Philips AVENT SCD290 manual

Philips AVENT SCD290
(1)
  • Antal sider: 3
  • Filtype: PDF

English

Soother • For your child‘s safety

WARNING!
Inspect carefully before each use. Pull the soother in
all directions. Throw away at the rst signs of damage
or weakness. Only use dedicated soother holders
tested to EN 12586. Never attach other ribbons or
cords to a soother, your child may be strangled by
them. Do not tie the soother around child‘s neck as
it presents a strangulation danger. Always make sure
your baby uses the correct soother size. Philips Avent
soothers come in different sizes, based on age range.
Before rst use: Place the soother in boiling water
for 5 minutes. Let it cool down for 5 minutes before
you give it to your baby. Let water trapped inside the
teat cool down and then squeeze it out. This is to
ensure hygiene.
Cleaning and sterilisation: Clean the soother before
every use with warm water and mild soap. DO NOT
use abrasive cleaning agents or aggressive chemicals/
substances on soothers. Excessive combinations of
detergents may eventually cause plastic components to
crack. If this occurs, replace your soother immediately.
Soothers are suitable for all commonly used forms of
sterilisation. Clean surfaces and your hands thoroughly
before contact with sterilised soothers.
Using: Always use this product under adult
supervision. Replace the soother after 4 weeks of
use, for safety and hygiene reasons. If the soother
becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it
cannot be swallowed and is designed to cope with
such an event. Remove from the mouth with care,
as gently as possible. Never dip the teat in sweet
substances or medication, your child may get tooth
decay.
Storage: Store the soother in a dry covered container.
Do not leave a soother in direct sunlight or near a
source of heat, or leave in sterilising solution for longer
than recommended, as this may weaken the teat.

Bahasa Indonesia

Empeng • Untuk keamanan anak

Anda
PERINGATAN!
Periksa dengan saksama setiap kali sebelum
menggunakan. Tarik empeng ke semua arah.
Buang segera jika ada tanda-tanda kerusakan atau
kondisinya sudah tidak lagi bagus. Hanya gunakan
pegangan empeng khusus yang telah diuji menurut
EN 12586. Jangan memasang pita atau tali lain pada
empeng karena dapat menyebabkan anak tercekik.
Jangan mengikatkan empeng di sekeliling leher anak
karena dapat menimbulkan bahaya tercekik. Selalu
pastikan ukuran empeng sesuai untuk bayi Anda.
Empeng Philips Avent tersedia dalam berbagai ukuran,
berdasarkan rentang usia.
Sebelum penggunaan pertama: Masukkan empeng
ke dalam air mendidih selama 5 menit. Biarkan dingin
selama 5 menit sebelum memberikannya ke bayi Anda.
Tunggu hingga air yang masuk ke dalam dot dingin,
lalu pencet untuk mengeluarkannya. Hal ini diperlukan
untuk memastikan kebersihannya.
Membersihkan dan mensterilkan: Bersihkan
empeng setiap kali akan digunakan dengan air hangat
dan sabun lembut. JANGAN menggunakan bahan
pembersih yang abrasif atau zat/bahan kimia yang
agresif untuk empeng. Kombinasi deterjen yang
berlebihan dapat menyebabkan komponen plastiknya
pecah-pecah. Jika hal ini terjadi, segera ganti empeng.
Empeng sesuai untuk semua bentuk sterilisasi yang
umum digunakan. Bersihkan permukaan dan tangan
Anda secara saksama sebelum menyentuh empeng
yang telah disterilkan.
Penggunaan: Selalu gunakan produk ini di bawah
pengawasan orang dewasa. Demi alasan kebersihan,
gantilah empeng setelah 4 bulan digunakan. Apabila
empeng tersangkut di mulut, JANGAN PANIK; empeng
telah dirancang sedemikian rupa agar tidak dapat
tertelan. Keluarkan dari mulut dengan hati-hati,
selembut mungkin. Jangan mencelupkan dot ke dalam
zat yang manis atau obat karena dapat menyebabkan
gigi anak rusak.
Penyimpanan: Simpan empeng dalam wadah yang
kering dan tertutup. Jangan biarkan empeng di bawah
sinar matahari langsung atau di dekat sumber panas,
atau dibiarkan di dalam cairan pensteril lebih lama dari
yang direkomendasikan, karena ini akan memperlemah
dot.

