Philips SB8600 manual

Her kan du gratis se Philips SB8600 manual. Har du læst manualen, men fik du ikke besvaret dit spørgsmål? Så stil dit spørgsmål på denne side til andre Philips SB8600 ejere.

NFC
NFC
Wireless & networks
3
No Ye s
AUDIO IN
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SB8600_10.1_UM_V1.0_WK1336.3
SB8600
User manual
Příručka pro uživatele
Brugervejledning
Benutzerhandbuch
Εγχειρίδιο χρήσης
Manual del usuario
Käyttöopas
Mode d’emploi
Felhasználói kézikönyv
www.philips.com/welcome
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
Question?
Contact
Philips
Always there to help you
Philips shoqBox XL
5 sec
Switch on & Connect
Reset
Zapnutí a připojení Einschalten & verbinden Encendido y conexión Mise sous tension et connexion
Aktiver og Tilslut Ενεργοποίηση και σύνδεση Kytke ja yhdistä Bekapcsolás és csatlakoztatás
Resetování Zurücksetzen Restaurar Réinitialiser
Nulstil Επαναφορά Palauta Visszaállítás
Připojení přes funkci NFC \ Tilslut via NFC \ Verbinden über NFC \ Σύνδεση μέσω NFC \ Conexión a través de NFC \ Yhteyden
muodostaminen NFC:n kautta \ Connexion via NFC \ Csatlakoztatás NFC segítségével
EN SB8600 can remember four paired devices. The fth
paired device will replace the rst one. To clear the
paired devices from SB8600, press and hold for
more than ve seconds.
CS Zařízení SB8600 si může zapamatovat čtyři párovaná
zařízení. Páté párované zařízení nahradí první
párované zařízení. Chcete-li smazat párovaná zařízení
ze zařízení SB8600, stiskněte a podržte tlačítko na
5 sekund.
DA SB8600 kan huske re parrede enheder. Den femte
enhed, som parres, erstatter den første. Du kan fjerne
de parrede enheder fra SB8600 ved at holde nede
i mere end fem sekunder.
DE Der SB8600 erinnert sich an bis zu vier gekoppelte
Geräte. Das fünfte gekoppelte Gerät ersetzt das
erste. Um gekopplete Geräte vom SB8600 zu
löschen, halten Sie länger als 5 Sekunden lang
gedrückt.
ELL Το SB8600 μπορεί να απομνημονεύσει έως
και τέσσερις συζευγμένες συσκευές. Η πέμπτη
συσκευή θα αντικαταστήσει την πρώτη. Για
να διαγράψετε τις συζευγμένες συσκευές από
το SB8600, πατήστε παρατεταμένα το για
περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα.
ES El SB8600 recuerda cuatro dispositivos emparejados.
El quinto dispositivo emparejado sustituirá al primero.
Para borrar los dispositivos emparejados del SB8600,
mantenga pulsado durante más de cinco segundos.
FI SB8600 muistaa neljä pariliitettyä laitetta. Kun
kaiuttimesta muodostetaan pariliitos viidennen laitteen
kanssa, uusi laitepari korvaa ensimmäisen. Poista
SB8600-laitteen pariliitokset painamalla -painiketta
yli viiden sekunnin ajan.
FR SB8600 peut mémoriser quatre périphériques
couplés. Le cinquième périphérique couplé
remplacera le premier. Pour effacer les périphériques
couplés de SB8600, maintenez le bouton enfoncé
pendant plus de cinq secondes.
HU Az SB8600 négy párosított eszközt tud megjegyezni.
Az ötödik párosított eszköz automatikusan lecseréli az
elsőt. A párosított eszközök SB8600 készülékről való
törléséhez több mint 5 másodpercig tartsa nyomva a
gombot.
EN To connect SB8600 to another Bluetooth device, switch
off Bluetooth on current Bluetooth device.
CS Chcete-li připojit zařízení SB8600 k dalšímu zařízení
Bluetooth, vypněte funkci Bluetooth na aktuálním
zařízení Bluetooth.
DA Hvis du vil tilslutte SB8600 til en anden Bluetooth-
enhed, skal du deaktivere Bluetooth på den aktuelle
Bluetooth-enhed.
DE Um den SB8600 mit einem anderen Bluetooth-Gerät
zu verbinden, schalten Sie Bluetooth auf dem aktuellen
Bluetooth-Gerät aus.
EL Για να συνδέσετε το SB8600 σε μια άλλη συσκευή
Bluetooth, απενεργοποιήστε το Bluetooth στην
τρέχουσα συσκευή Bluetooth.
