Philips AJ7040D manual

Her kan du gratis se Philips AJ7040D manual. Har du læst manualen, men fik du ikke besvaret dit spørgsmål? Så stil dit spørgsmål på denne side til andre Philips AJ7040D ejere.

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
AJ7040D
DA Brugervejledning
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
FI Käyttöopas
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AJ7040D_12_UM_V1.0
DA
1 Vigtigt
Sikkerhed
Læs disse instruktioner.•
Respekter alle advarsler.•
lg alle instruktioner.•
Ventilationbninger må ikke blokeres. Installer •
apparatet i overensstemmelse med producentens
instruktioner.
Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder •
som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller
andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer
varme.
rg for, at netledningen ikke trædes på eller •
klemmes, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne
samt det sted, hvor ledningen føres ud af
clockradioen.
Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt •
af producenten.
Fjern clockradioen fra stikkontakten under •
tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem
ngere tid.
Alserviceringskaludresafkvaliceretpersonale.•
Din clockradio skal serviceres, hvis den er blevet
beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges,
der er blevet spildt væske på clockradioen, der
er kommet fremmedlegemer ind i clockradioen,
clockradioen er blevet udsat for regn eller fugt, eller
hvis clockradioen ikke fungerer normalt eller er
blevet tabt.
Denne clockradioen må ikke udsættes for dryp eller •
snk.
Placer aldrig farlige genstande på clockradioen (f.eks. •
skefyldte genstande eller tændte lys).
Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til •
at afbryde enheden, forbliver enheden parat til
betjening.
2 Din clockradio
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
Indledning
Med denne clockradio kan du:
lytte til FM-radio;•
nyde lyden fra iPod/iPhone eller en ekstern enhed;•
holde styr på tiden; og•
blive vækket af summeralarm, radio eller lyd fra din •
iPod/iPhone.
Hvad er der i kassen
Kontrollerogidenticerindholdetafpakken:
Hovedenhed •
Fjernbetjening (med batteri)•
Adapter•
Brugervejledning•
Oversigt over hovedenheden
A
a AL1/AL2
Indstil alarm.•
Vis alarmindstillinger.•
Aktiver/deaktiver alarm-timeren.•
b / TUNING +/-
Indstil til en FM-radiostation.•
Juster minut- og timeformat.•
Gå til forrige/næste spor.•
g inden for et spor.•
c
Start/pause afspilning.•
d SLEEP
Indstil sleep-timer.•
e VOLUME +/-
Juster lydstyrken.•
f Skærmpanel
Vis aktuelle oplysninger.•
g PRESET
Vælg en forudindstillet radiostation.•
Juster time og timeformat.•
Gå til forrige/næste album.•
h SET TIME/PROG
Indstil uret.•
Gem radiostationer automatisk og manuelt.•
i SNOOZE/BRIGHTNESS
Snooze-alarm.•
Juster lysstyrken for displayet•
j
Tænd/sluk for clockradioen.•
t clockradioen i standbytilstand.•
k SOURCE
Vælg en kilde.•
l Dock til iPod/iPhone
m AL1/AL2 RADIO·BUZZ·DOCK
Vælg alarmkilde.•
n DC IN
Tilslut strøm.•
o FM ANTENNA
Gør FM-modtagelsen bedre.•
p MP3 LINK
Tilslut en ekstern lydenhed.•
Oversigt over fjernbetjeningen
B
a SLEEP
Indstil sleep-timer.•
b PRESET +/-
Vælg en forudindstillet radiostation.•
Juster time og timeformat.•
Gå til forrige/næste album.•
c Taster til valg af kilde: FM, MP3 LINK, DOCK
Vælg en kilde.•
d PROG
Gem radiostationer.•
e MENU
Gå til iPod/iPhone-menuen.•
f VOL +/-
Juster lydstyrken.•
g AL1/AL2
Indstil alarm.•
Vis alarmindstillinger.•
Aktiver/deaktiver alarm-timeren.•
h SNOOZE
Snooze-alarm.•
i POWER
Tænd/sluk for clockradioen.•
t clockradioen i standbytilstand.•
j / TUNING +/-
Indstil til en FM-radiostation.•
Juster minut- og timeformat.•
Gå til forrige/næste spor.•
g inden for et spor.•
k OK/
Start/pause afspilning.•
Bekræft et valg.•
l SET TIME
Indstil uret.•
m
Juster lysstyrken for displayet•
3 Kom godt i gang
Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.