Čeština

Dudlík • Pro bezpečnost vašeho

dítěte

VÝSTRAHA!
Před každým použitím výrobek pečlivě zkontrolujte.
Natáhněte dudlík do všech směrů. V případě jakýchkoli
známek poškození nebo opotřebení jej vyhoďte.
Používejte pouze držáky dudlíků, které byly testovány
v souladu s normou EN 12586. Na dudlík nikdy
nepřipínejte jiné šňůrky nebo stuhy. Mohlo by dojít k
udušení dítěte. Dudlík nepřivazujte dítěti kolem krku;
hrozí nebezpečí uškrcení. Vždy se ujistěte, že vaše
dítě používá správnou velikost dudlíku. Dudlíky Philips
Avent se vyrábí v různých velikostech podle věkového
rozmezí.
Před prvním použitím: Dudlík dejte na 5 minut do
vroucí vody. Nechejte jej 5 minut zchladnout, než jej
dáte svému dítěti. Nechejte vodu zachycenou uvnitř
dudlíku vychladnout a poté ji vytlačte ven. Tím zajistíte
nezbytnou hygienu.
Čištění a sterilizace: Před každým použitím dudlík
omyjte teplou vodou a jemným mýdlem. K čištění
dudlíku NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čističe ani agresivní
chemikálie/přípravky. Nadměrná kombinace čisticích
přípravků může způsobit popraskání plastových částí.
V takovém případě dudlík ihned vyměňte. Dudlíky
jsou vhodné pro všechny běžně používané metody
sterilizace. Než se dotknete sterilizovaných dudlíků,
důkladně očistěte povrchy i své ruce.
Používání: Používejte tento výrobek vždy pod
dohledem dospělé osoby.
Z bezpečnostních a hygienických důvodů dudlík po
čtyřech týdnech používání vyměňte. NEPANIKAŘTE,
jestliže dudlík nelze z úst vyjmout. Není možné jej
spolknout, je navržen tak, aby bylo možné zvládnout
i tyto situace. Opatrně a co nejjemněji jej z úst
vyjměte. Neponořujte dudlík do sladkých látek nebo
léků, u dítěte by mohlo dojít ke vzniku zubního kazu.
Skladování: Skladujte dudlík v čisté a suché nádobě
s víkem. Nenechávejte dudlík na přímém slunci
nebo poblíž zdroje tepla, ani jej nenechávejte ve
sterilizačním roztoku déle, než je doporučeno, protože
by mohlo dojít k jeho porušení.

Dansk

Sut • For dit barns sikkerhed

ADVARSEL!
Kontroller altid produktet før brug. Træk sutten i alle
retninger. Smid den ud ved første tegn på skader eller
slitage. Burg kun de dertil beregnede sutteholdere,
som er testet i henhold til EN 12586. Fastgør aldrig
andre bånd eller snore på en sut, da dit barn kan blive
kvalt i dem. Bind aldrig sutten rundt om barnets hals,
da det kan udgøre en fare for kvælning. Sørg altid
for, at din baby bruger korrekt suttestørrelse. Philips
Avent-sutter ndes i forskellige størrelser baseret på
aldersgruppe.
Før sutten bruges første gang: Læg sutten i
kogende vand i 5 minutter. Lad den køle af i ca.
5 minutter, inden du giver den til babyen. Sørg
for, at det vand, der er opsamlet i sutten, afkøles,
hvorefter det kan presses ud. Dette gøres af hensyn
til hygiejnen.
Rengøring og sterilisering: Rengør altid sutten
inden brug med varmt vand og en mild sæbe. Rengør
ALDRIG sutterne med slibende rengøringsmidler eller
aggressive kemikalier/stoffer. Store koncentrationer
af rengøringsmidler kan efter et stykke tid medføre,
at plastikkomponenterne revner. Hvis det skulle ske,
skal sutterne straks udskiftes. Sutter er velegnet til alle
almindelige former for sterilisation. Vask overader
og hænder grundigt, før de kommer i kontakt
med steriliserede sutter.
Brug: Brug den altid under opsyn af en voksen.
Udskift sutten efter 4 ugers brug af hensyn til
sikkerhed og hygiejne. Hvis sutten skulle sidde fast i
munden, er der INGEN GRUND TIL PANIK. Den kan
ikke sluges og er designet til sådanne tilfælde. Tag
den ud af munden så forsigtigt som muligt. Dyb aldrig
sutten i søde væsker eller medicin. Dit barn kan få
skader på tænderne.
Opbevaring: Opbevar sutten i en tør og tildækket
beholder. Lad ikke en sut ligge i direkte sollys, og
efterlad den ikke i steriliseringsvæske i længere tid end
anbefalet, da det kan svække sutten.

