si vous souhaitez découvrir toutes les
fonctionnalités de votre nouvel appareil TOPCOM, vous pouvez visiter
notre site web (www.tristar.eu) et télécharger le manuel d'utilisation
complet dans votre langue. De cette manière, TOPCOM espère contribuer
à la préservation de notre planète, mais nous ne pouvons y arriver qu'avec
votre aide !
1.1 Mise en place des piles de l'unité Bébé
Voir illustration sur l'image.
Retirez le couvercle du compartiment des piles .
Insérez 3 piles alcalines AAA (LR03) dans le compartiment des piles.
Assurez-vous que la polarité est correcte.
Refermez le compartiment des piles .
1.2 Branchement de l'unité Bébé sur l'alimentation secteur
Raccordez la petite fiche de l'adaptateur secteur au connecteur
d'alimentation secteur de l'unité Bébé et branchez l'adaptateur secteur
sur une prise électrique (100 à
240 V - 50/60 Hz).
1.3 Mise en place du bloc de piles rechargeables de l'unité
Parent
Voir illustration sur l'image.
Retirez le clip de ceinture .
Retirez le couvercle du compartiment des piles .
Insérez le bloc de piles Li-ion dans le compartiment des piles.
Assurez-vous que les contacts de la pile touchent les contacts de
charge comme illustré.
Refermez soigneusement le compartiment des piles et remettez le
clip de ceinture en place.
1.4 Branchement de l'unité Parent sur l'alimentation secteur
Raccordez la petite fiche de l'adaptateur secteur au connecteur
d'alimentation secteur du
chargeur et branchez l'adaptateur
secteur sur une prise électrique (100 à 240 V - 50/60 Hz), le voyant
s'allume.
Placez l'unité Parent sur le chargeur.
2 Fonctionnement et utilisation
2.1 Marche/arrêt des unités Bébé et Parent
Faites glisser le commutateur marche/arrêt sur ‘l’ pour allumer
l'unité Parent. L'écran et le voyant de marche/arrêt s'allume.
Appuyez sur le bouton marche/arrêt vers le haut pour
allumer l'unité Bébé. Le voyant de marche/arrêt s'allume.
Faites glisser le commutateur marche/arrêt
sur ‘
o
’ pour éteindre
l'unité Parent.
Appuyez sur le commutateur marche/arrêt pour éteindre
l'unité Bébé (maintenez le commutateur enfoncé jusqu'à ce que le
voyant s'éteigne).
2.2 Vérification de la connexion entre l'unité Parent et l'unité
Bébé
Avant la première utilisation du babyphone, vous devez toujours vérifier la
connexion sans fil.
Installez l'unité Parent dans la même pièce que l'unité Bébé, à une
distance d'au moins deux mètres l'une de l'autre.
Allumez les deux appareils. L'unité Parent va tenter d'établir la
connexion avec l'unité Bébé.
L'écran de l'unité Parent affiche l'image captée par l'unité Bébé une
fois que la connexion a été établie (mode de surveillance).
Les sons détectés par le micro sont reproduits par l'unité Parent.
Si aucune connexion n'est établie, l'icône Hors de portée s'affiche
et le voyant est rouge.
2.3 Réglage du volume de restitution de l'unité Parent
Il y a 8 niveaux de volume.
Appuyez sur la touche pour augmenter le volume.
Appuyez sur la touche pour baisser le volume.
2.4 Réglage de l'unité Parent
2.4.1 Luminosité de l'écran
Lorsque l'écran est allumé (Dans le cas contraire, appuyez brièvement sur
la touche de surveillance pour allumer l'écran) :
Appuyez sur la touche Menu et maintenez-la enfoncée
pendant 2 secondes.
Sélectionnez l'icône de luminosité avec la touche Haut ou
Bas .
Appuyez sur la touche de surveillance .
Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner
la luminosité souhaitée (5 niveaux).
Appuyez sur la touche Menu pour valider.
2.4.2 Contraste de l'écran
Lorsque l'écran est allumé (Dans le cas contraire, appuyez brièvement sur
la touche de surveillance pour allumer l'écran)
Appuyez sur la touche Menu et maintenez-la enfoncée
pendant 2 secondes.
Sélectionnez l'icône de contraste avec la touche Haut ou Bas
.
Appuyez sur la touche de surveillance .
Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner
le contraste souhaité (5 niveaux).
Appuyez sur la touche Menu pour valider.
2.4.3 Marche/arrêt des étoiles de la veilleuse
Les étoiles de la veilleuse peuvent être activées/désactivées sur les unités
Bébé et Parent :
Sur l'unité Bébé :
Appuyez brièvement sur la touche Veilleuse pour allumer/
éteindre la veilleuse.
Sur l'unité Parent :
Lorsque l'écran est allumé : (Dans le cas contraire, appuyez brièvement sur
la touche de surveillance pour allumer l'écran)
Appuyez sur la touche Menu et maintenez-la enfoncée
pendant 2 secondes.
Sélectionnez l'icône de veilleuse avec la touche Haut ou Bas
.
Appuyez sur la touche de surveillance .
Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner
Marche (vert) ou Arrêt (rouge).
Appuyez sur la touche Menu pour valider.
2.4.4 Marche/arrêt de la berceuse
Votre bébé peut s'endormir tout en douceur grâce à la berceuse de l'unité
Bébé. L'unité Bébé peut jouer cinq berceuses pré-programmées. Ces
berceuses sont jouées une par une pendant 15 minutes.
La berceuse peut être activée/désactivée sur les unités Bébé et Parent :
Sur l'unité Bébé :
Appuyez sur la touche Berceuse et maintenez-la enfoncée
pour allumer/éteindre la berceuse. Appu
yez sur le bouton Haut
ou Bas pour sélectionner le volume.
Sur l'unité Parent :
Lorsque l'écran est allumé : (Dans le cas contraire, appuyez brièvement sur
la touche de surveillance pour allumer l'écran)
Appuyez sur la touche Menu et maintenez-la enfoncée
pendant 2 secondes.
Sélectionnez l'icône de berceuse avec la touche Haut ou
Bas .
Appuyez sur la touche de surveillance .
Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner
Marche (vert) ou Arrêt (rouge).
Appuyez sur la tou
che Menu pour valider.
2.5 Parler à votre bébé
Vous pouvez utiliser l'unité Parent pour parler à votre bébé.
Appuyez sur la touche Parole sur l'unité Parent et
maintenez-la enfoncée.
Tenez l'unité Parent à la verticale en plaçant le micro à 10 cm de
votre bouche, puis parlez dans le micro.
Relâchez la touche lorsque vous avez terminé de parler.
2.6 Transmission en mode vocal (VOX)
Le Babyviewer 4100 ne transmet que si un certain niveau sonore est capté
par le micro de l'unité Bébé.
Vous pouvez régler la sensibilité de la détection des sons (VOX) du
babyphone. Si la sensibilité est réglée sur un niveau élevé, l'unité Bébé
détectera les sons les plus faibles.
Tournez la molette de sensibilité VOX vers la gauche pour