ES Para conectar el SB8600 a otro dispositivo Bluetooth,
desconecte la función Bluetooth en el dispositivo
Bluetooth actual.
FI Jos haluat muodostaa Bluetooth-yhteyden SB8600-
laitteesta toiseen Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen,
sulje ensin nykyinen Bluetooth-laite.
FR Pour connecter l’enceinte SB8600 à un autre
périphérique Bluetooth, désactivez le Bluetooth sur le
périphérique Bluetooth en cours d’utilisation.
HU Az SB8600 eszköz egy másik Bluetooth eszközhöz való
csatlakoztatásához kapcsolja ki a Bluetooth opciót az
aktuális Bluetooth eszközön.
On your Bluetooth device, activate Bluetooth and search for Philips shoqBox XL.
Aktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth a vyhledejte položku Philips
shoqBox XL.
På din Bluetooth-enhed skal du aktivere Bluetooth og søge efter Philips shoqBox
XL.
Aktivieren Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion, und suchen Sie
nach Philips shoqBox XL.
Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και αναζητήστε
το Philips shoqBox XL
En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y busque Philips shoqBox XL
Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-yhteensopivassa laitteessa ja etsi Philips shoqBox
XL.
Sur votre appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et recherchez Philips shoqBox XL.
Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot Bluetooth eszközén, és keresse meg a Philips
shoqBox XL elemet.
Connected: White light is always on.
Next time you switch on SB8600, the speaker
connects to the last paired device automatically.
Připojeno: Trvale svítí bílá kontrolka.
Jakmile příště zapnete reproduktor SB8600,
automaticky se připojí k poslednímu párovanému
zařízení.
Tilsluttet: Hvidt lys konstant tændt.
Næste gang du tænder SB8600, opretter
højttaleren automatisk forbindelse til den senest
parrede enhed.
Verbindung hergestellt: Die weiße Anzeige leuchtet
dauerhaft.
Wenn Sie den SB8600 das nächste Mal einschalten,
stellt dieser automatisch die Verbindung mit dem
zuletzt gekoppelten Gerät her.
Σε σύνδεση: Η λευκή λυχνία παραμένει σταθερά
αναμμένη.
Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το
SB8600, το ηχείο θα συνδεθεί αυτόματα στη
συσκευή που συζεύχθηκε τελευταία φορά.
Power LED
LED kontrolka napájení
LED-strømindikator
Stromversorgungs-LED
LED λειτουργίας
LED de encendido
Virran merkkivalo
Voyant d’alimentation
Áramellátás LED
Connection status LED
LED kontrolka
připojení
LED-indikator for
tilslutningsstatus
Verbindungsstatus-
Anzeige
LED κατάστασης
σύνδεσης
LED de estado de la
conexión
Yhteystilan merkkivalo
Voyant d’état de la
connexion
Csatlakozási állapot
LED
Outdoor sound effects
on or off
Venkovní zvukové
efekty zapnuté nebo
vypnuté
Udendørs lydeffekter
aktiveret eller
deaktiveret
Soundeffekte für
draußen ein- oder
ausschalten
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
εφέ ήχου για
εξωτερικούς χώρους
Activación o
desactivación de los
efectos de sonido para
exteriores
Ulkoilmatehosteet
käytössä tai pois
käytöstä
Activation ou
désactivation des effets
sonores extérieurs
Kültéri hangeffektek
be- vagy kikapcsolása
NFC tag
Značka NFC
NFC-mærke
NFC-Tag
Ετικέτα NFC
Etiqueta NFC
NFC-tunniste
Marquage NFC
NFC-címke
for the power
charging of mobile
phones
pro nabíjení mobilních
telefonů
til opladning af
mobiltelefoner
für die Schnellladung
von Mobiltelefonen
για τη φόρτιση
κινητών τηλεφώνων
para la carga de
teléfonos móviles
matkapuhelimien
lataamiseen
pour la charge de
téléphones portables
mobiltelefonok
töltéséhez
EN On your Bluetooth device that supports NFC (Near Field Communication), 1. switch on NFC.
2. With the back of the Bluetooth device, tap the NFC tag on SB8600. 3. Follow the onscreen
instruction to start to pair and connect.
CS V zařízení Bluetooth podporující funkci NFC (Near Field Communication) 1. zapněte funkci
NFC. 2. Zadní část zařízení Bluetooth se značkou NFC přibližte k zařízení SB8600. 3. Postupujte
podle pokynů na obrazovce a spusťte párování a připojení.
DA På din Bluetooth-enhed, der understøtter NFC (Near Field Communication), skal du gøre
følgende 1. Aktiver NFC. 2. Berør NFC-mærket på SB8600 med bagsiden af Bluetooth-enheden.