Deutsch

Schnuller • Für die Sicherheit

Ihres Kindes

VORSICHT!
Kontrollieren Sie den Schnuller vor jedem Gebrauch.
Ziehen Sie den Schnuller in alle Richtungen. Werfen
Sie ihn beim ersten Anzeichen von Beschädigungen
oder Mängeln sofort weg. Verwenden Sie nur spezielle
Schnullerbänder, die der EN 12586 entsprechen.
Befestigen Sie niemals andere Bänder oder Schnüre
an einem Schnuller, Ihr Kind kann sich mit ihnen
strangulieren. Binden Sie den Schnuller nicht um den
Hals Ihres Kindes, da Erwürgungsgefahr besteht.
Stellen Sie stets sicher, dass Ihr Schnuller der richtigen
Größe verwendet. Philips Avent Schnuller sind je nach
Altersbereich in verschiedenen Größen erhältlich.
Vor der ersten Verwendung: Legen Sie den
Schnuller 5 Minuten lang in kochendes Wasser.
Lassen Sie ihn für 5 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn
Ihrem Baby geben. Wenn Wasser in den Schnuller
eingedrungen ist, warten Sie, bis es abgekühlt ist, und
drücken Sie es dann heraus. Dies dient zur sicheren
Hygiene.
Reinigung und Sterilisation: Reinigen Sie den
Schnuller vor jeder Verwendung mit warmem
Wasser und einer milden Seife. Verwenden Sie
KEINE Reinigungsmittel mit Scheuersubstanzen oder
aggressive Chemikalien für Schnuller. In zu hoher
Konzentration können Reinigungsmittel zu Rissen
in Kunststoffteilen führen. Wenn dies der Fall ist,
ersetzen Sie den Schnuller umgehend. Schnuller
sind für alle gebräuchlichen Arten von Sterilisation
geeignet. Reinigen Sie Flächen und waschen Sie sich
gründlich die Hände, bevor Sie sie in Kontakt mit
sterilisierten Schnullern bringen.
Verwendung: Kinder sollten dieses Produkt nur unter
Aufsicht durch Erwachsene verwenden. Ersetzen Sie
den Schnuller für optimale Sicherheit und Hygiene alle
vier Wochen. Sollte der Schnuller im Mund stecken
bleiben, GERATEN SIE NICHT IN PANIK. Er kann
nicht verschluckt werden und ist so konzipiert, dass
er einer solchen Situation standhält. Entfernen Sie ihn
möglichst vorsichtig aus dem Mund. Tauchen Sie die
Schnuller nicht in süße Substanzen oder Medikamente.
Dies könnte Karies verursachen.
Aufbewahrung: Bewahren Sie den Schnuller in
einem trockenen Behälter mit Deckel auf. Legen Sie
den Schnuller nicht in direktes Sonnenlicht oder in die
Nähe einer Wärmequelle. Lassen Sie ihn außerdem
nicht länger als empfohlen in der Sterilisierungslösung
liegen, da dies das Saugermaterial angreifen kann.

Español

Chupete • Para la seguridad de

su bebé

¡ADVERTENCIA!
Inspecciónelo atentamente antes de cada uso. Tire del
chupete en todas las direcciones. Deseche el chupete
al primer signo de deterioro o fragilidad. Utilice sólo
broches para chupetes probados según la norma EN
12586. Nunca unir el chupete a otras cintas o cordeles,
su bebé podría estrangularse con ellas. No anude el
chupete al cuello del niño, ya que puede entrañar
peligro de estrangulamiento. Compruebe siempre que
su bebé utiliza el tamaño de chupete correcto. Los
chupetes Philips Avent son de diferentes tamaños
según el rango de edad.
Antes del primer uso: Mantenga el chupete en
agua hirviendo durante 5 minutos. Deje que se enfríe
durante 5 minutos antes de dárselo al bebé. Deje que
el agua contenida en la tetina se enfríe y después
apriétela para extraerla. Esto se hace para garantizar
la higiene.
Limpieza y esterilización: Limpie el chupete antes
de cada uso con agua caliente y jabón suave. NO USE
agentes de limpieza abrasivos ni productos químicos/
sustancias agresivas con los chupetes. Una excesiva
combinación de detergentes puede provocar que los
componentes de plástico se agrieten. Si ocurriera,
sustituya el chupete de inmediato. Los chupetes
son aptos para todas las formas de esterilización
empleadas normalmente. Lávese bien las manos y las
supercies antes de que entren en contacto con los
chupetes esterilizados.
Uso: Utilice siempre este producto bajo la supervisión
de un adulto. Reemplace el chupete después de
4 semanas de uso por razones de seguridad e higiene.
En el caso de que un chupete se quede atrapado
en la boca, NO TENGA MIEDO. Los chupetes no se
pueden tragar y están diseñados para resistir dichas
circunstancias. Retírelo de la boca con cuidado, con la
mayor suavidad posible. No meta nunca la tetina en
sustancias dulces ni en medicamentos, ya que su hijo
podría contraer caries.
Almacenamiento: Guarde el chupete en un
recipiente cubierto y seco. No deje el chupete
expuesto a la luz solar directa ni cerca de una fuente
de calor, tampoco en una solución esterilizante
durante más tiempo del recomendado, ya que se
podría dañar la tetina.