diminuer la sensibilité.
Tournez la molette de sensibilité VOX vers la droite pour augmenter la
sensibilité.
1 Erste Schritte
Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Produkts von
TOPCOM entschieden haben. Dieses Produkt wurde mit der
höchsten Sorgfalt für Sie und die Umwelt entwickelt u
nd
hergestellt. Wir bei TOPCOM machen uns Gedanken über die
Zukunft unseres Planeten und unserer Kinder. Daher geben wir
unser Bestes, um die Umwelt zu schützen. Aus diesem Grund
haben wir uns entschieden, die Seitenzahlen unserer
Bedienungsanleitungen und Produkthandbücher zu reduzieren. Wenn Sie
bedenken, dass bis zu 24 Bäume für 1 Tonne Papier gefällt werden
müssen, dann kostet ein Produkthandbuch in vielen Sprachen unseren
Planeten eine Menge Holz. In diesem mit Ihrem TOPCOM-Gerät
ausgelieferten kurzen Handbuch finden Sie eine kurze Anleitung zur
Installation und Bedienung Ihres TOPCOM-Geräts. Wenn Sie dennoch alle
Funktionen Ihres neuen TOPCOM-Geräts kennenlernen möchten,
besuchen Sie bitte unsere Website (www.tristar.eu), auf der Sie das
komplette Benutzerhandbuch in Ihrer Sprache herunterladen können. Mit
diesem Schritt möchte TOPCOM seinen Beitrag zum Schutz unseres
Planeten leisten. Doch das gelingt nur mit Ihrer Hilfe!
1.1 Einlegen der Batterien in die Babyeinheit
Siehe Darstellung in der Abbildung.
Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs .
Legen Sie drei Batterien (AAA, LR03) in das Batteriefach ein. Achten
Sie dabei auf korrekte Polarität.
Schließen Sie das Batteriefach .
1.2 Anschließen der Babyeinheit an die Stromversorgung
Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in den Netzanschluss der
Babyeinheit und das andere Ende des Netzteilkabels in die Steckdose
(100~240 V - 60/50 Hz).
1.3 Einlegen wiederaufladbarer Akkus in die Elterneinheit
Siehe Darstellung in der Abbildung.
Ent
fernen Sie den Gürtelclip .
Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs .
Legen Sie den Lithium-Ionen-Akkusatz in das Batteriefach ein.
Vergewissern Sie sich, dass die Akkukontakte an den Ladekontakten
anliegen (siehe Abbildung).
Schließen Sie das Akkufach vorsichtig, und setzen Sie den
Gürtelclip wieder ein.
1.4 Anschließen der Elterneinheit an die Stromversorgung
Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in den
Netzanschluss des Ladegeräts und das andere Ende des
Netzteilkabels in den Stecker (100~240 V - 50/60 Hz). Die LED
leuchtet auf.
Stellen Sie die Elterneinheit auf das Ladegerät.
2 Bedienung und Verwendung
2.1 Ein- und Ausschalten der Baby- und Elterneinheit
Schieben Sie an der Elterneinheit den Ein/Aus-Schalter auf ‘l’,
um das Gerät einzuschalten. Das Display und die Ein-/Aus-LED
sind aktiviert.
Drücken Sie an der Babyeinheit den Ein/Aus-Schalter , um
das Gerät einzuschalten. Die Ein-/Aus-LED ist aktiviert.
Schieben Sie an der Elterneinheit den Ein/Aus-Schalter auf ‘o’,
um das Gerät auszuschalten.
Drücken Sie an der Babyeinheit den Ein/Aus-Schalt
er , um
das Gerät auszuschalten (gedrückt halten, bis die LED erlischt).
2.2 Überprüfen der Verbindung zwischen Elterneinheit und
Babyeinheit
Bei der ersten Verwendung des Babyfons sollte stets die
Drahtlosverbindung überprüft werden.
Bringen Sie die Elterneinheit und die Babyeinheit in denselben
Raum, aber stellen Sie sie in einem Abstand von mindestens zwei
Metern auf.
Schalten Sie beide Geräte ein. Die Elterneinheit versucht nun, eine
Verbindung mit der Babyeinheit herzustellen.
Nachdem die Verbindung (Überwachungsmodus) hergestellt wurde,
zeigt das Display der Elterneinheit das von der Babyeinheit
aufgezeichnete Bild an.
Die vom Mikrofon erfassten Geräusche werden auf der
Elterneinheit wiedergegeben.
Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, wird das Symbol
„Außer Reichweite“ angezeigt und die LED leuchtet rot.
2.3 Einstellen der Wiedergabelautstärke der Elterneinheit
Es gibt 8 Lautstärkestufen.
Drücken Sie die Taste , um die Lautstärke zu erhöhen.
Drücken Sie die Taste , um die Lautstärke zu verringern.
2.4 Einstellen der Elterneinheit
2.4.1 Helligkeit des Displays
Wenn das Display eingeschaltet ist (Falls nicht, drücken Sie kurz die
Überwachungstaste , um es einzuschalten):
Halten Sie die Menütaste 2 Sekunden lang gedrückt.
Wählen Sie mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste
das Helligkeitssymbol .
Drücken Sie die Überwachungstaste .
Drücken Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste ,
um die gewünschte Helligkeit auszuwählen (5 Stufen).
Drücken Sie die Menütaste , um zu bestätigen.
2.4.2 Displaykontrast
Wenn das Display eingeschaltet ist (Falls nicht, drücken Sie kurz die
Überwachungstaste , um es einzuschalten)
Halten Sie die Menütaste 2 Sekunden lang gedrückt.
Wählen Sie mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste
das Kontrastsymbol .
Drücken Sie die Überwachungstaste .
Drücken Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste ,
um den gewünschten Kontrast auszuwählen (5 Stufen).
Drücken Sie die Menütaste , um zu bestätigen.
2.4.3 Ein- und Ausschalten des Nachtlichts
Das Nachtlicht kann an der Baby- und an der Elterneinheit ein- und
ausgeschaltet werden:
An der Babyeinheit:
Drücken Sie kurz die Nachtlicht-Taste , um die Nachtlichter
ein- oder auszuschalten.
An der Elterneinheit:
Wenn das Display eingeschaltet ist: (Falls nicht, drücken Sie kurz die
Überwachungstaste , um das Display einzuschalten)
Halten Sie die Menütaste 2 Sekunden lang gedrückt.
Wählen Sie mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste
das Nachtlicht- Symbol.
Drücken Sie die Überwachungstaste .
Drücken Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste ,
um EIN (grün) oder AUS (rot) zu wählen.
Drücken Sie die Menütaste , um zu bestätigen.
2.4.4 Ein- und Ausschalten von Schlafliedern
Sie können Ihr Baby durch ein sanftes Schlaflied von der Babyeinheit in den
Schlaf singen lassen. Auf der Babyeinheit stehen fünf vorprogrammierte
Schlaflieder zur Auswahl. Sie werden innerhalb von 15 Minuten
nacheinander abgespielt.
Das Schlaflied kann an der Baby- und an der Elterneinheit ein- und
ausgeschaltet werden:
An der Babyeinheit:
Halten Si
e die Schlaflied-Taste gedrückt, um das Schlaflied
ein- oder auszuschalten. Drücken Sie die Nach-oben- oder
