Sigma 19mm F2.8 EX DN A

Sigma 19mm F2.8 EX DN A manual

(1)
 • 400120201
  19mm
  F2.8
  EX DN
  ̅ဇᛟଢ୿
  ISTRUZIONI PER L’USO
  INSTRUCTIONS
  BRUKSANVISNING
  BEDIENUNGSANLEITUNG
  BRUGSANVISNING
  MODE D’EMPLOI
  ش֪֫ם
  GEBRUIKSAANWIJZING
  ㇠㟝㣄G ㉘⮹㉐
  INSTRUCCIONES
  PɍɄOȼOȾCɌȼO ɉO ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂɂ
  MANUAL DE INSTRUÇÕES
  ἰỶἁἿἧỻ
  ἌဇἾὅἌỆếẟề
  ଐஜᛖ
  ƜƷȬȳǺƸ
  Ŵ
  ȞǤǯȭȕǩȸǵȸǺǷǹȆȠƷȬȳǺȞǦȳȈᙹ఍ƴแਗƠƨ
  ȇǸǿȫǫȡȩƴӕǓ˄ƚƯ̅ƏƜƱƕưƖLJƢŵ
  ȕǩȸǵȸǺȞǦȳȈᙹ఍ƷǫȡȩƴƸᘺბưƖLJƤǜŵ
  E ỸὅἚဇἾὅἌỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴǽȋȸᙌǫȡȩǷǹȆȠ E ȞǦȳȈǫȡȩƴӕǓ˄ƚƯ̅ƏƜ
  ƱƕưƖLJƢŵ
  A ȞǦȳȈƷǫȡȩƴƸᘺბưƖLJƤǜŵ
  FOR MICRO FOUR THIRDS MOUNT
  ENGLISH
  This lens can be used with Micro Four Thirds
  System lens mount specification
  cameras.
  You cannot use it on Four Thirds
  System lens mount specification cameras.
  FOR SONY E-MOUNT
  This lens can be used with Sony
  өө
  ʳ
  camera system E-mount cameras.
  You cannot use it on Sony A-mount cameras.
  FÜR DEN MICRO FOUR THIRDS ANSCHLUSS
  DEUTSCH
  Dieses Objektiv kann an Kamerasystemen mit Micro Four Thirds
  Anschluss
  verwendet werden.
  An Kamerasystemen mit Four Thirds
  Anschluss können Sie das Objektiv nicht
  verwenden.
  FÜR DEN SONY E-MOUNT ANSCHLUSS
  Dieses Objektiv kann an Sony
  ө
  ʳ
  Kamerasystemen mit E-Mount Anschluss
  verwendet werden.
  An Kamerasystemen mit Sony A-Mount Anschluss können Sie das Objektiv
  nicht verwenden.
  POUR LA MONTURE MICRO QUATRE TIERS
  FRANÇAIS
  Cet objectif peut être utilisé avec les boîtiers équipés de la monture Micro Quatre
  Tiers
  .
  Il n’est pas possible d’utiliser cet objectif avec des boîtiers équipés de la
  monture Quatre Tiers
  .
  POUR LA MONTURE SONY E
  Cet objectif peut être utilisé avec les boîtiers Sony
  ө
  ʳ
  équipés de la monture E.
  Il n’est pas possible d’utiliser cet objectif avec des boîtiers Sony équipés de la
  monture A.
  VOOR MICRO FOUR THIRDS LENSVATTING
  NEDERLANDS
  Dit objectief kan alleen gebruikt worden met het Micro Four Thirds
  Syteem en
  niet met het Four Thirds
  Systeem.
  VOOR SONY E-LENSVATTINGEN
  Dit objectief kan alleen gebruikt worden met het Sony
  ө
  ʳ
  camera systeem
  E-lensvatting en niet met Sony A-lensvatting camera’s.
  PARA MONTURAS MICRO CUATRO TERCIOS
  ESPAÑOL
  Este objetivo se puede usar con cámaras con las monturas especificas del
  Sistema Micro Cuatro Tercios
  .
