Philips SPA1315 manual

Philips SPA1315
6.4 · 2
PDF manual
 · 2 sider
Dansk
manualPhilips SPA1315
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
f
c
d
e
a
b
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
  
.: 0-800-500-697
(      
)
     
http://www.philips.ua
 Philips    
  –   3 
V1.1
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PL Instrukcja obsugi
PT Manual do utilizador
RU 

SV Användarhandbok
TH คู่มือผู้ใช้
TR Kullanm klavuzu
UK 

=+&1 Ⴌ߀൱Ҭ
ZH-TW Ԛ͂ʹ˫
EN User manual
CS Píruka pro uživatele
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL  
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
HU Felhasználói kézikönyv
IT Manuale utente
KO ␚⫔#⒢ᴮ⒚##
MS-MY Manual pengguna
Multimedia Speakers
SPA1315
EN
Multimedia Speakers
Warning: 1. The product shall not be exposed to dripping or splashing
and that no objects  lled with liquids, such as vases, shall be placed on
the product. 2. To completely disconnect the power input, the mains
plug of the product shall be disconnected from the mains. 3. The mains
plug of the product should not be obstructed OR should be easily
accessed during intended use. 4. No naked  ame sources, such as
lighted candles, should be placed on the products.
NOTE : Ensure that the multimedia speaker is installed properly before using.
System Requirements :
PC Mac
Windows
®
98SE, Windows
®
ME,
Windows
®
2000, Windows
®
XP, or
Windows
®
Vista™, Windows 7
Mac OS9/OS
®
X,
or later
Installation:
1
Connect the speaker plug to the audio output socket ( ).
2
Connect the audio input plug to the audio output of your computer ( ).
3
Plug the AC plug into AC power socket ( ).
4
Switch on the system ( ).
The indicator on the wired remote control lights up.
»
5
Adjust the volume either by the wired remote control ( ), the
computer application or multimedia application software (
).
6
When you have  nished using the Multimedia Speakers, exit the
multimedia application software and switch off the system.
Your product is designed and manufactured with high quality materials
and components, which can be recycled and reused. Please inform
yourself about the local separate collection system for electrical and
electronic products, including those marked by the crossed-out wheel
bin symbol. Please act according to your local rules and do not dispose
of your old products with your normal household waste.