Nach-unten-Taste , um die Lautstärke auszuwählen.
An der Elterneinheit:
Wenn das Display eingeschaltet ist: (Falls nicht, drücken Sie kurz die
Überwachungstaste , um das Display einzuschalten)
Halten Sie die Menütaste 2 Sekunden lang gedrückt.
Wählen Sie mit der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste
das Schlaflied -Symbol.
Drücken Sie die Überwachungstaste .
Drü
cken Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste ,
um EIN (grün) oder AUS (rot) zu wählen.
Drücken Sie die Menütaste , um zu bestätigen.
2.5 Sprechen mit dem Baby
Sie können über die Elterneinheit auch mit Ihrem Baby sprechen.
Drücken Sie die Sprechtaste auf der Elterneinheit, und
halten Sie diese gedrückt.
Halten Sie die Elterneinheit vertikal. Das Mikrofon sollte
ca. 10 cm von Ihrem Mund entfernt sein. Sprechen Sie anschließend
in das Mikrofon.
Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die Übertragung beendet
haben.
2.6 Sprachaktivierte Übertragung (VOX)
Der Babyviewer 4100 überträgt nur, wenn das Mikrofon an der Babyeinheit
eine bestimmte Lautstärke erfasst.
Die Empfindlichkeit für die Geräuscherkennung (VOX) kann vom Benutzer
eingestellt werden. Wenn ein hoher Wert für die Empfindlichkeit gewählt
wurde, erfasst die Babyeinheit auch schwächere Geräusche.
Drehen Sie den VOX-Empfindlichkeitsregler nach links, um die
Empfindlichkeit zu verringern.
Drehen Sie den VOX-Empfindlichkeitsregler nach rechts, um die
Empfindlichkeit zu erhöhen.
1 Introducción
Gracias por adquirir este producto de TOPCOM. Este producto
ha sido diseñado y montado teniendo el máximo cuidado para
con usted y el medio ambiente. En TOPCOM, nos gusta pensar
en el futuro de nuestro planeta y nuestros hijos, por lo que
hacemos lo que está en nuestras manos para ayudar a
conservar el medio ambiente. Por esta razón, hemos decidido
reducir el número de páginas de nuestras guías del usuario, así como de
nuestros manuales de producto. Si tenemos en cuenta que se requieren
hasta 24 árboles para producir 1 tonelada de papel, publicar manuales de
producto en numerosos idiomas constituye un precio elevado para nuestro
planeta. En este breve manual, suministrado con el dispositivo de
TOPCOM, puede encontrar una breve explicación sobre el procedimiento
de instalación y uso de dicho producto.Si desea más información sobre
todas las funciones de su nuevo dispositivo de TOPCOM, visite nuestro
sitio web (www.tristar.eu). En él, podrá descargarse el manual de usuario
completo en su idioma. Gracias a esta opción, TOPCOM espera contribuir
a la mejora de nuestro mundo, ¡aunque solo podremos lograrlo con su
ayuda!
1.1 Instalación de las pilas en la unidad del bebé
Vea la ilustración del dibujo.
Retire la tapa del compartimento de las pilas .
Coloque tres pilas alcalinas AAA (LR03) en el compartimento de las
pilas. Asegúrese de que la polaridad sea la correcta.
Cierre el compartimento de las pilas .
1.2 Conexión de la unidad del bebé a la red eléctrica de
corriente alterna
Introduzca el pequeño enchufe del adaptador de corriente alterna en el
conector de la unidad del bebé y enchufe el adaptador de corriente
alterna a la toma eléctrica (100~240 V, 50 / 60 Hz).
1.3 Instalación de la batería recargable en la unidad de
los padres
Vea la ilustración del dibujo.
Retire la pinza del cinturón .
Retire la tapa del compartimento de las pilas .
Coloque la batería de Li-io
n en su compartimento.
Asegúrese de que los contactos de la batería toquen los contactos
de carga como se muestra en la ilustración.
Cierre con cuidado el compartimento de la batería y vuelva a colocar
la pinza del cinturón.
1.4 Conexión de la unidad de los padres a la red eléctrica
Introduzca el pequeño enchufe del adaptador de corriente alterna en
el conector de la corriente principal del cargador y enchufe el
adaptador de corriente alterna a la toma eléctrica (100~240 V, 50 /
60 Hz). Se encenderá el LED .
Coloque la unidad de los padres en el cargador.
2 Funcionamiento y uso
2.1 Encendido y apagado de la unidad del bebé y de la unidad
de los padres
Deslice el botón de encendido / apagado a «l» para encender la
unidad de los padres. Se activarán la pantalla y el LED de
encendido / apagado .
Pulse el botón de encendido / apagado para encender la
unidad del bebé. Se activará el LED de encendido / apagado .
Deslice el botón de encendido / apagado a «o» para apagar la
unidad de los pad
res.
Pulse el interruptor de encendido / apagado para apagar la
unidad del bebé (manténgalo pulsado hasta que se apague el LED
).
2.2 Comprobación de la conexión entre la unidad de los
padres y la unidad del bebé
Compruebe siempre la conexión inalámbrica cuando utilice el
intercomunicador por primera vez.
Ponga la unidad de los padres en la misma habitación que la unidad
del bebé, con una separación de un mínimo de dos metros.
Encienda las dos unidades. La unidad de los padres intentará
establecer una conexión con la unidad del bebé.
Después de que se haya establecido la conexión (modo de control),
en la pantalla de la unidad de los padres podrá verse la imagen que
capta la unidad del bebé.
El sonido que capte el micrófono se reproducirá en la unidad de
los padres.
Si no se establece la conexión, aparece en pantalla el icono de fuera
de cobertura el LED será rojo.
2.3 Ajuste del volumen de reproducción de la unidad de
los padres
Hay ocho niveles de volumen.
Pulse el botón para subir el volumen.
Pulse el botón para bajar el volumen.
2.4 Configuración de la unidad de los padres
2.4.1 Brillo de la pantalla
Cuando la pantalla esté encendida (si no lo está, pulse brevemente la tecla
de rastreo para encenderla):
Mantenga pulsado el botón de menú durante dos segundos.
Seleccione el icono de brillo - con el botón de subir o de
bajar .
Pulse la tecla de rastreo .
Pulse el botón de subir o bajar para seleccionar el
brillo de la pantalla deseado (5 niveles).
Pulse el botón de menú para confirmar.
2.4.2 Contraste de la pantalla
Cuando la pantalla esté encendida (si no lo está, pulse brevemente la tecla
de rastreo para encenderla):
Mantenga pulsado el botón de menú durante dos segundos.
Seleccione el icono de contraste - con el botón de subir o de
bajar .
Pulse la tecla de rastreo .
Pulse el botón de subir o bajar para seleccionar el