  No podrá usar este objetivo con cámaras del Sistema Cuatro Tercios
  .
  PARA MONTURAS SONY MONTURA E
  Este objetivo se pude usar con las cámaras Sonyөcon el sistema de montura E.
  No podrá usar este objetivo con cámaras Sony montura A.
  J E D F N
  Es
  I S
  Dk
  C
  K
  R P
  ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟ
  ƍLJƢŵஜᛟଢ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍ
  ɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳ
  Ɠஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑ
  ǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ
  ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥ
  ƠƯƘƩƞƍŵ
  ܤμɥỉắදॖ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺưٽᨗǛᙸƳƍưƘƩƞƍŵڂଢǍᙻщᨦܹƷҾ׆
  ƱƳǓLJƢŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔ
  ӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗ
  Ǜ˄ƚƳƍLJLJ્ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵ
  ᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏ
  Ʊࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ӲᢿỉӸᆅί׋ 1
  Ĭȕǣȫǿȸƶơ
  ĭȕǩȸǫǹȪȳǰ
  ĮȞǦȳȈ
  įȬȳǺȕȸȉ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩ
  ƞƍŵ
  ȞǦȳȈ᩿ƴƸᩓൢ੗ໜƕƋǓŴǭǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷ
  Ҿ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉ
  ǛǪȸȈȕǩȸǫǹƴǻȃȈƠLJƢŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưજ
  ࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛȞȋȥǢȫƴǻȃȈ
  ƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
  ȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓஆƑ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼ
  ƬƯƘƩƞƍŵ
  ἾὅἌἧ
  ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊј
  ưƢŵȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔ
  LJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 2
  ǫȡȩƷϋᔺǹȈȭȜƸŴήƕƞƑƗǒǕLJƢƷưŴȬȳǺȕȸȉǛ
  ٳƠƯƘƩƞƍŵ
  ઃ࠘଺ƴƸȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄
  ƚƕưƖLJƢᲢ׋ 3ŵ
  ἧỵἽἑ
  ဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư
  ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞д
  Ʊɟደƴ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ
  ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴ
  Ƹ
  Ŵ
  ȖȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍ
  ŵ
  ਦƷួƳƲƸ
  Ŵ
  ᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘ
  Ʃƞƍ
  ŵ
  șȳǸȳ
  Ŵ
  ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍ
  ŵ
  ƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ
  ǒƞƳƍǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻ
  ƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ
  ݊ƍދٳƔǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλ
  ǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑ
  ἥἋỆếẟề
  ̬ᚰƷᛇኬƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷᲢ̬ᚰᙹܭᲣ
  ǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ɼễˁಮ
  ȞǤǯȭȕǩ
  ȸ
  ǵ
  ȸ
  Ǻǽȋ
  ȸ
  E ȞǦȳȈ
  35mm Й੭ም໰ໜុᩉ 38mm 28.5mm
  ဒ 59.3° 73.5°
  ȬȳǺನ঺Ტ፭
  ௏Უ 6 - 8
  இݱ዁Ǔ 22
  இჺજࢨុᩉ 0.2m
  இٻજࢨ̿ྙ 1:7.4
  ȕǣȫǿ
  ȸ
  ǵǤǺ 46mm
  இٻࢲgμᧈ 60.6 x 45.7mm 60.7 x 46.9mm
  ᣻ 140g 145g
  ȬȳǺǛٳƠƨ଺ŴNjƠƘƸǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨ଺ŴȬȳǺǛਰǔ
  ƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJƤǜŵ
  ƜƷȬȳǺƸ৖ƿǕᙀദೞᏡ
  OS(
  Optical Stabilizer
  )
  Ǜ઀᠍ƠƯƍLJƤǜŵ
  ԓ
  දॖ
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get
  the maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens,
  please read this instruction booklet thoroughly before you start to
  use the lens.
  WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS
  Do not look directly at the sun, through the lens. Doing so can
  cause damage to the eye or loss of eyesight.
  Do not leave the lens in direct sunlight without the lens cap
  attached, whether the lens is attached to the camera or not. This
  will prevent the lens from concentrating the sun’s rays, which
  may cause a fire.
