Philips Daily Collection HD7450 manual

Philips Daily Collection HD7450
8.5 · 1
PDF manual
 · 2 sider
Dansk
manualPhilips Daily Collection HD7450
4222.200.0422.1

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,
Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Permanent lter (kun nogle modeller)
Aftagelig lterholder
Aftageligt dæksel til vandtank
Vandtank
Vandstandsindikator
Låg til kande
Kande
On/off-kontakt (tænd/sluk)
Varmeplade
Netledning med stik
Kaffemaskine
Låg til kaffemaskine

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem
den til eventuelt senere brug.

- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles under
vandhanen.

- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale
netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret
Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvaliceret fagmand for at undgå
enhver risiko.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn)
med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring
og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse
af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan
komme til at lege med det.
- Hold netledningen uden for børns rækkevidde. Lad aldrig netledningen hænge ud
over kanten af (køkken)bordet, hvor apparatet er placeret.

- Stil aldrig apparatet på et varmt underlag, og sørg for, at netledningen ikke
kommer i berøring med varme ader.
- Tag stikket ud af apparatet, hvis der opstår problemer under brygningen, og før
rengøring.
- Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet og andre lignende steder som:
- personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdspladser;
- stuehuse på gårde;
- af gæster på hoteller, moteller og andre værelser til udlejning;
- bed and breakfast.
- Vent, indtil apparatet er kølet af, før du stiller det væk, især hvis du vil skubbe
netledningen ind i apparatet. Varmepladen og kaffekanden kan være varme.
- Vær opmærksom på varm damp, når du åbner låget på kaffemaskinen.
- Kanden er varm under og efter brygningen. Brug altid håndtaget, når du skal løfte
kanden.
- Brug aldrig kanden i en mikroovn.
- Flyt ikke apparatet, mens der brygges kaffe.

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter
(EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne
brugervejledning, er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der
er tilgængelig i dag.

1 Stilapparatetpåetjævntogstabiltunderlag.
2 Skuboverskydendeledningindiåbningenbagpåapparatet.Ledningenkan
fastgøresvedatskubbedenindidensmalledelafåbningen(g.2).
Bemærk: Sørg for, at ledningen ikke kommer i berøring med varme overader.
3 Sætnetstikketienstikkontaktmedjordforbindelse.
4 Rengørdeaftageligedele(seafsnittet“Rengøring”).
5 Sætalledelenesammenigen.
- Kontroller, at dækslet til vandtanken er sat korrekt på (“klik”) (g. 3).
- Kontroller, at lterholderen er placeret korrekt. Placer først lterholderens
bageste del under hængslets kant (1), og tryk derefter håndgrebet (2) ned, indtil
lterholderen klikker på plads (g. 4).
Bemærk: Hvis lterholderen ikke er placeret korrekt, kan låget ikke lukkes.
6 Gennemskylapparatet(seafsnittet“Gennemskylning”nedenfor).

Bemærk: Sæt ikke lter og malet kaffe i lterholderen.
1 Åbnlågettilkaffemaskinen(g.5).
2 Fyldvandtankenmedfriskt,koldtvandoptilMAX-markeringen(g.6).
Bemærk: Tænd ikke for apparatet, når låget er åbent.
3 Luklåget.
4 Stilkandenpåvarmepladen(g.7).
Bemærk: Sørg for at placere kanden på varmepladen med hældetuden vendt ind imod
apparatet.
5 Trykpåon/off-kontaktenforattændeforapparatet(g.8).
, Strømindikatorenlyser.
6 Ladapparatetværetændt,indtilaltvandeterløbetnedikanden.
7 Slukforapparatet.Laddetkøleafimindst3minutter,førdu
starterbrygningen.