3. Følg vejledningen på skærmen for at starte parring og tilslutning.
DE Auf Ihrem Bluetooth-Gerät, das NFC (Near Field Communication) unterstützt, 1. aktivieren Sie
NFC. 2. Tippen Sie mit der Rückseite des Bluetooth-Geräts auf den NFC-Tag auf dem SB8600.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung zu starten und eine
Verbindung herzustellen.
EL Στη συσκευή Bluetooth που υποστηρίζει τη λειτουργία NFC (Near Field Communication -
Επικοινωνία κοντινού πεδίου), 1. ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC. 2. Με το πίσω μέρος
της συσκευής Bluetooth, ακουμπήστε την ετικέτα NFC στο SB8600. 3. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη για να ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης και σύνδεσης.
ES En el dispositivo Bluetooth compatible con NFC (Near Field Communication), 1. active la
función NFC. 2. Con la parte posterior del dispositivo Bluetooth, toque la etiqueta NFC del
SB8600. 3. Siga las instrucciones en pantalla para iniciar el emparejamiento y la conexión.
FI Bluetooth-laitteessa, joka tukee NFC (Near Field Communication) -tekniikkaa: 1. Ota NFC
käyttöön. 2. Napauta Bluetooth-laitteella SB8600-laitteen NFC-tunnistetta. 3. Muodosta pariliitos
ja yhteys noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
FR Sur votre périphérique Bluetooth prenant en charge le prol NFC (Near Field Communication),
1. activez l’option NFC.2. Avec l’arrière du périphérique Bluetooth, appuyez sur le marquage
NFC de SB8600. 3. Suivez les instructions à l’écran pour démarrer le couplage et la connexion.
HU Az NFC (Near Field Communication) szabványt támogató Bluetooth-eszközön: 1. kapcsolja be
az NFC funkciót. 2. A Bluetooth eszköz hátoldalát érintse az SB8600 készüléken található NFC-
címkéhez. 3. A párosítás megkezdéséhez és a csatlakoztatáshoz kövesse a képernyőn megjelenő
utasítást.
4. After successful connection, move your Bluetooth device away from SB8600. If necessary, restart
music play on your Bluetooth device.
4. Po úspěšném připojení oddalte zařízení Bluetooth od zařízení SB8600. V případě potřeby restartujte
přehrávání hudby na zařízení Bluetooth.
4. Når der er oprettet forbindelse, kan du ytte din Bluetooth-enhed væk fra SB8600. Genstart om
nødvendigt musikafspilningen på din Bluetooth-enhed.
4. Nach erfolgreicher Verbindungsherstellung, stellen Sie Ihr Gerät in einiger Entfernung zum SB8600
auf. Starten Sie ggf. die Musikwiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät erneut.
4. Αφού επιτευχθεί η σύνδεση, απομακρύνετε τη συσκευή Bluetooth από το SB8600. Αν
χρειάζεται, επανεκκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή Bluetooth.
4. Cuando la conexión se realice correctamente, aleje el dispositivo Bluetooth del SB8600. Si es
necesario, reinicie la reproducción de música en el dispositivo Bluetooth.
4. Kun yhteys on muodostettu, siirrä Bluetooth-laite pois SB8600-laitteen luota. Aloita tarvittaessa
musiikin toistaminen uudelleen Bluetooth-laitteella.
4. Une fois la connexion établie, éloignez votre périphérique Bluetooth du SB8600. Si nécessaire,
relancez la lecture de musique sur votre périphérique Bluetooth.
4. Ha a csatlakozás sikerült, vigye távolabb a Bluetooth-eszközt az SB8600 készüléktől. Ha szükséges,
indítsa újra a lejátszást a Bluetooth-eszközön.
Connect through NFC
EN Press and hold to switch on. Ready for pairing: White light ashes.
CS Stisknutím a podržením tlačítka zařízení zapnete. Připraveno
k párování: Bílá kontrolka bliká.
DA Tryk på og hold den nede for at aktivere. Klar til parring: Hvidt lys
blinker.
DE Halten Sie zu Aktivierung gedrückt. Bereit zur Kopplung: Die weiße
Anzeige blinkt.
EL Πατήστε παρατεταμένα το για να ενεργοποίηση. Έτοιμο για
σύζευξη: Αναβοσβήνει η λευκή λυχνία.
ES Mantenga pulsado para encender el altavoz. Preparado para el
emparejamiento: el piloto parpadea en blanco.