  The shape of the mount is very complex. Please be careful
  when handling it so as not to cause injury.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
  ԘFilter Attachment Thread
  ԙFocus Ring
  ԚMount
  ԛLens Hood
  ATTACHING TO THE CAMERA BODY
  When this lens is attached to the camera body it will automatically
  function in the same way as your normal lens. Please refer to the
  instruction booklet for your camera body.
  On the lens mount surface, there are many electrical contacts.
  Be careful not to damage them. If they are damaged, it may
  cause the camera to malfunction.
  FOCUSING
  For autofocus operation, set the camera to autofocus mode.
  If you wish to focus manually, set the camera to manual focus
  mode. You can adjust the focus by turning the focus ring.
  Please refer to the camera’s instruction manual for details on
  changing the camera’s focusing mode.
  LENS HOOD
  A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This
  lens hood helps to prevent flare and ghosted images caused by
  bright illumination from outside the picture area. Attach the hood
  and turn clockwise until it stops rotation. (fig.2)
  When taking photographs using the built-in flash, it is advisable
  to remove the lens hood so as to avoid cutting off any of the
  flash output, which could cause a shadow in the picture.
  In order to place the lens and hood into the storage case, you
  must first remove the hood, then replace it on the lens in the
  reverse position. (fig.3)
  FILTER
  Only one filter should be used at the time. Two or more filters
  and/or special thicker filters, like a polarizing filter, may cause
  vignetting.
  BASIC CARE AND STORAGE
  Avoid
  any
  shocks
  or
  exposure
  to
  extreme
  high
  or
  low
  temperatures
  or to humidity.
  For extended storage, choose a cool and dry place, preferably
  with good ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep
  away from mothballs or naphthalene gas.
  Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to
  remove dirt or finger prints from the lens elements. Clean by
  using a soft, moistened lens cloth or lens tissue.
  This lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or
  near water, keep it from getting wet. It is often impractical to
  repair the internal mechanism, lens elements and electric
  components damaged by water.
  Sudden temperature changes may cause condensation or fog to
  appear on the surface of the lens. When entering a warm room
  from the cold outdoors, it is advisable to keep the lens in the case
  until the temperature of the lens approaches room temperature.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  MICRO FOUR THIRDS
  Sony E-mount
  Equivalent 35mm-format
  focal length
  38mm 28.5mm
  Angle of View
  59.3° 73.5°
  Lens construction
  6 - 8
  Minimum Aperture
  22
  Minimum Focusing Distance
  0.2m (0.656ft)
  Magnification
  1:7.4
  Filter Size
  46mm
  Dimensions Dia.
  g
  Length
  60.6 x 45.7mm
  (
  2.39g1.8 in
  )
  60.7 x 46.9mm
  (
  2.39g1.85 in
  )
  Weight 140g (4.94 oz) 145g (5.11 oz)
  If the lens is detached from camera or the camera power is
  turned off, the lens may emit a chattering noise, but this is not a
  malfunction.
  This lens is not incorporated with OS (
  Optical Stabilizer
  ) function.
  ENGLISH
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf
  dieses SIGMA Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese
  Anleitung
  vor
  der
  ersten
  Benutzung
  des
  Gerätes
  aufmerksam
  durch.
  ACHTUNG!!: VORSICHTSMAßNAHMEN
  Schauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da dies zu
  Verletzungen am Auge oder gar zum Verlust des Sehvermögens
  führen kann.
  Unabhängig davon, ob das Objektiv an der Kamera angebracht ist
  oder nicht, setzen Sie es bitte keinesfalls ohne Frontdeckel der
  direkten Sonneneinstrahlung aus. Dies gilt, um einen Brand zu
  vermeiden, der durch das Objektiv einfallende und gebündelte
  Strahlen ausgelöst werden könnte.