contraste de la pantalla deseado (5 niveles).
Pulse el botón de menú para confirmar.
2.4.3 Encendido y apagado de la luz nocturna
La luz nocturna se puede encender y apagar en la unidad del bebé y en la
de los padres:
En la unidad del bebé:
Pulse brevemente el botón de luz nocturna para encender /
apagar la luz nocturna.
En la unidad de los padres:
Con la pantalla encendida: (si no lo está, pulse brevemente la tecla de
rastreo para encenderla)
Mantenga pulsado el botón de menú durante dos segundos.
Seleccione el icono de luz nocturna - con el botón de subir
o de bajar .
Pulse la tecla de rastreo .
Pulse el botón de subir o bajar para seleccionar
encender (verde) o apagar (rojo).
Pulse el botón de menú para confirmar.
2.4.4 Encender o apagar la canción de cuna
Una delicada canción de cuna, emitida desde la unidad del bebé, puede
calmarlo antes de dormir. En la unidad del bebé, podrá reproducir cinco
canciones de cuna previamente programadas. Se reproducen una a una
durante 15 minutos.
La canción de cuna se puede encender y apagar en la unidad del bebé y
en la de los padres:
En la unidad del bebé:
Mantenga pulsado el botín de canción de cuna para
encenderla o apagarla. Pulse el botón de subir o bajar
para seleccionar el volumen.
En la unidad de los padres:
Con la pantalla encendida: (si no lo está, pulse brevemente la tecla de
rastreo para encenderla)
Mantenga pulsado el botón de menú durante dos segundos.
Seleccione el icono de canción de cuna - con el botón de subir
o de bajar .
Pulse la tecla de rastreo .
Pulse el botón de subir o bajar para seleccionar
e
ncender (verde) o apagar (rojo).
Pulse el botón de menú para confirmar.
2.5 Hablar con su bebé
Puede utilizar la unidad de los padres para hablar con su bebé.
Mantenga pulsado el botón de habla de la unidad de los
padres.
Mantenga la unidad de los padres en posición vertical con el
micrófono a unos 10 cm de su boca y hable por el micrófono.
Suelte el botón cuando haya terminado de hablar.
2.6 Transmisión activada por voz (VOX)
El Babyviewer 4100 solamente iniciará la transmisión si el micrófono de la
unidad del bebé capta un cierto nivel de sonido.
Puede ajustar la sensibilidad de la detección de sonidos (VOX) del
intercomunicador. Si ajusta la sensibilidad como alta, la unidad del bebé
captará sonidos más débiles.
Gire la rueda de sensibilidad de la VOX hacia la izquierda para
disminuirla.
Gire la rueda de sensibilidad de la VOX hacia la derecha para
aumentarla.
1 Iniciar
Obrigado por ter adquirido este produto TOPCOM. Este
produto foi concebido e montado co
m o maior cuidado a pensar
em si e no ambiente. Porque na TOPCOM gostamos de pensar
no futuro do nosso planeta e das nossas crianças, tentamos
fazer o nosso melhor para ajudar a salvar o ambiente. Por isso,
decidimos reduzir o número de páginas dos nossos manuais de
utilizador e dos produtos. Se tiver em conta que são precisas até 24 árvores
para produzir uma tonelada de papel, publicar manuais em muitas línguas
custa ao nosso planeta muitas árvores. Neste pequeno manual
que lhe é
fornecido com o seu aparelho TOPCOM pode encontrar uma explicação
breve sobre como instalar e usar o seu aparelho TOPCOM.Se quiser
descobrir todas as características do seu novo aparelho TOPCOM, por
favor visite o nosso site (www.tristar.eu) onde pode fazer o download do
manual do utilizador completo na sua língua. Ao tomar esta iniciativa, a
TOPCOM espera dar o seu contributo para tornar o nosso planeta melhor,
mas só podemos fazê-lo com a sua ajuda!
1.1 Colocação das pilhas na unidade do bebé
Ver Figura na ilustração.
Retire a tampa do compartimento das pilhas .
Coloque três pilhas alcalinas AAA (LR03) no compartimento das
pilhas. Assegure-se de que as instala com a polaridade correcta.
Feche o compartimento das pilhas .
1.2 Ligação da unidade do bebé à corrente eléctrica
Introduza a ficha pequena do transformador de corrente CA no conector
para ligação à corrente eléctrica da unidade do bebé e ligue o
transformador de corrente a uma tomada eléctrica (100~240 V - 50/60 Hz).
1.3 Colocação do conjunto de pilhas recarregáveis na
unidade do adulto
Ver Figura na ilustração.
Retire o clipe de cinto .
Retire a tampa do compartimento das pilhas .
Coloque o conjunto de pilhas de iões de lítio no compartimento das
pilhas.
Assegure-se de que os contactos das pilhas estão em contacto com
os contactos de carregamento, tal como ilustrado.
Feche cuidadosamente o compartimento das pilhas e volte a colocar
o clipe de cinto .
1.4 Ligação da unidade do adulto à corrente eléctrica
Introduza a ficha pequena do transformador de corrente CA no
conector para ligação à corrente eléctrica do carregador e ligu
e o
transformador de corrente a uma tomada de corrente (100~240 V -
50/60 Hz), o LED acende-se.
Coloque a unidade do adulto no carregador.
2 Operação e utilização
2.1 Ligar e desligar a unidade do bebé e a unidade do adulto
Faça deslizar o botão Ligar/Desligar para ‘l’ para ligar a unidade
do adulto. O ecrã e o LED de ligado/desligado são activados.
Prima no botão Ligar/Desligar para cima para ligar a unidade
do bebé. O LED indicador de Ligado/Desligado acende-se.
Faça deslizar o botão Ligar/Desligar para ‘o’ para desligar a
unidade do adulto.
Prima o interruptor de Ligar/Desligar para desligar a unidade
do bebé (prima e mantenha premido até que o LED se apague).
2.2 Verificar a ligação entre a unidade do adulto e a unidade
do bebé
Deve sempre verificar a ligação sem fios entre as unidades quando utilizar
o dispositivo de monitorização do bebé pela primeira vez.
Coloque a unidade do adulto na mesma sala que a unidade do bebé,
separadas uma da outra pelo menos dois metros.
Ligue ambos os dispositivos. A unidade do adulto irá tentar
estabelecer uma ligação com a unidade do bebé.
O ecrã da unidade do adulto irá mostrar a imagem captada pela
unidade do bebé depois de a ligação ter sido estabelecida (modo de
monitorização do bebé).
Os sons captados pelo microfone são reproduzidos na unidade
do adulto.
Se não foi estabelecida uma ligação, o ícone fora do alcance é
aprese
ntado e o LED fica vermelho.
2.3 Definir o volume da reprodução de som na unidade do
adulto
Existem 8 níveis de volume.
Prima o botão para aumentar o volume.