CS

Multimediální reproduktory
Varování: 1. Výrobek nesmí být vystaven kapající nebo stíkající tekutin a
nesmjí na nm být umístny objekty obsahující tekutiny, napíklad vázy.
2. Pro úplné odpojení zdroje napájení by mla být síová šra výrobku
zcela odpojena ze zásuvky. 3. Síová šra by nemla být zakrývána
NEBO by mla být bhem zamýšleného používání snadno pístupná.
4. Na výrobky nepokládejte žádné zdroje oteveného ohn, nap.
zapálené svíky.
POZNÁMKA : Ped použitím se ujistte, že je multimediální
reproduktor ádn nainstalován.
Požadavky na systém :
poíta Mac
Operaní systém Windows
®
98SE, Windows
®
ME, Windows
®
2000, Windows
®
XP nebo
Windows
®
Vista™, Windows 7
Operaní systém
Mac OS9/OS X nebo
novjší
Instalace:
1 Zástrku reproduktoru pipojte k zásuvce audiovýstupu ( ).
2 Zástrku vstupu audia k audiovýstupu poítae ( ).
3 Zásuvku stídavého proudu pipojte do zásuvky stídavého proudu ( ).
4 Zapnte pístroj ( ).
Indikátor na dálkovém ovladai na kabelu se rozsvítí.
»
5 Pomocí dálkového ovladae na kabelu ( ), aplikace poítae nebo
softwaru multimediální aplikace upravte hlasitost (
).
6 Jakmile multimediální reproduktory pestanete používat, ukonete
software multimediální aplikace a vypnte systém.
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a
souástí, které je možné recyklovat. Informujte se o místním
systému sbru tídného odpadu elektrických a elektronických
výrobk vetn tch, které jsou oznaeny symbolem peškrtnuté
popelnice. Postupujte podle místních naízení a nelikvidujte staré
výrobky spolu s bžným komunálním odpadem.
DA
Multimediehøjttalere
Advarsel: 1. Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der
må ikke placeres genstande fyldt med vand - f.eks. vaser - på produktet.
2. For at afbryde strømtilførslen fuldstændigt skal produktets strømstik
tages ud af stikkontakten. 3. Produktets strømstik må ikke tildækkes -
det skal være nemt tilgængeligt under brug. 4. Der må ikke placeres
åben ild - f.eks. tændte stearinlys - på produktet.
BEMÆRK : Sørg for, at multimediehøjttaleren er installeret korrekt, før
du bruger den.
Systemkrav :
PC Mac
Windows
®
98SE, Windows
®
ME,
Windows
®
2000, Windows
®
XP,
Windows
®
Vista™ eller Windows
®
7
Mac OS9/OS
®
X
eller nyere
Installation:
1 Tilslut højttalerstikket til stikket til lydudgang ( ).
2 Tilslut stikket til lydindgang til stikket til lydudgang på din computer ( ).
3 Sæt strømstikket i stikkontakten ( ).
4 Tænd for systemet ( ).
Indikatoren på kabelfjernbetjeningen tændes.
»
5 Juster lydstyrken enten ved hjælp af kabelfjernbetjeningen ( ),
computerprogrammet eller softwaren til multimedieafspilleren (
).
6 Når du er færdig med at bruge multimediehøjttalerne, skal du
afslutte softwaren til multimedieafspilleren og slukke for systemet.
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Hold dig
orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter i dit lokalområde, herunder de, der er
mærket med affaldsbøttesymbol. Følg de lokale regler, og bortskaf
ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.
DE
Multimedia-Lautsprecher
Warnhinweis: 1. Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen.
Stellen Sie außerdem keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie
z. B. Vasen, auf dem Produkt ab. 2. Um das Produkt vollständig von der
Stromversorgung zu trennen, muss das Netzkabel aus der Steckdose
gezogen werden. 3. Der Netzstecker des Produkts sollte während der
zweckmäßigen Verwendung frei zugänglich und nicht verdeckt sein.
4. Stellen Sie keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerzen
auf dem Produkt ab.
HINWEIS: Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass der Multimedia-Laut-
sprecher korrekt installiert ist.
Systemanforderungen :
PC Mac
Windows
®
98SE, Windows
®
ME,
Windows
®
2000, Windows
®
XP,
Windows
®
Vista™ oder Windows
®
7
Mac OS9/OS
®
X oder
höher
Installation:
1 Verbinden Sie das Lautsprecherkabel mit der Audio-Ausgangsbuchse ( ).
2 Schließen Sie das Audiokabel an den Audioausgang Ihres Compu-
ters an (
).
3 Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose ( ).
4 Schalten Sie das Gerät ein ( ).
Die Anzeige auf der kabelgebundenen Fernbedienung leuchtet
»
auf.
5 Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der kabelgebundenen Fernbedienung (
), der Computeranwendung oder der Multimedia-Anwendung ( ) ein.
6 Wenn Sie die Multimedia-Lautsprecher nicht mehr verwenden, beenden
Sie die Multimedia-Anwendung, und schalten Sie das Gerät aus.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt
und wiederverwendet werden können. Informieren Sie sich
über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung
elektrischer und elektronischer Geräte. Darin eingeschlossen
sind auch die mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern
markierten Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen
und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.

EL

 
: 1.        
        
 ,  . 2.     ,
       .
3.         
     
  
       . 4.  
       , 
 .
 :       
   .
  :
 Mac
Windows
®
98SE, Windows
®
ME,
Windows
®
2000, Windows
®
XP, or
Windows
®
Vista™, Windows 7
Mac OS9/OS
®
X 
 
:
1          ( ).
2         
  (
).
3    AC    AC ( ).
4    ( ).
     .
»
5       
(
),         
  (
).
6       ,
     
    .
      
    ,    
   . 
      
   ,  
         
.      
 