  Der Objektivanschluss ist sehr komplex. Bitte seien Sie vorsichtig im
  Umgang, um Beschädigungen vorzubeugen.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  ԘFiltergewinde
  ԙEntfernungsring
  ԚAnschluß
  ԛGegenlichtblende
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso
  automatisch wie lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden
  Sie in der Bedienungsanleitung zur Kamera.
  Am Objektivanschluss befinden sich viele elektrische Kontakte.
  Seien Sie bitte vorsichtig, um diese nicht zu beschädigen. Sollten sie
  beschädigt
  werden,
  kann
  das
  Fehlfunktionen
  der
  Kamera
  verursachen.
  EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
  Für den Autofokusbetrieb stellen Sie die Kamera auf den
  Autofokusmodus. Möchten Sie manuell fokussieren, stellen Sie
  die
  Kamera
  auf
  den
  manuellen
  Fokusmodus. Die
  Scharfeinstellung
  erfolgt nun durch Drehen am Fokusring.
  Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera
  entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  GEGENLICHTBLENDE
  Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende
  geliefert. Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie
  durch starkes, seitlich einfallendes Licht entstehen können.
  Orientieren Sie sich beim Anbringen der Gegenlichtblende an den
  aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf, daß die
  Blende korrekt einrastet. (Abb.2)
  Für Aufnahmen mit dem eingebauten Blitzgerät der Kamera sollte die
  Gegenlichtblende zur Vermeidung einer Abschattung des Lichtkegels
  abgenommen werden.
  Zum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die
  Gegenlichtblende abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden.
  (Abb.3)
  FILTER
  Verwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter
  gleichzeitig bzw. stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder
  solche, mit besonders hoher Filterfassung — können zu Vignettierungen
  verursachen.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  Setzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw.
  niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  Wählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und
  möglichst
  gut
  belüfteten
  Ort. Vermeiden
  Sie
  die
  Lagerung
  in
  der
  Nähe
  von Chemikalien, deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
  Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken
  auf Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
  Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch
  oder Optik-Reinigungspapier.
  Das Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei
  Aufnahmen im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden
  Schutz. Die Reparatur eines Objektives mit Wasserschaden ist
  häufig nicht möglich!
  Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
  Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes
  Zimmer empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der
  Fototasche zu belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
  TECHNISCHE DATEN
  MICRO FOUR THIRDS
  Sony E-mount
  Brennweite äquivalent zum KB-Format
  38mm 28.5mm
  Diagonaler Bildwinkel
  59.3° 73.5°
  Glieder – Linsen
  6 - 8
  Kleinste Blende
  22
  Naheinstellgrenze
  0.2m
  Größter Abbildungsmaßstab
  1:7.4
  Filterdurchmesser
  46mm
  Abmessungen ØgBaulänge
  60.6 x 45.7mm 60.7 x 46.9mm
  Gewicht
  140g 145g
  Wenn das Objektiv von der Kamera abgenommen oder die Kamera
  ausgeschaltet wird, kann das Objektiv ein klapperndes Geräusch
  verursachen, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
  Dieses Objektiv ist nicht mit einem OS (Optischer Stabilisator)
  ausgestattet.
  DEUTSCH
  Ç
  A
  Wij
  stellen
  het
  op
  prijs
  dat
  u
  een
  Sigma
  objectief
  heeft
  aangeschaft.
  Teneinde maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te
  hebben, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing geheel door te
  lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
  WAARSCHUWING!! : VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN
  Kijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan oogbeschadiging
  veroorzaken of gezichtsverlies.
  Laat het objectief nooit zonder lensdop achter in de zon, of het nu
  wel of niet is bevestigd op de camera. Hierdoor voorkomt u dat
  zonnestralen zich in het objectief kunnen bundelen waardoor brand
  zou kunnen ontstaan.
  De vorm van de lensvatting is zeer complex. Wij adviseren u
  voorzichtig
  te
  zijn
  om
  verwondingen
  en
  beschadigingen
  te
  voorkomen.
  BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
  ԘFilterschroefdraad
  ԙScherpstelring
  ԚVatting
  ԛZonnekap
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal
  het automatisch net zo functioneren als de originele objectieven.
  Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  De buitenzijde van de lensvatting bevat veel electronische contacten.
  Wees voorzichtig zodat deze niet beschadigen. Beschadiging kan
  ervoor zorgen dat de camera niet goed werkt.
  SCHERPSTELLEN
  Voor autofocus zet de camera in de autofocus stand. Indien u
  handmatig wilt scherpstellen zet dan de camera in de handmatige
  scherpstelstand. U kunt de scherpstelling aanpassen door aan de
  focusring te draaien.
  Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om
  bovengenoemde instellingen op uw camera te wijzigen.
  ZONNEKAP
  Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting
  meegeleverd. De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van
  lichtvlekken en nevenbeelden, die worden veroorzaakt door sterk
  tegenlicht dat vanachter het onderwerp direct in het objectief valt.
  Let erop dat bij het monteren van de zonnekap deze volledig in de
  geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.2)
  Bij het maken van flitsfoto’s met de ingebouwde flitser, is het
  raadzaam de zonnekap te verwijderen, omdat deze anders het
  flitslicht gedeeltelijk afschermt.
  Om objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u
  eerst de zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief
  plaatsen. (fig.3)
  FILTERS
  Gebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke
  filters- zoals een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem
  hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid.
  Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan
  voor een koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats.
  Houd het objectief, om beschadiging van de lenscoating te
  voorkomen, weg van mottenballen of naftalinegas.
  Gebruik
  geen
  thinner,
  benzine
  of
  andere
  organische
  schoonmaakmiddelen
  om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen.
  Gebruik daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
  Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt
  van water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne
  mechanische delen en electrische componenten die door water zijn
  aangetast, zijn in de meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te
  herstellen.
  Plotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken
  op het oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer
  vanuit de koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas
  te houden totdat de temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is
  aan die van de kamertemperatuur.
  TECHNISCHE GEGEVENS
  MICRO FOUR THIRDS
  Sony E-lensvatting
  Equivalent met 35mm-formaat
  38mm 28.5mm
  Beeldhoek 59.3° 73.5°
  Lensconstructie
  (g
  roe
  p
  en
  elementen
  )
  6 - 8
  Kleinste diafragma 22
  Kortste instelafstand 0.2m
  Maximale vergrotings maatstaf
  1:7.4
  Filtermaat 46mm
  Afmetingen (diam.lengte) 60.6 x 45.7mm 60.7 x 46.9mm
  Gewicht 140g 145g
  Wanneer het objectief van de camera wordt verwijderd, of wanneer
  de camera wordt uitgezet kan het objectief een geluid produceren.
  Dit is een normaal verschijnsel en geen storing.
  Dit objectief bevat geen OS (Optical Stabilizer) functie.
  NEDERLANDS
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para
  conseguir los mejores resultados de su objetivo lea atentamente
  este manual de instrucciones antes de utilizarlo.
  ¡¡ADVERTENCIA!! : MEDIDAS DE SEGURIDAD
  No mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo
  puede dañarle el ojo o provocarle la pérdida de visión.
  Tanto si está conectado a la cámara o no, no deje el objetivo al
  sol sin la tapa puesta. Es para evitar que se concentren los
  rayos del sol en el objetivo, lo que podría provocar un incendio.
  La forma de la montura es muy compleja. Por favor, manipulela
  cuidadosamente para no dañarse.
  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
  ԘRosca para filtros
  ԙAro de enfoque
  ԚMontura
  ԛParasol
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo
  modo que los objetivos originales. Consulte el manual de
  instrucciones de su cámara.
  En la montura del objetivo hay muchos contactos eléctricos.
  Tenga cuidado en no dañarlos. Si se dañan es posible que la
  cámara no funcione correctamente.
  ENFOQUE
  Para enfocar automáticamente, fije la cámara en modo enfoque
  automático.
  Si desea enfocar manualmente, fije la cámara en enfoque manual.
  Podrá ajustar en enfoque girando el anillo.
  Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el
  manual de instrucciones de la cámara.
  PARASOL
  Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta.