Prima o botão para diminuir o volume.
2.4 Configurações da unidade do adulto
2.4.1 Luminosidade do ecrã
Quando o ecrã está ligado (Caso não esteja, prima a tecla de monitorização
brevemente para ligar o ecrã):
Prima e mantenha premido o botão de menu durante
2 segundos.
Seleccione, utilizando os botões para cima ou para baixo,
o ícone de luminosidade .
Prima a tecla de monitorização .
Prima o botão para cima ou o botão para baixo para
seleccionar a luminosidade pretendida (5 níveis).
Prima o botão menu para confirmar.
2.4.2 Contraste do visor
Quando o ecrã está ligado (Caso não esteja, prima a tecla de monitorização
brevemente para ligar o ecrã)
Prima e mantenha premido o botão de menu durante
2 segundos.
Seleccione, utilizando os botões para cima ou para baixo,
o ícone de contraste .
Prima a tecla de monitorização .
Prima o botão para cima ou o botão para baixo para
seleccionar o contraste pretendido (5 níveis)
.
Prima o botão menu para confirmar.
2.4.3 Ligar e desligar as estrelas de presença
As estrelas de presença podem ser ligadas e desligadas a partir da unidade
do bebé e da unidade do adulto:
Na unidade do bebé:
Prima o botão de luz de presença brevemente, para ligar ou
desligar as luzes de presença.
Na unidade do adulto:
Com o ecrã ligado: (Caso não esteja, prima a tecla de monitorização
brevemente para ligar o ecrã)
Prima e mantenha premido o botão de menu durante
2 segundos.
Seleccione, utilizando o botão para cima ou para baixo,
o ícone de luz de presença .
Prima a tecla de monitorização .
Prima o botão para cima ou para baixo para
seleccionar Ligadas (cor verde) ou Desligadas (cor vermelha).
Prima o botão menu para confirmar.
2.4.4 Ligar ou desligar a melodia
O seu bebé pode ser acalmado por meio de uma suave melodia emitida
pela unidade do bebé. Existem 5 melodias pré-programadas que podem
ser tocadas na unidade do bebé. Estas são tocadas sequencialmente
durante 1
5 minutos.
A melodia pode ser ligada/desligada a partir da unidade do bebé e da
unidade do adulto:
Na unidade do bebé:
Prima e mantenha premido o botão de melodia para Ligar/
Desligar a melodia. Prima os botões para cima ou para baixo
para seleccionar o volume.
Na unidade do adulto:
Com o ecrã ligado: (Caso não esteja, prima a tecla de monitorização
brevemente para ligar o ecrã)
Prima e mantenha premido o botão de menu durante
2 segundos.
Seleccione, utilizando os botões para cima ou para baixo,
o ícone de melodia .
Prima a tecla de monitorização .
Prima o botão para cima ou para baixo para
seleccionar Ligadas (cor verde) ou Desligadas (cor vermelha).
Prima o botão menu para confirmar.
2.5 Falar com o seu bebé
Pode utilizar a unidade do adulto para falar com o bebé.
Prima o botão Falar na unidade do adulto e mantenha-o
premido.
Mantendo a unidade do adulto na vertical, com o microfone a
aproximadamente 10 cm da boca, fale na direcção do microfone.
Solte o botão quando tiver acabado de falar.
2.6 Transmissão activada por voz (VOX)
O Babyviewer 4100 só começará a transmitir se um determinado nível de
som for captado pelo microfone da unidade do bebé.
Pode configurar a sensibilidade da detecção do som (VOX) da unidade do
bebé. Se a sensibilidade estiver definida para alta, a unidade do bebé irá
responder a sons mesmo que fracos.
Rode o botão de sensibilidade VOX para a esq
uerda para reduzir
a sensibilidade.
Rode o botão de sensibilidade VOX para a direita para aumentar
a sensibilidade.
1 Prima d'iniziare
Grazie per avere acquistato questo prodotto TOPCOM.
Questo prodotto è stato progettato e montato prestando la
massima cura a voi e all'ambiente. Dato che a noi di TOPCOM
piace pensare al futuro del nostro pianeta e dei nostri figli,
facciamo del nostro meglio per aiutare a proteggere
l'ambiente. Ecco perché abbiamo deciso di ridu
rre il numero di
pagine delle nostre guide utente e dei manuali dei prodotti. Se pensate che
ci vogliono fino a 24 alberi per produrre 1 tonnellata di carta, pubblicare
manuali dei prodotti in molte lingue costa al nostro pianeta parecchi alberi.
In questo breve manuale che viene fornito insieme al vostro dispositivo
TOPCOM potete trovare una breve spiegazione su come installare ed
utilizzare il dispositivo TOPCOM.Se volete avere maggiori informazioni su
tutte le caratteristi
che del vostro nuovo dispositivo TOPCOM, vi preghiamo
di visitare il nostro sito web (www.tristar.eu) dove potrete scaricare il
manuale d'uso completo nella vostra lingua. In questo modo, TOPCOM
vuole fare la sua parte per rendere il nostro pianeta un luogo migliore, ma
per riuscirci abbiamo bisogno del vostro aiuto!
1.1 Inserimento delle batterie nell'unità bambino
Vedere Figura .
Rimuovere il coperchio del vano batterie .
Inserire 3 batterie alcaline AAA (LR03) nel vano batterie. Verificare
che la polarità sia corretta.
Chiudere il vano batterie .
1.2 Collegamento dell'unità bambino all'alimentazione CA
Inserire lo spinotto piccolo dell'adattatore di alimentazione CA nel relativo
connettore di alimentazione dell'unità bambino e collegare l'adattatore
di alimentazione CA alla presa di corrente (100~240 V - 50/60 Hz).
1.3 Inserimento del gruppo di batterie ricaricabili nell'unità
genitore
Vedere Figura .
Rimuovere la clip da cintura.
Rimuovere il coperchio del vano batterie .
Posizionare il gruppo batterie Li-ion nel vano batterie.
Verificare che i contatti delle batterie e i contat
ti di carica combacino
come illustrato in figura.
Chiudere accuratamente il vano batterie e riposizionare la clip da
cintura .
1.4 Collegamento dell'unità genitore all'alimentazione CA
Inserire lo spinotto piccolo dell'adattatore di alimentazione nel relativo
connettore del caricabatterie e collegare l'adattatore di
alimentazione CA alla presa di corrente (100~240 V - 50/60 Hz). Il
LED si accenderà.
Posizionare l'unità genitore sul caricabatterie.
2 Funzionamento e uso
2.1 Accensione e spegnimento dell'unità bambino e dell'unità
genitore
Spostare l'interruttore di accensione/spegnimento in posizione ‘l
per accendere l'unità genitore. Si accendono il display e il led
acceso/spento .
Premere il tasto di accensione/spegnimento fino all'
accensione dell'unità bambino. Si accende il LED acceso/spento .
Spostare l'interruttore di accensione/spegnimento in posizione