1 Åbnlågettilkaffemaskinen(g.5).
2 Fyldvandtankenmedfriskt,koldtvandoptildetønskedeniveau(g.9).
- Angivelserne på vandstandsrudens venstre side svarer til store kopper (120 ml).
- Angivelserne på vandstandsrudens højre side svarer til små kopper (80 ml).
3 Kontroller,atlterholderenerplaceretkorrekt.Placerførstlterholderens
bagestedelunderhængsletskant(1),ogtrykderefterhåndgrebet(2)ned,
indtillterholderenklikkerpåplads(g.4).
Bemærk: Hvis lterholderen ikke er placeret korrekt, kan låget ikke lukkes, og
drypstoppet kan ikke fungere. Drypstoffet forhindrer, at der drypper kaffe gennem lteret
og ned på varmepladen, når kanden fjernes.
4 Tagetpapirlter(type1x2ellernr.2)ogombukdeforsegledekanter,så
lteretikkegårituellerfaldersammen(g.10).
Bemærk: Nogle modeller leveres med et permanent lter. Er dette tilfældet, er det ikke
nødvendigt at bruge et papirlter.
5 Sætpapirlteretellerdetpermanentelterilterholderen(g.11).
6 Kommaledekaffebønner(beregnettillterkaffe)ilteret(g.12).
- Store kopper: 1 måleske med top pr. kop.
- Til mindre kopper: 1 strøget måleske pr. kop.
7 Luklågettilkaffemaskinen.(g.13)
8 Sætkandenpåvarmepladenmedlågetlukket(g.7).
Bemærk: Sørg for at placere kanden på varmepladen med hældetuden vendt ind imod
apparatet. Hvis kandens hældetud stikker ud under lterholderen, kan kaffen blive afkølet.
Bemærk: Hvis kanden ikke placeres korrekt på varmepladen, vil drypstop-
funktionen hindre kaffen i at løbe ned i kanden. I givet fald kan lteret løbe over.
9 Trykpåon/off-kontaktenforattændeforapparatet(g.8).
, Strømindikatorenlyser.
10Ladvandetløbegennemlteretnedikanden.
Bemærk: Hvis du vil fjerne kanden under brygningen, forhindrer drypstop-funktionen
kaffen i at dryppe gennem lteret og ned på varmepladen. Sæt kanden tilbage på plads
så hurtigt som muligt for at undgå, at lteret yder over (g. 14).
11Dukanladekandenståpåvarmepladenforatholdekaffenvarmogbevare
densaroma.
Bemærk: Sørg for at placere kanden på varmepladen med hældetuden vendt ind imod
apparatet. Hvis kandens hældetud stikker ud under lterholderen, kan kaffen blive afkølet.
12Efterbrugskaldutrykkepåon/off-kontaktenforatslukkeforapparatet.
Bemærk: Apparatet slukker ikke automatisk.
Bemærk: Hvis du vil lave endnu en kande kaffe med det samme, skal du først lade
apparatet køle af i mindst 3 minutter.
13Fjernlterholderen,ogsmidpapirlteretogdetsindholdvæk.Hvisduhar
brugtdetpermanentelter,skaldutømmeogskylledet.
Tip: Når bryggeprocessen er fuldført, kan du hælde den varme kaffe på en termokande
for at holde den varm og frisk.

Apparatetmåaldrigkommesnedivandellerandrevæskerellerskyllesunder
vandhanen.
1 Tagapparatetsstikudafstikkontakten,ogladapparatetkøleaf.
2 Apparatetrengøresudvendigtmedenfugtigklud.
3 Fjernlterholderen.
4 Taglågetafvandtanken(g.15).
5 Taglågetafkanden.
6 Rengørlterholderen,detpermanentelter(kunbestemtetyper),lågettil
vandtanken,kandenoglågettilkandenivarmtvandmedlidtopvaskemiddel,
ellerkomdetiopvaskemaskinen.
7 Efterrengøringskalkandenskyllesmedrent,varmtvand,ogalledeleskal
sættespåigen.

Regelmæssig afkalkning forlænger apparatets levetid og sikrer et optimalt
brygningsresultat og en konstant brygningstid i lang tid.
Afkalkning af kaffemaskinen ved normal brug (2 hele kander om dagen):
- 2 eller 3 gange om året, hvis du har blødt vand (op til 18 dH);

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin
tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Kestosuodatin (vain tietyissä malleissa)
Irrotettava suodatinteline
Irrotettava vesisäiliön kansi
Vesisäiliö
Vesimäärän ilmaisin
Kannun kansi
Kannu
Käynnistyskytkin
Lämpölevy
Virtajohto ja pistoke
Kahvinkeitin
Kahvikeittimen kansi

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.

- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä
vesihanan alla.

- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä,
ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa
Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön
valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Pidä virtajohto poissa lasten ulottuvilta. Älä jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän
tai työpöydän reunan yli.

- Älä aseta laitetta kuumalle alustalle ja pidä huoli, ettei virtajohto kosketa mitään
kuumaa pintaa.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai jos suodattamisen
aikana on ilmennyt ongelmia.
- Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin, kuten:
- henkilökunnan keittiöt kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä,
- maatilamajoitus,
- asiakkaat hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä,
- aamiaismajoitus.
- Odota laitteen jäähtymistä, ennen kuin siirrät sen säilytykseen, erityisesti jos aiot
säilyttää virtajohtoa laitteen sisällä. Lämpölevy ja kahvikannu saattavat olla kuumia.
- Varo kuumaa höyryä, kun avaat kahvinkeittimen kannen.
- Kannu on kuuma kahvinkeiton aikana ja jälkeen. Pitele kannua aina kahvasta.
- Älä käytä kannua mikroaaltouunissa.
- Älä siirrä laitetta kahvinkeiton aikana.
- 4 eller 5 gange om året, hvis du har hårdt vand (over 18 dH).
Oplysninger om vandets hårdhedsgrad fås på det lokale vandværk.
Du kan bruge hvid eddike med 4 % eddikesyre eller et ydende afkalkningsmiddel til
at afkalke kaffemaskinen.
Bemærk: Hvis apparatet begynder at producere mere damp, kan det betyde, at det er
kalket til.
Brugaldrigeddikemedetindholdafeddikesyrepå8%ellermere,naturlig
vineddikeellerafkalkningmidleripulverellertabletformtilatafkalkeapparatet,da
dettekanmedføreskader.
Afkalkning tager ca. 30 til 60 minutter.
1 Fyldvandtankenmedca.600mlhvideddike(4%eddikesyre)(g.16).
Bemærk: Sæt ikke lter og malet kaffe i lterholderen.
Bemærk: Du kan også bruge et eddikebaseret afkalkningsmiddel. Følg anvisningerne på
emballagen.
2 Trykpåon/off-knappenforattændeapparatetogladdetfuldføre
bryggeprocessen(sekapitlet“Sådanbrugesapparatet”)(g.8).
3 Tømkandenihåndvasken(g.17).
Bemærk: Gentag trin 1 for 3 for at foretage en ekstra grundig afkalkning og sikre, at der
ikke er noget kalk tilbage i apparatet.
4 Laddereftermaskinenkøreyderligere2gangeigennemmedfriskt,koldtvand
foratskylleeventuelleeddikeresterogkalkpartiklerbort(g.18).
5 Vaskkandenoglterholderen(seafsnittet“Rengøring”).

Du kan bestille en ny kande hos din lokale Philips-forhandler eller hos et Philips
Kundecenter under typenummeret HD7990/20 (sort) eller HD7990/70 (blå).

- Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, når
det til sin tid kasseres. Aevér det i stedet på en kommunal genbrugsstation.
den måde er du med til at beskytte miljøet (g. 19).

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises
til Philips’ hjemmeside på adressen eller den lokale Philips
Kundeservice (telefonnumre ndes i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder). Hvis
der ikke ndes en kundeservice i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-
forhandler.