FI Käynnistä laite pitämällä -painiketta painettuna. Valmis pariliitokseen:
valkoinen merkkivalo vilkkuu.
FR Maintenez le bouton enfoncé pour allumer l’appareil. Prêt pour le
couplage : le voyant clignote en blanc.
HU Tartsa lenyomva a gombot a bekapcsoláshoz. A készülék készen áll a
párosításra: Villogó fehér fény.
On SB8600, you enter the pairing mode. On the paired device, 1. unpair SB8600; 2. search for and connect
SB8600 again.
V zařízení SB8600 přejdete do režimu párování. Na párovaném zařízení, 1. zrušte párování zařízení SB8600; 2.
vyhledejte a znovu připojte zařízení SB8600.
På SB8600 åbner du parringstilstand. På den parrede enhed: 1. Annuller parring af SB8600; 2. Søg efter og tilslut
SB8600 igen.
Wechseln Sie auf dem SB8600 in den Kopplungsmodus. Auf dem gekoppleten Gerät: 1. entkoppeln Sie den
SB8600; 2. suchen Sie nach SB8600, und stellen Sie erneut eine Verbindung her.
Το SB8600 έχει μπει στη λειτουργία σύζευξης. Στη συζευγμένη συσκευή, 1. καταργήστε τη σύζευξη του
SB8600, 2. αναζητήστε και συνδέστε ξανά το SB8600.
En el SB8600, acceda al modo de emparejamiento. En el dispositivo emparejado, 1. desempareje el SB8600; 2.
busque y conecte el SB8600 de nuevo.
Siirry pariliitostilaan SB8600-kaiuttimessa. Pariliitetyn laitteen kautta: 1. Poista pariliitos SB8600-laitteen kanssa. 2.
Hae SB8600-laitetta ja muodosta yhteys uudelleen.
Sur SB8600, vous accédez au mode de couplage. Sur le périphérique couplé, 1. découplez SB8600 ; 2.
recherchez et reconnectez SB8600.
Ezzel az SB8600 készülék párosítás üzemmódba lép. A párosított eszközön, 1. az SB8600 készülék párosításának
megszüntetése; 2. az SB8600 készülék keresése és újracsatlakoztatása.
Conectado: el piloto permanece encendido en
blanco.
La próxima vez que encienda el SB8600, el altavoz
se conectará con el último dispositivo emparejado
automáticamente.
Yhdistetty: valkoinen merkkivalo palaa.
Seuraavan kerran, kun kytket SB8600-kaiuttimen
päälle, kaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden
siihen laitteeseen, jonka kanssa siitä on viimeksi
muodostettu laitepari.
Connecté : le voyant reste allumé en blanc.
À la mise sous tension suivante de l’enceinte
SB8600, celle-ci se connecte automatiquement au
dernier périphérique couplé.
Csatlakoztatás: Folyamatos fehér fény.
A következő alkalommal, amikor bekapcsolja az
SB8600 készüléket, a hangszóró automatikusan
csatlakozik a legutoljára párosított eszközhöz.
EN Press and hold to switch on or off
On: The power LED lights up white.
Off: The power LED switches off.
The SB8600 speaker switches off
automatically after 15 minutes if:
No music plays through Bluetooth
or an audio cable;
No phone call comes in or goes
out;
The volume level is 0.
CS Stisknutím a podržením tlačítka
zařízení zapnete nebo vypnete.
On: Indikátor napájení LED se rozsvítí
bíle.
Off: Indikátor napájení LED zhasne.
Reproduktor SB8600 se automaticky
vypne po 15 minutách, pokud:
nehraje žádná hudba přes rozhraní
Bluetooth nebo audiokabel,
neproběhne žádný příchozí ani
odchozí telefonní hovor,
Úroveň hlasitosti je 0.
DA Tryk på og hold den nede for at
tænde eller slukke
Tændt: LED-strømindikatoren lyser
hvidt.
Slukket: LED-strømindikatoren slukker.
SB8600-højttaleren slukker automatisk
efter 15 minutter, hvis:
Der ikke afspilles musik via
Bluetooth eller et lydkabel;
Der ikke er nogen indgående eller
udgående telefonopkald;
Lydstyrkeniveauet er 0.
DE Halten Sie gedrückt, um das Gerät
ein- oder auszuschalten.
Ein: Die Leistungs-LED leuchtet weiß
auf.
Aus: Die Leistungs-LED erlischt.
Der SB8600-Lautsprecher wird nach
15 Minuten automatisch ausgeschaltet,
wenn:
keine Musikwiedergabe über
Bluetooth oder ein Audiokabel erfolgt;
kein Anruf ein- oder ausgeht;
die Lautstärke auf 0 eingestellt ist.