o’ per spegnere l'unità genitore.

Premere il tasto accensione/spegnimento per spegnere
l'unità bambino (mantenere premuto finché il LED non si
spegne).
2.2 Controllo della connessione tra l'unità genitore e l'unità
bambino
Bisogna sempre controllare la connessione senza fili quando si usa il
babyphone per la prima volta.
Mettere l'unità genitore nella stessa stanza in cui è posta l'unità
bambino, ad una distanza di almeno due metri.
Accendere entrambi i dispositivi. L'unità genitore cercherà di stabilire
una connessione con l'unità bambino.
Il display dell'unità genitore mostrerà l'immagine catturata dall'unità
bambino dopo che è stata stabilità la connessione (modalità monitor).
I suoni percepiti dal microfono vengono riprodotti dall'unità
genitore.
Se non viene stabilita la connessione, viene visualizzata l'icona di
fuori portata e il LED diventa rosso.
2.3 Impostazione del volume di riproduzione sull'unità
genitore
Ci sono 8 livelli di volume.
Premere il tasto per alzare il volume.
Premere il tasto per abbassare il volume.
2.4 Impostazioni sull'unità genitore
2.4.1 Luminosità del display
Con display acceso (in caso contrario, premere rapidamente il tasto
monitoraggio per accendere il display):
tenere premuto il tasto menu per 2 secondi.
Selezionare mediante il tasto su o il tasto giù l'icona
- luminosità.
Premere il tasto monitoraggio .
Premere il tasto su o il tasto giù per selezionare la
luminosità desiderata (5 passi).
Premete il tasto Menu per confermare.
2.4.2 Contrasto display
Con display acceso (in caso contrario, premere rapidamente il tasto
monitoraggio per accendere il display):
tenere premuto il tasto menu per 2 secondi.
Selezionare mediante il tasto su o il tasto giù l'icona
-contrasto.
Preme
re il tasto monitoraggio .
Premere il tasto su o il tasto giù per selezionare il
contrasto desiderato (5 passi).
Premete il tasto Menu per confermare.
2.4.3 Accendere o spegnere le luci notturne
Le luci notturne si possono accendere o spegnere dall'unità bambino o
dall'unità genitore:
Dalll'unità bambino:
premere rapidamente il tasto della luce notturna per
accendere/spegnere le luci.
Dall'unità genitore:
Con display acceso: (in caso contrario, premere rapidamente il tasto
monitoraggio per accendere il display)
tenere premuto il tasto menu per 2 secondi.
Selezionare mediante il tasto su o il tasto giù l'icona
-luce notturna.
Premere il tasto monitoraggio .
Premere il tasto su o il tasto giù per selezionare
acceso (verde) o spento (rosso).
Premete il tasto Menu per confermare.
2.4.4 Accendere o spegnere la ninnananna
Il vostro bambino può essere coccolato da una dolce ninnananna dell'unità
bambino. Ci sono 5 ninnananne preprogrammate che si possono riprodurre
sull'unità bambino. Vengono riprodotte una per volta in 15 minuti.
La ninnananna si può accendere/spegnere dall'unità bambino e dall'unità
genitore:
Dall'unità bambino:
Tenere premuto il tasto ninnananna per accendere/spegnere
la ninnananna. Premere il tasto su o il tasto giù per
selezionare il volume.
Dall'unità genitore:
Con display acceso: (in caso contrario, premere rapidamente il tasto
monitoraggio per accendere il display)
tenere premuto il tasto menu per 2 secondi.
Selezionare mediante il tas
to su o il tasto giù l'icona
-ninnananna.
Premere il tasto monitoraggio .
Premere il tasto su o il tasto giù per selezionare
acceso (verde) o spento (rosso).
Premete il tasto Menu per confermare.
2.5 Parlare con il proprio bambino
È possibile utilizzare l'unità genitore per parlare col proprio bambino.
Premere il tasto conversazione sull'unità genitore e
mantenerlo premuto.
Tenere l'unità genitore in posizione verticale con microfono a distanza
approssimativa di 10 cm dalla propria bocca, quindi parlare nel
microfono.
Una volta terminato di parlare, rilasciare il tasto .
2.6 Trasmissione ad attivazione vocale (VOX)
Il Babyviewer 4100/4200 trasmette solo se il microfono dell'unità bambino
cattura un certo livello di suono.
È possibile impostare la sensibilità di percezione del suono (VOX) del
babyphone. Se si imposta una sensibilità alta, l'unità bambino rileva suoni
più bassi.
Ruotare la rotellina della sensibilità VOX verso sinistra per
diminuire la sensibilità.
Ruotare la rotellina della sensibilità VOX verso destra per aumentare la
sensibilità.
1 Komme i gang
Takk for at du valgte dette produktet fra TOPCOM. Dette
produktet er utviklet og montert med omtanke for deg og
miljøet. Fordi vi i TOPCOM tenker på fremtiden for miljøet og
våre barn, prøver vi å gjøre vårt beste for å verne miljøet. Derfor
har vi besluttet å redusere antall sider i brukerveiledninger og
brukerhåndbøker for produkter. Med tanke på at det kreves
opptil 24 trær for å fremstille ett tonn papir, går det mange trær tapt hvis vi
skal publisere brukerhåndbøker
på mange språk. I denne korte
bruksanvisningen som følger med TOPCOM-apparatet, finner du en kort
forklaring av hvordan du installerer og bruker TOPCOM-apparatet.Hvis du
vil vite mer om alle funksjonene og egenskapene til det nye TOPCOM-
apparatet, går du til vårt nettside (www.tristar.eu), der du kan laste ned
den fullstendige brukerhåndboken på ditt eget språk. På denne måten
håper vi i TOPCOM at vi kan bidra til å verne om miljøet. Vi kan imidlertid
bare lykkes med din hjelp!
1.1 Installere batterier i babyenheten
Se figur i illustrasjonen.
Fjern dekselet over batterirommet .
Installer tre alkaliske AAA-batterier (LR03) i batterirommet. Pass på
at batteripolene vender riktig vei.
Lukk batterirommet .
1.2 Koble babyenheten til strømnettet
Stikk den lille pluggen strømadapteren i strømkontakten babyenheten
, og sett støpselet i en stikkontakt (100~240 V - 50/60 Hz).
1.3 Installere den oppladbare batteripakken i hovedenheten
Se figur i illustrasjonen.
Fjern belteklipset .
Fjern dekselet over batterirommet .
Sett li-ion-batteripakken i batterirommet.
Kontroller at batterikontaktene berører ladekontaktene, so
m
illustrasjonen viser.
Lukk batterirommet forsiktig, og roter belteklipset tilbake.
1.4 Koble hovedenheten til strømnettet
Stikk den lille pluggen på strømadapteren i strømkontakten på
babyenheten , og plugg støpselet inn i en stikkontakt (100~240 V
- 50/60 Hz). Indikatorlampen tennes.
Sett hovedenheten i laderen.
2 Betjening og bruk
2.1 Slå babyenheten og hovedenheten på og av
Skyv på/av-bryteren til "l" for å slå på hovedenheten. Displayet
og på/av-indikatoren aktiveres.
Trykk på/av-knappen opp for å slå på babyenheten. Av/på-
indikatoren tennes.
Skyv på/av-bryteren til "