  Este parasol ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos
  por la iluminación ambiental. Al conectarlo compruebe que quede
  completamente sujeto. (fig.2).
  Cuando tome fotografias con el flash incorporado de la cámara,
  retire el parasol para evitar viñeteados en la imagen.
  Para guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene
  que sacar el parasol y después invertirlo en el objetivo (fig.3).
  FILTROS
  Solamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más
  filtros a la vez, especialmente los de efectos como el
  polarizador, pueden causar viñeteos.
  CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
  Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas
  o bajas, y/o humedad.
  En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar
  fresco y seco, preferiblemente con buena ventilación. Para
  evitar daños en el tratamiento de los objetivos, aléjelos de las
  bolas o gas de naftalina.
  No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para
  limpiar la suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un
  paño de tela suave o limpia objetivos.
  Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la
  lluvia o cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es
  prácticamente imposible reparar los mecanismos internos,
  elementos de cristal y componentes eléctricos dañados por el
  agua.
  Si hay cambios súbitos de temperatura puede haber
  condensación o velo en la superficie del objetivo. Cuando entre
  en una habitación cálida, viniendo de un lugar frío, es
  recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
  temperatura se asemeje a la de la habitación.
  CARACTERISTCAS
  MICRO
  CUATRO
  TERCIOS
  Sony montura E
  Distancia focal equivalente
  en formato 35mm
  38mm 28.5mm
  Ángulo de visión 59.3° 73.5°
  Construcción del objetivo 6 - 8
  Apertura mínima 22
  Distancia mínima enfoque 0.2m
  Ampliación 1:7.4
  Diámetro filtro 46mm
  Dimensiones
  (diámglong)
  60.6 x 45.7mm 60.7 x 46.9mm
  Peso 140g 145g
  Al quitar el objetivo de la cámara o al apagar la cámara, el
  objetivo puede emitir un ligero ruido, pero esto no es un fallo.
  Este objetivo no incorpora la function OS (Estabilizador Óptico).
  ESPAÑOL
  ᩓᛅỂỉấբẟӳỪẶᴾ
  ǷǰȞ ǫǹǿȞȸǵȸȓǹᢿ
  ȕȪȸdzȸȫ :
  0120-9977-88
  Ტઃ࠘ᩓᛅȷPHS ǛƝМဇƷ૾Ƹ 044-989-7436 ƴƝᡲዂƘƩƞƍᲣ
  Ӗ˄଺᧓
  :
  உ᳸᣿
  9:00-18:00
  ᲢםଐᅔଐƓǑƼ࠰஛࠰ڼࡴᅈ˞ಅଐƸƓ˞LjƞƤƯƍƨƩƖLJƢᲣ
  ఇࡸ˟ᅈἉἂἰᴾ
  ᅈ Ƅ215-8530 ᅕډ߷Ⴤ߷߃ࠊ᰺ဃғంங 2 ɠႸ 4 16 ӭ
  (
  044
  )
  989
  -
  7430 (ˊ) FAX:
  (
  044
  )
  989
  -
  7451
  ߻ ئ Ƅ969-3395 ᅦ޽Ⴤ᎛᰺ᢼᄱహထٻ܌ٻ᜿܌ଐჷק 6594
  (0242) 73 - 2771(ˊ) FAX:
  (
  0242
  ) 73 - 3382
  ࡴᅈʙಅ৑Ʒփಅ଺᧓
  :
  உ᳸᣿
  9:00-17:00
  ᲢםଐᅔଐƓǑƼ࠰஛࠰ڼࡴᅈ˞ಅଐƸƓ˞LjƞƤƯƍƨƩƖLJƢᲣ
  ǤȳǿȸȍȃȈțȸȠȚȸǸǢȉȬǹ http://www.sigma-photo.co.jp
  SIGMA CORPORATION
  2-4-16 Kurigi, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 215-8530 Japan
  Phone : (81) - 44 - 989 - 7437 Fax : (81) - 44 - 989 – 7448
  ଐஜᛖ
  ƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹ Ǜ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
  ENGLISH
  The glass materials used in the lens do not contain environmentally
  hazardous lead and arsenic.