         .
ES
Altavoces multimedia
Advertencia: 1. No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras,
tampoco coloque sobre el aparato objetos que contengan líquidos,
como jarrones. 2. Para desconectar por completo la entrada de
alimentación, el conector de alimentación del dispositivo debe estar
desconectado de la toma de corriente. 3. Asegúrese de que la toma
de alimentación no esté obstruida y que se pueda acceder a ella con
facilidad mientras se esté utilizando. 4. No coloque sobre el producto
llamas sin protección, como velas encendidas.
NOTA : Asegúrese de que el altavoz multimedia está instalado
correctamente antes de utilizarlo.
Requisitos del sistema :
PC Mac
Windows
®
98SE, Windows
®
ME,
Windows
®
2000, Windows
®
XP o
Windows
®
Vista™, Windows 7
Mac OS9/OS
®
X o
superior
Instalación:
1 Introduzca el conector de los altavoces en la toma de salida de audio ( ).
2 Conecte el conector de entrada de audio a la salida de audio del
ordenador (
).
3 Conecte el enchufe de CA a la toma de corriente de CA ( ).
4 Encienda el sistema ( ).
El indicador del control remoto con cable se ilumina.
»
5 Ajuste el volumen con el control remoto con cable ( ), con la aplica-
ción del ordenador o con el software de la aplicación multimedia (
).
6 Cuando acabe de utilizar los altavoces multimedia, salga del software
de la aplicación multimedia y apague el sistema.
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales
y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y
reutilizarse. Obtenga información sobre la recogida selectiva
local de productos eléctricos y electrónicos, incluidos los
marcados con el símbolo del contenedor de ruedas tachado.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus
productos antiguos con la basura doméstica normal.
FI
Multimediakuulokkeet
Varoitus: 1. Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä, eikä
laitteen päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä, esimerkiksi
maljakoita. 2. Tuotteesta katkaistaan virta kokonaan irrottamalla laitteen
virtapistoke pistorasiasta. 3. Tuotteen virtapistokkeen on oltava helposti
irrotettavissa, eikä sitä saa peittää. 4. Älä aseta tuotteiden päälle avotulta,
kuten palavia kynttilöitä.
HUOMAUTUS : Varmista ennen multimediakaiuttimen käyttämistä, että
se on asennettu oikein.
Järjestelmävaatimukset :
PC Mac
Windows
®
98SE, Windows
®
ME,
Windows
®
2000, Windows
®
XP tai
Windows
®
Vista™, Windows 7
Mac OS9/OS
®
X,
tai uudempi
Asentaminen:
1 Liitä kaiuttimen liitin äänilähtöliitäntään ( ).
2 Liitä äänituloliitin tietokoneen äänilähtöliitäntään ( ).
3 Liitä pistoke pistorasiaan ( ).
4 Käynnistä järjestelmä ( ).
Langallisen kaukosäätimen merkkivalo syttyy.
»
5 Säädä äänenvoimakkuus langallisella kaukosäätimellä ( ),
tietokonesovelluksella tai multimediaohjelmistolla (
).
6 Kun lopetat multimediakaiuttimien käyttämisen, sulje
multimediaohjelmisto ja katkaise järjestelmästä virta.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen. Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille
laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Tämä
koskee myös laitteita, joissa on yliviivatun roskakorin kuva.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana.
FR
Enceintes multimédias
Avertissement : 1. L’appareil ne doit pas être exposé aux fuites et aux
éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne
doit être placé sur l’appareil. 2. Pour couper complètement l’alimentation,
débranchez la prise secteur de l’appareil. 3. La prise secteur de l’appareil
ne doit pas être obstruée OU doit rester facilement accessible pendant
l’utilisation. 4. Aucune  amme nue, par exemple une bougie allumée, ne
doit être placée sur l’appareil.
REMARQUE : Assurez-vous que les enceintes multimédias sont
correctement installées avant de les utiliser.
Configuration requise :
PC Mac
Windows
®
98SE, Windows
®
ME,
Windows
®
2000, Windows
®
XP,
Windows
®
Vista™ ou Windows 7
Mac OS9/OS
®
X ou
version ultérieure
Installation :
1 Connectez la  che du câble d’enceinte à la sortie audio ( ).
2 Connectez la  che d’entrée audio à la sortie audio de votre
ordinateur (
).
3 Insérez la  che CA dans la prise secteur ( ).
4 Mettez le système sous tension ( ).
Le voyant de la télécommande  laire s’allume.
»
5 Réglez le volume soit à l’aide de la télécommande  laire ( ), soit
via l’application correspondante sur votre ordinateur ou le logiciel
d’application multimédia (
).
6 Lorsque vous avez terminé d’utiliser les enceintes multimédias,
quittez le logiciel d’application multimédia et éteignez le système.
Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
Informez-vous auprès des instances locales sur le système de
collecte des produits électriques et électroniques en  n de vie,
notamment ceux portant le symbole d’une poubelle barrée.
Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos
anciens produits avec les ordures ménagères courantes.
HU
Multimédiás hangsugárzók
Figyelmeztetés: 1. A terméket óvja a rácsepeg vagy ráfröccsen
folyadékoktól, illetve ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó edényeket,
például vázát. 2. A tápellátás akkor van teljesen lecsatlakoztatva, ha a
termék hálózati csatlakozódugója ki van húzva a fali aljzatból. 3. A termék
rendeltetésszer használata során a hálózati csatlakozódugóhoz való
hozzáférést nem szabad eltorlaszolni, annak könnyen hozzáférhetnek
kell lennie. 4. Ne helyezzen nyílt lánggal ég tárgyakat, pl. ég gyertyát a
termékekre.
MEGJEGYZÉS : A használat eltt ellenrizze, hogy a multimédiás
hangsugárzó beállításai megfelelek-e.
Rendszerkövetelmények :
számítógép Mac
Windows
®
98SE, Windows
®
ME,
Windows
®
2000, Windows
®
XP, vagy
Windows
®
Vista™, Windows 7
Mac OS9/OS
®
X vagy
újabb verzió
Üzembe helyezés:
1 Illessze be a hangsugárzók csatlakozóját az audiokimenetbe ( ).
2 Az audiobemenet dugóját csatlakoztassa a számítógép
audiokimenetéhez (
).
3 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali aljzathoz ( ).
4 Kapcsolja be a készüléket. ( ).
A vezetékes távvezérl jelzfénye felgyullad.
»
5 A hanger a vezetékes távvezérlvel ( ), a számítógépes
alkalmazással vagy multimédiás lejátszó szoftverrel (
)
szabályozható.
6 Ha nem használja tovább a multimédiás hangsugárzókat, lépjen ki a
multimédiás lejátszó szoftverbl, és kapcsolja ki a rendszert.
Ez a termék kiváló minség anyagok és alkatrészek
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók. Kérjük, informálódjon az elektromos és
elektronikus hulladékok szelektív gyjtésének helyi rendszerérl,
beleértve az áthúzott kerekes kuka szimbólummal jelzett
termékeket is. Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelen, és a
kiselejtezett készülékeket gyjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.
IT
Altoparlanti multimediali
Avvertenza: 1. Questo prodotto non deve essere esposto a schizzi o
getti d’acqua; sopra di esso, inoltre, non devono essere posizionati
oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi). 2. Per togliere
completamente l’alimentazione dal prodotto, la spina di alimentazione
deve essere staccata dalla presa. 3. La spina di alimentazione non deve
essere ostruita E deve essere facilmente raggiungibile durante l’utilizzo.
4. Non posizionare alcuna  amma libera, come quelle delle candele
accese, sul prodotto.
NOTA : accertarsi che gli altoparlanti multimediali siano installati corret-
tamente prima di utilizzarli.
Requisiti di sistema
PC Mac
Windows
®
98SE, Windows
®
ME,
Windows
®
2000, Windows
®
XP o
Windows
®
Vista™, Windows 7
Mac OS9/OS
®
X o
superiore
Installazione
1 Collegare la spina degli altoparlanti alla presa di uscita audio ( ).
2 Collegare la spina di ingresso audio all’uscita audio del computer ( ).
3 Inserire la spina CA nella relativa presa ( ).
4 Accendere il sistema ( ).
La spia sul telecomando dotato di  lo si accende.
»
5 Regolare il volume mediante il telecomando dotato di  lo ( ),
tramite l’applicazione sul PC o il software dell’applicazione
multimediale (
).
6 Quando gli altoparlanti multimediali non vengono utilizzati, uscire dal
software dell’applicazione multimediale e spegnere il sistema.
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali
e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati
e riutilizzati. È necessario informarsi sul sistema di raccolta
separato per i prodotti elettrici ed elettronici inclusi quelli
contrassegnati dal simbolo del cassonetto barrato su rotelle.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei ri uti e
non gettare i vecchi prodotti nei normali ri uti domestici.