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde på ved brug
af apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger,
bedes du kontakte Philips Kundecenter.
Problem Muligløsning
Apparatet fungerer
ikke.
Sæt apparatet i stikkontakten, og tænd for det.
Kontroller, at den angivne netspænding på apparatet
svarer til den lokale netspænding.
Fyld vandtanken med vand.
I alle andre tilfælde skal du kontakte Philips’ Kundecenter.
Der kommer vand ud
af maskinen.
Fyld aldrig vandtanken til op over MAX-niveau.
I alle andre tilfælde skal du kontakte Philips’ Kundecenter.
Det tager lang tid for
maskinen at brygge
kaffe.
Afkalk kaffemaskinen (se afsnittet “Afkalkning”).
Maskinen laver megen
larm og damp under
brygningen.
Kontroller, at apparetet ikke er blokeret af kalk. Afkalk
apparatet, hvis det er nødvendigt (se kapitlet “Afkalkning”
).
Filteret yder over, når
jeg fjerner kanden fra
apparatet, mens det
brygger kaffe.
Hvis du fjerner kanden fra varmepladen, mens
apparatet brygger kaffe, skal du sætte kanden tilbage
på varmepladen så hurtigt som muligt for at undgå, at
lteret yder over.Vær også opmærksom på, at kaffen
ikke opnår sin fulde smag, før brygningen er fuldført. Vi
fraråder derfor, at du fjerner kanden og skænker kaffen,
før bryggeprocessen er afsluttet
Låget på kaffemaskinen
vipper, når jeg
fjerner kanden fra
varmepladen.
Sørg for at placere kanden på varmepladen med
hældetuden vendt ind imod apparatet (dvs. så den ikke
vender til siden).
Der kommer
kaffegrums i kanden.
Sørg for, at låget til vandtanken er sat på, før du kommer
malet kaffe i lteret.
Kom ikke for meget formalet kaffe i lteret.
Sørg for at placere kanden på varmepladen med
hældetuden vendt ind imod apparatet (dvs. så den ikke
vender til siden).
Fjern tilstopningen i bunden af lterholderen.
Brug et papirlter i den rigtige størrelse (1x2 eller nr. 2).
Kontroller, at papirlteret ikke er i stykker.
Kaffen er for tynd. Brug den korrekte mængde kaffe i forhold til vand.
Kontroller, at papirlteret ikke er faldet sammen.
Brug et papirlter i den rigtige størrelse (1x2 eller nr. 2).
Kontroller, at der ikke er noget vand i kanden, før du
begynder at brygge kaffe.
Kaffen smager ikke
godt.
Lad aldrig kanden stå for længe på varmepladen -
specielt ikke, hvis der kun er en lille smule kaffe i.
Kaffen er ikke
tilstrækkelig varm.
Sørg for at placere kanden på varmepladen med
hældetuden vendt ind imod apparatet (dvs. så den ikke
vender til siden).
Kaffemængden er
mindre, end jeg
regnede med.
Noget af vandet opsuges af den malede kaffe. Kom mere
vand i vandtanken.

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja.
Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen
käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.

1 Asetalaitetasaisellejavakaallealustalle.
2 Työnnäylimääräinenvirtajohtolaitteentakanaolevaanaukkoon.Kiinnitäjohto
työntämälläsetiukastilaitteentakanaolevaanaukkoon(Kuva2).
Huomautus: Varmista, ettei johto kosketa mitään kuumaa pintaa.
3 Työnnäpistokemaadoitettuunpistorasiaan.
4 Puhdistairrotettavatosat(katsokohtaaPuhdistus).
5 Kokoakaikkiosat.
- Varmista, että vesisäiliön kansi on napsautettu kunnolla paikalleen (Kuva 3).
- Varmista, että suodatinteline on kunnolla paikallaan. Aseta suodatintelineen
takaosa aluksi saranan (1) reunan alle ja paina kahvaa (2), kunnes suodatinteline
lukittuu paikalleen (Kuva 4).
Huomautus: Jos suodatinteline ei ole kunnolla paikallaan, kantta ei voi sulkea.
6 Huuhtelelaite(lisätietojaonallakohdassaLaitteenhuuhtelu).

Huomautus: Älä laita sisäsuodatinta ja kahvijauhetta suodatintelineeseen.
1 Avaakahvinkeittimenkansi(Kuva5).
2 Täytävesisäiliöraikkaallakylmällävedelläenimmäisrajaanasti(Kuva6).
Huomautus: Älä käynnistä laitetta, kun kansi on auki.
3 Suljekansi.
4 Asetakannulämpölevylle(Kuva7).
Huomautus: Aseta kannu lämpölevylle siten, että kannun nokka on laitetta kohti.
5 Käynnistälaitepainamallakäynnistyskytkintä(Kuva8).
, Virranmerkkivalosyttyy.
6 Annalaitteenkäydä,kunneskaikkivesionvalunutkannuun.
7 Katkaiselaitteestavirta.Annasenjäähtyävähintään3minuuttiaennenkahvin
suodattamista.