  DEUTSCH
  Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird, enthält kein
  umweltschädliches Blei und Arsen.
  FRANÇAIS
  Les verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière
  nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
  NEDERLANDS
  De glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu
  belastend lood of a rsenicum.
  ESPAÑOL
  Los materiales empleados en el objetivo no contienen productos
  nocivos para la salud ni el medio ambiente.
  ITALIANO
  Le materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non
  contengono piombo né arsenico, sostanze potenzialmente pericolose
  sotto il profilo ecologico.
  SVENSKA
  Det glasmaterial som ingår i detta objektiv innehåller inget miljöfarligt
  bly eller arsenik.
  DANSK
  Glasset anvendt i dette objektiv indeholder ikke miljøskadelig bly og
  arsen.
  խ ֮!
  ᢴᙰࢬࠌشհੲᑿޗறΔ࿪ྤڶ୭ᛩቼհሩ֗న࿛ढʳ
  䚐ạ㛨ʳ
  㢨G ⥀㪼㜄G ㇠㟝═G 㠄㣄㣠⏈G 䞌ᷱ㤵㡰⦐G 㡔⓹䚐G ⇝G 㢨⇌G ⽸㋀⪰G
  䚜㡔䚌ḔG 㢼㫴G 㙾㏩⏼␘UG
  ଐஜᛖ
  CE ȞȸǯƸŴƜƷᙌԼƕ EC ਦˋƴᢘӳƠƯƍǔƜƱǛᅆƠƯƍLJƢŵ
  ENGLISH
  The CE Mark is a Directive conformity mark of the European
  Community (EC).
  DEUTSCH
  Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitätserklärung des Herstellers,
  die dokumentiert, daß das betreffende Produkt die Anforderungen von
  EG-Richtlinien einhält.
  FRANÇAIS
  Le label CE garantit la conformité aux normes établies par la
  Communauté Européenne.
  NEDERLANDS
  Het CE teken is een aanduiding voor de Europese Gemeenschap
  (EC).
  ESPAÑOL
  El logotipo CE es una directiva de conformidad con la Comunidad
  Europea (CE).
  ITALIANO
  Questo è il marchio di conformità alle direttive della comunità Europea
  (CE).
  SVENSKA
  CE-märket betyder att varan blivit godkänd av EU:s gemensamma
  kvalitetsnorm.
  DANSK
  CE-mærket er i overensstemmelse med de gældende regler i EU.
  խ ֮!
  CE ᑑ፾ਢᑛ੊ᜤᅩऱٽ௑ᑑಖΖ
  䚐ạ㛨G
  CE ⫼䆠⏈ 㢨㥐䖼㢨 EC ὤ㨴㜄 㤵䚝䚜㡸 䖐㐐䚌⏈ ⫼䆠㢹⏼␘.
  PORTUGUÊS
  A marca CE garante a conformidade com as normas estabelecidas
  pela Comunidade Europeia
  SIGMA (Deutschland) GmbH
  Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rödermark, F.R.GERMANY
  Verkauf: 01805-90 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35
Sigma 19mm F2.8 EX DN A

Brug for hjælp?

Antal spørgsmål: 0

Har du et spørgsmål om Sigma 19mm F2.8 EX DN A eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og omfattende beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo flere oplysninger du giver om dit problem og dit spørgsmål, jo lettere er det for andre Sigma 19mm F2.8 EX DN A ejere at svare korrekt på dit spørgsmål.

Se manualen til her gratis. Denne vejledning hører under kategorien og er blevet bedømt af personer med et gennemsnit på en . Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: . Har du et spørgsmål om eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her

Sigma 19mm F2.8 EX DN A specifikationer

Mærke Sigma
Model 19mm F2.8 EX DN A
Produkt Linse
Sprog Dansk, Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Kinesisk, Arabisk
Filtype PDF

Relaterede produktmanualer

Linse Sigma

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.

Læs mere