Se manualen til Philips SPA1315 her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Højttalere og er blevet bedømt af 2 personer med et gennemsnit på en 6.4. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Dansk, Engelsk. Har du et spørgsmål om Philips SPA1315 eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her

Brug for hjælp?

Har du et spørgsmål vedrørende Philips og svaret er ikke i manualen? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og udførlig beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo bedre dit problem beskrives, jo lettere er det for andre Philips ejere, at give dig et godt svar.

Antal spørgsmål: 0

Generelt
Philips
SPA1315 | SPA1315/93
Højttaler
6923410705645, 8712581555344
Dansk, Engelsk
Brugermanual (PDF)
Præstation
Lyd-output kanaler2.1 kanaler
Udgangseffekt (RMS)20 W
Anbefalet brugPC
ProduktfarveSort
Magnetisk afskærmetJa
Forstærker
Forstærkningsenhed inkluderetIngen
Satellit højttalere
Satellithøjttaler type-
Antal satellithøjttalere2
Satellithøjttalere RMS-effekt5 W
Frekvensområde for satellithøjttaler200 - 15000 Hz
Subwoofer
Subwoofer RMS-effekt5 W
Subwoofer frekvensomrpde80 - 240 Hz
Subwoofer driver diameter (britisk)4 "
BasrefleksJa
Strømstyring
StrømkildeVekselstrøm
Emballeringsdata
Pakkens dimensioner (BxDxH)325 x 235 x 219 mm
Emballage indhold
Kabler inkluderetLyd (3,5 mm)
BrugervejledningJa
BrugervejledningJa
vis mere

Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål i manualen? Du kan muligvis finde svaret på dit spørgsmål i ofte stillede spørgsmål her Philips SPA1315 under.

Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her

Ingen resultater