1 Avaakahvinkeittimenkansi(Kuva5).
2 Täytävesisäiliöraikkaallakylmällävedellätarvittavaanrajaanasti(Kuva9).
- Vedenpinnan tason tarkistusikkunan vasemmassa reunassa olevat merkit vastaavat
suuria kuppeja (120 ml).
- Vedenpinnan tason tarkistusikkunan oikeassa reunassa olevat merkit vastaavat
pieniä kuppeja (80 ml).
3 Varmista,ettäsuodatintelineonkunnollapaikallaan.Asetasuodatintelineen
takaosaaluksisaranan(1)reunanallejapainakahvaa(2),kunnessuodatinteline
lukittuupaikalleen(Kuva4).
Huomautus: Jos suodatinteline ei ole kunnolla paikallaan, kantta ei voi sulkea ja
tippalukko ei toimi oikein. Tippalukko estää kahvin tippumisen suodattimesta lämpölevylle,
kun kannu poistetaan.
4 Otasuodatinpaperi(koko1x2tainro2)jataivutareunatrepeytymisenja
kasaanpainumisenvälttämiseksi(Kuva10).
Huomautus: Joissakin malleissa on mukana kestosuodatin. Silloin ei tarvitse käyttää
suodatinpaperia.
5 Laitapaperi-taikestosuodatinsuodatintelineeseen(Kuva11).
6 Mittaakahvijauhe(suodatinjauhatus)suodattimeen(Kuva12).
- Suuret kupit: käytä kuppia kohti yksi kukkurainen mitallinen kahvijauhetta.
- Pienet kupit: käytä kuppia kohti yksi tasamitallinen kahvijauhetta.
7 Suljekahvinkeittimenkansi.(Kuva13)
8 Asetakannukansisuljettunalämpölevylle(Kuva7).
Huomautus: Aseta kannu lämpölevylle siten, että kannun nokka on laitetta kohti. Jos
kannun nokka näkyy suodatintelineen alta, kahvi saattaa jäähtyä.
Huomautus: Jos kannu ei ole kunnolla paikallaan, tippalukko estää kahvin valumisen
kannuun. Näin suodatin saattaa täyttyä ja valua yli.
9 Käynnistälaitepainamallakäynnistyskytkintä(Kuva8).
, Virranmerkkivalosyttyy.
10Allavedenvaluasuodattimenläpikannuun.
Huomautus: Jos haluat poistaa kannun kahvin valmistuksen aikana, tippalukko estää
kahvin tippumisen suodattimen läpi lämpölevylle. Aseta kannu takaisin mahdollisimman
pian, jotta suodatin ei valu yli (Kuva 14).
11Voitjättääkannunlämpölevylle,jottakahvipysyykuumanajahyvänmakuisena.
Huomautus: Aseta kannu lämpölevylle siten, että kannun nokka on laitetta kohti. Jos
kannun nokka näkyy suodatintelineen alta, kahvi saattaa jäähtyä.
12Katkaisevirtalaitteestakäytönjälkeenvirtakytkimestä.
Huomautus: Virta ei katkea laitteesta automaattisesti.
Huomautus: Jos haluat keittää heti toisen kannullisen kahvia, anna laitteen jäähtyä välillä
3 minuutin ajan.
13Irrotasuodatintelinejaheitäsuodatinpaperijasensisältöpois.Joskäytössäon
kestosuodatin,tyhjennäjahuuhtelese.
Vinkki: Keittämisen jälkeen voit kaataa kuuman kahvon termosmukiin, missä se pysyy
kuumana ja tuoreena.

Äläupotalaitettaveteentaimuuhunnesteeseen.Älämyöskäänhuuhtelesitä
vesihananalla.
1 Irrotapistokepistorasiastajaannalaitteenjäähtyä.
2 Pyyhilaitepuhtaaksikosteallaliinalla.
3 Poistasuodatinteline.
4 Poistavesisäiliönkansi(Kuva15).
5 Poistakannunkansi.
6 Pesesuodatinteline,kestosuodatin(vaintietyissämalleissa),vesisäiliönkansi,
kannujakannunkansikuumallaastianpesuvedellätaiastianpesukoneessa.
7 Huuhtelekannupesunjälkeenraikkaalla,kuumallavedelläjakiinnitäkaikkiosat
takaisin.