o" for å slå av hovedenheten.

Trykk på på/av-bryteren for å slå av babyenheten (hold
bryteren inne til indikatorlampen slukker).
2.2 Kontrollere forbindelsen mellom hovedenheten og
babyenheten:
Du bør alltid kontrollere den trådløse forbindelsen når du bruker
babytelefonen for første gang.
Sett hovedenheten i samme rom som babyenheten, med en avstand
på minst to meter.
Slå på begge apparatene. Hovedenheten prøver å opprette
forbindelsen til babyenheten.
Displayet på hovedenheten vi
ser bildet fra babyenheten når
forbindelsen er opprettet (overvåkingsmodus).
Lyden som fanges opp av mikrofonen blir gjengitt av
hovedenheten.
Hvis ingen forbindelse er opprettet, vises utenfor rekkevidde-
symbolet , indikatorlampen lyser rødt.
2.3 Stille inn gjengivelsesvolumet på hovedenheten
Det er 8 volumnivåer.
Trykk for å øke volumet.
Trykk for å senke volumet.
2.4 Innstilling på hovedenheten
2.4.1 Displayets lysstyrke
Når displayet er (hvis ikke, trykker du kort på lyttetasten for å aktivere
displayet):
Trykk og hold inne menyknappen i to sekunder.
Bruk opp- eller ned-knappen for å velge lys
styrke-
symbolet .
Trykk på lyttetasten .
Trykk opp- eller ned-knappen for å velge ønsket
lysstyrke (5 trinn).
Trykk på menyknappen for å bekrefte.
2.4.2 Displaykontrast
Når displayet er (hvis ikke, trykker du kort på lyttetasten for å aktivere
displayet):
Trykk og hold inne menyknappen i to sekunder.
Bruk opp- eller ned-knappen for å velge kontrast-
symbolet .
Trykk på lyttetasten .
Trykk opp- eller ned-knappen for å velge ønsket
kontrast (5 trinn).
Trykk på menyknappen for å bekrefte.
2.4.3 Slå nattlyset på eller av
Nattlyset kan slås på/av på babyenheten og hovedenheten:
På babyenheten:
Trykk kort på nattlysknappen for å slå nattlyset PÅ/AV.
På hovedenheten:
Hvis displayet er på: (Hvis ikke, trykker du kort på lyttetasten for å slå
på displayet)
Trykk og hold inne menyknappen i to sekunder.
Bruk opp- eller ned-knappen for å velge nattlys-
symbolet .
Trykk på lyttetasten .
Trykk opp- eller ned-knappen for å velge på (grønt
lys) eller av (rødt lys).
Trykk på menyknappen for å bekrefte.
2.4.4 Slå vuggesangene på eller av
Babyenheten kan spille av vuggesanger for å berolige barnet.
5 forhåndsprogrammerte vuggesanger kan spilles av på babyenheten.
Disse spilles av i rekkefølge i 15 minutter.
Vuggesangene kan slås på/av på babyenheten og hovedenheten:
På babyenheten:
Trykk og hold inne vuggesang-knappen for slå
vuggesangene PÅ/AV. Trykk opp- eller ned-knappen
for å velge volum.
På hovedenheten:
Hvis displayet er på: (Hvis ikke, trykker du kort på lyttetasten for å slå
på displayet)
Trykk på menyknappen i to sekunder.
Bruk opp- eller ned-knappen for å velge vuggesang-
symbolet .
Trykk på lytte
tasten .
Trykk opp- eller ned-knappen for å velge på (grønt
lys) eller av (rødt lys).
Trykk på menyknappen for å bekrefte.
ENGLISH
You can operate the baby unit with 3 AAA cells (LR03;
we recommend alkaline cells) or the included AC mains
adapter.
The baby unit cannot recharge batteries.
VOX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
A
1
0
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
30
31
28
27
B
12
11
+
-
1 x AAA
+
-
1 x AAA
+
-
1 x AAA
+ -
A
12
12
9
B
31
28
24
23
29
17
27
5
4
29
5
4
7
27
19
25
20
26
19
25
20
19
25
26
20
26
19
25
20
19
25
26
14
20
26
19
25
20
19
25
26
NEDERLANDS
U kunt de zender op 3 AAA-cellen (LR03; wij raden
alkalinecellen aan) of op de bijgeleverde AC-
stroomadapter laten werken.
De zender kan de batterijen niet opladen.
14
19
25
20
26
19
25
20
19
25
26
PTT
30
21
PTT
30
2
2
A
12
12
9
B
31
28
24
23
29
17
27
5
4
29
5
4
7
27
19
25
20
26
19
25
20
19
25
26
20
26
19
25
20
19
25
26
14
20
26
19
25
20
19
25
26
14
19
25
20
26
FRANÇAIS
L'unité Bébé fonctionne avec 3 piles AAA (LR03 ; nous
recommandons l'utilisation de piles alcalines) ou sur
l'alimentation secteur grâce à l'adaptateur secteur
fourni.
L'unité Bébé ne permet pas de recharger les piles.
19
25
20
19
25
26
PTT
30
21
PTT
30
2
2
A
12
12
9
B
31
28
24
23
29
27
17
5
4
29
5
4
7
27
19
25
20
26
19
25
20
19
25
26
20
26
19
25
20
19
25
26
14
20
26
19
25
20
19
25
26
14
19
25
20
26
19
25
DEUTSCH
Die Babyeinheit kann mit 3 Batterien (AAA, LR03, wir
empfehlen Alkalibatterien) oder dem im Lieferumfang
enthaltenen Netzteil betrieben werden.
Es können keine Akkus mit der Babyeinheit aufgeladen
werden.
20
19
25
26
PTT
30
21
PTT
30
2
2
A
12
12
9
B
31
28
24
23
29
17
27
5
4
29
5
4
7
27
19
25
20
26
19
25
20
19
25
26
20
26
19
25
20
19
25
26
14
20
26
19
25
20
19
25
26
14
19
25
20
26
19
25
20
ESPAÑOL
Puede utilizar la unidad del bebé con 3 pilas AAA
(LR03; se recomienda usar pilas alcalinas), o bien con
el adaptador de corriente alterna incluido.
La unidad del bebé no puede usarse para recargar
pilas.
19
25
26
PTT
30
21
PTT
30
2
2
A
12
12
9
B
31
28
24
23
29
17
5
4
29
5
4
7
27
19
25
20
26
19
25
20
19
25
26
20
26
19
25
20
19
25
26
14
20
26
19
25
20
19
25
26
14
19
25
PORTUGUÊS
Pode operar a unidade do bebé com 3 pilhas AAA
(LR03; recomendam-se pilhas alcalinas) ou com o
transformador de corrente CA incluído.
A unidade do bebé não serve de carregador de pilhas.
20
26
19
25
20
19
25
26
PTT
30
21
PTT
30
2
2
A
12
12
9
B
31
28
24
23
29
17
27
5
4
29
5
4
7
27
19
25
20
26
19
25
20
19
25
26
20
26
19
25
20
19
25
26
14
20
26
19
25
20
19
25
26
ITALIANO
Si può mettere in funzione l'unità bambino con tre
batterie di tipo AAA (LR03; si raccomanda l'uso di
batterie alcaline) o con l'adattatore di alimentazione CA
incluso.
L'unità bambino non può ricaricare le batterie.
14
19
25
20
26
19
25
20
19
25
26
PTT
30
21
PTT
30
2
2
A
12
12
9
B
31
28
24
23
29
17
27
5
4
29
5
4
7
27
19
25
20
26
19
25
20
19
25
26
20
26
19
25
20
19
25
26
14
20
26
19
25
20
19
25
26
NORSK
Du kan bruke babyenheten med 3 AAA-batterier
(LR03, vi anbefaler alkaliske batterier) eller den
medfølgende strømadapteren.
Babyenheten kan ikke brukes til å lade batteriene.
14
19
25
20
26
19
25
20
19
25
26
PTT
30
21
PTT
30
2
2
A
12
12
9
B
31
28
24
23
29
17
27
5
4
29
5
4
7
27
19
25
20
26
19
25
20
19
25
26
20
26
19
25
20
19
25
26
14
20
26
19
25
20
19
25
26
14
19
25
20
26
19
25
20
19
25
26