EL Πατήστε παρατεταμένα το για
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Ενεργοποίηση: Η λυχνία LED
λειτουργίας ανάβει με λευκό χρώμα.
Απενεργοποίηση: Η λυχνία LED
λειτουργίας σβήνει.
Το ηχείο SB8600 απενεργοποιείται
αυτόματα μετά από 15 λεπτά αν
συμβαίνουν τα εξής:
Δεν αναπαράγεται μουσική μέσω
Bluetooth ή καλωδίου ήχου.
Δεν υπάρχουν εισερχόμενες ή
εξερχόμενες κλήσεις.
Η ένταση του ήχου είναι 0.
ES Mantenga pulsado para encender o
apagar el altavoz.
Encendido: el LED de alimentación se
ilumina en blanco.
Apagado: el LED de alimentación se
apaga.
El altavoz SB8600 se apaga
automáticamente después de
15 minutos si:
No se reproduce música a través
de Bluetooth o un cable de audio;
No se recibe ni se realiza ninguna
llamada telefónica;
El nivel de volumen es 0.
FI Käynnistä tai sammuta laite pitämällä
-painiketta painettuna
Päällä: Virran merkkivalo palaa
valkoisena.
Pois päältä: Virran merkkivalo sammuu.
SB8600-kaiuttimen virta katkeaa
automaattisesti 15 minuutin kuluttua,
jos:
Bluetoothin tai äänikaapelin
välityksellä ei toisteta musiikkia
puheluita ei vastaanoteta tai soiteta
äänenvoimakkuuden taso on 0.
FR Maintenez le bouton enfoncé pour
mettre l’appareil sous ou hors tension.
Marche : le voyant s’allume en blanc.
Arrêt : le voyant s’éteint.
L’enceinte s’éteint automatiquement
au bout de 15 minutes si :automatically
after 15 minutes if:
aucune musique n’est diffusée via
Bluetooth ou par un câble audio ;
aucun appel téléphonique n’est reçu
ou émis ;
le niveau du volume est 0.
HU Tartsa lenyomva a gombot a be-
vagy kikapcsoláshoz.
Be: Az áramellátás LED fehéren
világítani kezd.
Ki: Az áramellátás LED kikapcsol.
Az SB8600 hangszóró 15 perc után
automatikusan kikapcsol, ha:
Nincs zenelejátszás Bluetooth-on
vagy audiokábelen keresztül;
Nincs bejövő vagy kimenő
telefonhívás;
A hangerőszint 0.
SB8600 _UM_10_1_V1.0.indd 2-5 2013/9/4 16:07:29

Har du et spørgsmål om Philips SB8600?

Stil et spørgsmål, du har om Philips SB8600 til andre produktejere. Giv en klar og omfattende beskrivelse af dit problem. Jo bedre dit problem beskrives, jo lettere er det for andre Philips SB8600 ejere, at give dig et godt svar.

Specifikationer

Mærke Philips
Model SB8600
Produkt Cradle & Dockingstation
EAN 4895185602783, 8712581696511
Sprog Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Dansk, Finsk, Tjekkisk, Græsk, Ungarer
Produktgruppe Cradle & Dockingstationer
Filtype PDF
Højttalere
Lyd-output kanaler -
Antal højttalere 2
Antal drivere 2
Højttaler, type -
Subwoofer driver diameter 76.2
Præstation
Forstærker -
Anbefalet brug Universel
Kompatible produkter iPad, iPhone, iPod touch
Lyd
Udgangseffekt (RMS) 20
Højttalernes RMS kraft 20
Frekvensområde -
Impedens -
Porte & Grænseflader
Forbindelsesteknologi Kabel & trådløs
Frekvensområde 2.4 - 2.48
Bluetooth udgave 4.0
Bluetooth profiler A2DP, AVRCP, HFP
AUX indgang
Mikrofon, line-in-stik
Bluetooth-område 10
Bluetooth
Near Field Communication (NFC)
3,5 mm stik
- NFC/Bluetooth/3.5 mm
Design
Design Rektandel
Farve på produkt Sort
Volumenkontrol Digital
Strømstyring
Strømkildetype AC, Battery
Batteritype Indbygget
Batterispænding 11.1
Batterilevetid (maks.) 8
Batteriteknologi Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterikapacitet 2200
USB opladning
AC adapter frekvens 50 - 60
AC adapter indgangsspænding 100 - 240
Emballage indhold
Skulderrem
Garantibevis
Hurtig installationsguide
Kabler inkluderet Strøm