Säännöllinen kalkinpoisto pidentää laitteen käyttöikää ja takaa ihanteelliset tulokset.
Normaalissa käytössä (kaksi täyttä kannullista kahvia päivässä) poista kalkki laitteesta
seuraavasti:
- 2 tai 3 kertaa vuodessa, jos käytetty vesi on pehmeää (enintään 18 dH);
- 4 tai 5 kertaa vuodessa, jos käytetty vesi on kovaa (yli 18 dH).
Selvitä paikallisen veden kovuus tarvittaessa vesilaitokselta.
Voit käyttää kahvinkeittimen kalkinpoistoon ruokaetikkaa (4 % etikkaa) tai nestemäistä
kalkinpoistoainetta.
Huomautus: Lisääntynyt höyryn määrä laitteesta saattaa olla merkki kalkin
kerääntymisestä.
Äläkoskaankäytälaitteenkalkinpoistoonetikkaa,jonkavahvuuson8%tai
enemmän,luonnonetikkaaäläkäjauhe-taitablettikalkinpoistoainetta,koskane
voivataiheuttaavaurioita.
Kalkinpoisto kestää noin 30–60 minuuttia.
1 Kaadavesisäiliöönnoin600mlruokaetikkaa(4%etikkaa)(Kuva16).
Huomautus: Älä laita sisäsuodatinta ja kahvijauhetta suodatintelineeseen.
Huomautus: Voit myös käyttää sopivaa kalkinpoistoainetta. Noudata siinä tapauksessa
kalkinpoistoainepakkauksen ohjeita.
2 Kytkelaitteeseenvirtavirtakytkimestäjaannavedenkulkeasenläpi(katso
kohtaaKäyttö)(Kuva8).
3 Tyhjennäkannupesualtaaseen(Kuva17).
Huomautus: Voit tehostaa kalkinpoistoa ja varmistaa, että laitteessa ei ole enää kalkkia,
toistamalla vaiheet 1–3.
4 Suodatalaitteessakaksisäiliöllistäpelkkäävettä,jottaetikan/kalkinpoistoaineen
jakalkinjäänteethuuhtoutuvatpois(Kuva18).
5 Pesekannujasuodatin(katsokohtaaPuhdistus).

Voit tilata uuden kannun Philips-kauppiaalta tai Philipsin valtuuttamasta huoltoliikkeestä
tuotenumerolla HD7990/20 (musta) tai HD7990/70 (taivaansininen).

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne
valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle
aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 19).

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin
verkkosivustoon osoitteessa  tai kysy neuvoa Philipsin
Asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei
ole Asiakaspalvelua, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.

Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat. Ellet onnistu
ratkaisemaan ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen
asiakaspalveluun.
Ongelma Mahdollinenratkaisu
Laite ei toimi. Liitä laite pistorasiaan ja kytke siihen virta.
Varmista, että laitteen jännitemerkintä vastaa paikallista
verkkojännitettä.
Täytä vesisäiliö vedellä.
Kaikissa muissa tapauksissa ota yhteyttä Philipsin
kuluttajapalvelukeskukseen.
Laitteesta vuotaa vettä. Täytä vesisäiliö enintään MAX-merkkiin asti.