Français

Sucette • Pour la sécurité de

votre enfant

AVERTISSEMENT !
Avant chaque utilisation, examiner soigneusement la
sucette. Tirer la sucette dans tous les sens. La jeter au
moindre signe de détérioration ou de fragilité. Utiliser
uniquement des attache-sucettes conformes à l’EN
12586. Ne jamais attacher de ruban ou de cordon à
la sucette, car votre enfant pourrait s’étrangler. Évitez
d‘attacher la sucette autour du cou de l‘enfant, car
il risque de s‘étrangler. Assurez-vous toujours que
votre bébé utilise une taille de sucette adéquate. Les
sucettes Philips Avent sont livrées en différentes tailles
selon l‘âge.
Avant la première utilisation : Immergez la sucette
dans de l‘eau bouillante pendant 5 minutes. Laissez-la
refroidir 5 minutes avant de la donner à votre bébé.
Laissez refroidir l‘eau bloquée dans la tétine, puis
pressez la tétine pour faire sortir l‘eau. Cela permet de
garantir l‘hygiène.
Nettoyage et stérilisation : Nettoyez la sucette
avant chaque utilisation avec de l‘eau chaude et du
savon doux. NE PAS utiliser de détergents abrasifs
ou de produits/substances chimiques agressifs
sur les sucettes. Les combinaisons excessives de
détergents pourraient provoquer des ssures dans
les composants plastiques. Si tel est le cas, veuillez
remplacer votre sucette immédiatement. Les sucettes
conviennent à toutes les méthodes de stérilisation
couramment utilisées. Nettoyez les surfaces et vos
mains minutieusement avant de les mettre en contact
avec des sucettes.
Utilisation : Utilisez toujours ce produit sous le
contrôle d‘un adulte. Remplacez la sucette au bout de
4 semaines d‘utilisation pour des raisons de sécurité
et d‘hygiène. Si la sucette se coince dans la bouche
de l‘enfant, NE VOUS AFFOLEZ PAS ; elle ne peut pas
être avalée et elle est conçue pour qu‘il soit possible
de remédier à ce genre d‘incident. Retirez la sucette
de la bouche avec attention, aussi délicatement
que possible. Ne plongez jamais la tétine dans des
substances ou des médicaments sucrés ; ceci pourrait
entraîner l‘apparition de caries chez votre enfant.
Rangement: Rangez la sucette dans un récipient
couvert sec. Ne pas exposer la sucette directement
au soleil ou près d‘une source de chaleur et ne pas la
laisser dans une solution stérilisante plus longtemps
que la durée recommandée car cela pourrait fragiliser
la tétine.
www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten,
The Netherlands
Trademarks are the property of
Koninklijke Philips N.V.
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000.040.5622.2 (05/03/2020)
FSC
Philips AVENT SCD290

Brug for hjælp?

Antal spørgsmål: 0

Har du et spørgsmål om Philips AVENT SCD290 eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og omfattende beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo flere oplysninger du giver om dit problem og dit spørgsmål, jo lettere er det for andre Philips AVENT SCD290 ejere at svare korrekt på dit spørgsmål.

Se manualen til Philips AVENT SCD290 her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Babyprodukter og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 8.7. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Dansk, Engelsk. Har du et spørgsmål om Philips AVENT SCD290 eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her

Philips AVENT SCD290 specifikationer

Generelt
Mærke Philips
Model AVENT SCD290
Produkt Baby-produkt
EAN 871010356206
Sprog Dansk, Engelsk
Filtype PDF
Tekniske detaljer
Oprindelsesland Storbritannien
Nem at rengøre Ja
Indeholder ikke Bisphenol A (BPA)
Flaske materiale Polypropylen (PP)
Nippel materiale Silikone
Emballage indhold
Antal flasker inkluderet 4
Antal nipler inkluderet 4
Farve
Produktfarve Hvid
vis mere

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor finder du de hyppigst stillede spørgsmål om Philips AVENT SCD290.

Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her