Manual

Se manualen til Topcom Babyviewer 4100 her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Babyalarmer og er blevet bedømt af 2 personer med et gennemsnit på en 8.1. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Dansk, Engelsk. Har du et spørgsmål om Topcom Babyviewer 4100 eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her

Brug for hjælp?

Har du et spørgsmål vedrørende Topcom og svaret er ikke i manualen? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og udførlig beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo bedre dit problem beskrives, jo lettere er det for andre Samsung Galaxy A7 ejere, at give dig et godt svar.

Antal spørgsmål: 0

Topcom Babyviewer 4100 specifikationer

Nedenfor finder du produktspecifikationerne og de manuelle specifikationer for Topcom Babyviewer 4100.

Når ydeevne er din prioritet, skal du stole på gennemprøvet, pålidelig teknologi. Med den cylindriske lithium-ion-batter...
Generelt
Mærke Topcom
Model Babyviewer 4100
Produkt Babyalarm
EAN 5411519016782
Sprog Dansk, Engelsk
Filtype PDF
Design
Natbelysning Ja
Produktfarve Violet,White
Præstation
Maks. rækkevidde 150 m
Smartphone support -
Maksimal indendørs rækkevidde 50 m
Maksimal udendørsinterval 150 m
Stemmeaktivering Ja
Vuggeviser Ja
Antal vuggeviser 5
Indbyggede højttaler(e) -
Indbygget mikrofon -
Temperaturføler -
Kamera
Antal lysende LED 6
LED type IR
Nattilstand Ja
Digital zoom Ja
Emballage indhold
Batterier inkluderet Ja
AC-adapter inkluderet Ja
Strømstyring
Antal understøttede batterier 1
Strømkilde type Batteri
DC indgangsspænding 10 - 14 V
Batteriteknologi Lithium-Ion (Li-Ion)
Display
Skærm diagonal 2.4 "
Ergonomisk
Bælteclip Ja
Kan monteres på væggen Ja
Vægt & størrelser
Pakkebredde 258 mm
Pakkedybde 215 mm
Pakkehøjde 60 mm
Pakkevægt 600 g
Porte & Grænseflader
Grænseflade FHSS
Frekvensbånd 2.4 GHz
vis mere

Ofte stillede spørgsmål

Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål i manualen? Du kan muligvis finde svaret på dit spørgsmål i ofte stillede spørgsmål her Topcom Babyviewer 4100 under.

Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her

Ingen resultater