Ongelma Mahdollinenratkaisu
Kaikissa muissa tapauksissa ota yhteyttä Philipsin
kuluttajapalvelukeskukseen.
Kahvin suodattuminen
kestää kauan.
Poista laitteesta kalkki (katso kohtaa Kalkinpoisto).
Laitteesta lähtee
kova ääni ja höyr
suodatuksen aikana.
Varmista, että kalkki ei ole tukkinut laitetta. Tee
tarvittaessa kalkinpoisto (katso kohtaa Kalkinpoisto).
Kahvi valuu
suodattimesta yli,
kun kannu poistetaan
laitteesta suodatuksen
aikana.
Jos poistat kannun lämpölevyltä kahvin keittämisen
aikana, aseta kannu takaisin mahdollisimman pian, jotta
kahvi ei valu yli suodattimesta. Huomioi myös, että
kahvin täyteläinen maku muodostuu vasta keittämisen
loppuvaiheessa. Siksi kannua ei kannata poistaa ja kahvia
kaataa kuppiin, ennen kuin kahvi on keitetty valmiiksi.
Kahvinkeittimen kansi
siirtyy, kun poistan
kannun lämpölevyltä.
Aseta kannu lämpölevylle siten, että kannun nokka on
laitetta kohti (ei sivulle).
Kannussa on
kahvijauhetta.
Varmista, että vesisäiliön kansi on paikallaan, ennen kuin
annostelet kahvijauheen suodattimeen.
Suodattimessa on liikaa kahvijauhetta.
Aseta kannu lämpölevylle siten, että kannun nokka on
laitetta kohti (ei sivulle).
Poista suodatintelineen pohjan aukosta mahdollinen
tukos.
Käytä oikean kokoista suodatinpaperia (1x2 tai nro 2).
Varmista, että paperisuodatin ei ole revennyt.
Kahvi on liian laihaa Käytä oikea määrä kahvijauhetta vesimäärään nähden.
Varmista, että paperisuodatin ei painu kasaan.
Käytä oikean kokoista suodatinpaperia (1x2 tai nro 2).
Varmista ennen kahvinkeittoa, että kannussa ei ole vettä.
Kahvi ei maistu hyvältä. Älä jätä kannua, jossa on kahvia, lämpölevylle liian pitkäksi
aikaa etenkään, jos kahvia jäljellä vain vähän.
Kahvi ei ole tarpeeksi
kuumaa.
Aseta kannu lämpölevylle siten, että kannun nokka on
laitetta kohti (ei sivulle).
Kahvia on odotettua
vähemmän.
Osa vedestä imeytyy kahvijauheeseen. Lisää vettä
vesisäiliöön.

u

HD7450

A
B
D
C
E
F
J
K
L
G H I
1
2 3
2
1
4 5
6
7 8 9
10 11 12 13
2
1
14 15 16 17
18 19
4222.200.0422.1.indd 1 25-03-10 10:14

Se manualen til Philips Daily Collection HD7450 her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Kaffemaskiner og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 8.5. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Dansk. Har du et spørgsmål om Philips Daily Collection HD7450 eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her

Brug for hjælp?

Har du et spørgsmål vedrørende Philips og svaret er ikke i manualen? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og udførlig beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo bedre dit problem beskrives, jo lettere er det for andre Philips ejere, at give dig et godt svar.

Antal spørgsmål: 0

Generelt
Philips
Daily Collection HD7450 | HD7450/00
Kaffemaskine
8710103504771, 8710103504801, 8710103521341, 6947265407226, 8710103595038, 8710103673903
Dansk
Brugermanual (PDF)
Strømstyring
Strøm650 W
Vekselstrømsindgangsspænding220–240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens50 - 60 Hz
Ergonomisk
LedningsopbevaringJa
Tænd- og slukkontakt med lysJa
Skridsikre fødderJa
VandmålerJa
Aftagelig vandtankJa
ProduktfarveBlack, Metallic
HusmaterialeGlass, Stainless steel
Indbygget skærmIngen
Andre funktioner
Bryggetid10 min.
FarveIngen
Tåler opvaskemaskineJa
KandeJa
Præstation
Anti-dryp funktionJa
Volumen i kopper4 kopper
KaffetypeMalet kaffe
Kaffemaskine type-
Vandtank volumen0.6 L
Kande, kapacitet0.6 L
Indbygget kværnIngen
ProdukttypeDråbe kaffemaskine
Placering af apparatBordplade
Madlavningsfunktioner & programmer
KaffebrygningJa
vis mere
adslot

Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål i manualen? Du kan muligvis finde svaret på dit spørgsmål i ofte stillede spørgsmål her Philips Daily Collection HD7450 under.

Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her

Ingen resultater