Sæt batteri i fjernbetjeningen
Advarsel
Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af
varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i.
Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid
bortskaffes på forsvarlig vis.
Hold batteriet uden for børns rækkevidde.
Første brug:
Fjern beskyttelsen for at aktivere batteriet.
Illustrationen viser, hvordan du udskifter batteriet.
C
Tilslutning af strømmen
Advarsel
Risiko for produktskade! Kontroller, at stmsndingen svarer
til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af
clockradioen.
Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når
AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
Advarsel
Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk sd
må clockradioen ikke udsættes for regn eller fugt.
Slut strømadapteren til stikkontakten.
D
Indstilling af ur
1 I standbytilstand skal du trykke på SET TIME i to sekunder
for at aktivere tilstanden for indstilling af ur.
Timetallet og minuttallet begynder at blinke. »
2 Tryk på / og / gentagne gange for at indstille
timer og minutter.
3 Tryk på SET TIME for at bekræfte.
» [12H] eller [24H] begynder at blinke.
4 Gentag trin 2-3 for at vælge 12/24 timeformat.
Det indstillede klokkeslæt vises. »
Bemærk
r iPod/iPhone tilsluttes, synkroniserer clockradioen automatisk
klokkeslættet fra iPod/iPhone.
Tænd
Tryk på .
Clockradioen skifter til den sidst valgte kilde. »
Tip
Tryk gentagne gange på SOURCE for at vælge en kilde eller på
knapperne til valg af kilde på fjernbetjeningen.
Skift til standbytilstand
Tryk på igen for at sætte clockradioen i standbytilstand.
Uret (hvis det er indstillet) vises på displayet. »
4 Afspil fra iPod/iPhone
Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via denne clockradio.
Kompatibel iPod/iPhone
Clockradioen understøtter disse iPod- og iPhone-modeller:
Designetspecikttil.
iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)•
iPod classic•
iPod med video •
iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. og 6. generation)•
iPod med farvedisplay•
iPod mini•
iPhone 4•
iPhone 3GS•
iPhone 3G•
iPhone •
Lyt til lyd fra din iPod/iPhone
1 Placer iPod/iPhone’en i docken.. E
2 Tryk på SOURCE gentagne gange eller på DOCK
fjernbetjeningen for at vælge iPod/iPhone-tilstand.
3 Start afspilning af lyd fra iPod/iPhone’en.
Tryk på • for at sætte afspilning på pause/
genoptage afspilning.
Tryk på • / for at springe et spor over.
For at søge under afspilning skal du trykke på og •
holde / nede og derefter give slip for at
genoptage normal afspilning.
For at navigere til menuen skal du trykke på • MENU,
trykke på / for at vælge og derefter trykke på
OK for at bekræfte.
Fjern iPod/iPhone’en
F
Tag iPod/iPhone’en ud af docken.
Oplad iPod/iPhone’en
Når clockradioen sluttes til en strømkilde, begynder din iPod/iPhone
at oplade.
Reguler lydstyrken
Du kan justere lydstyrken ved at trykke på VOL +/- gentagne gange.
5 Lyt til FM-radio
Find FM-radiostationer
Tip
Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV,
videobåndoptagere eller andre stlingskilder.
Du opnår optimal modtagelse ved at tkke antennen helt ud og
justere dens position.
1 Tryk på FM for at vælge FM-tunerkilden.
2 Tryk på TUNING +/-, og hold den nede i to sekunder.
Clockradioen stiller automatisk ind på en station med »
stærkt signal.
3 Gentagtrin2foratndeereradiostationer.
For at nde en station manuelt:
1 Tryk gentagne gange på TUNING +/-,indtildunderdet
bedste signal.
Gem FM-radiostationer automatisk
Du kan maksimalt lagre 20 forudindstillede radiostationer.
Tryk på PROG, og hold den nede i to sekunder i tunertilstand.
Clockradioen gemmer alle tilgængelige FM-radiostationer, »
og sender automatisk fra den første tilgængelige station.
Gem FM-stationer manuelt
1 Indstil til en FM-radiostation.
2 Tryk på PROG.
Det forudindstillede nummer begynder at blinke. »
3 Tryk på PRESET +/- eller TUNING +/- gentagne gange for
at vælge et nummer.
4 Tryk på PROG igen for at bekræfte.
5 Gentag trin 1 til 4 for at lagre andre stationer.
Bemærk
Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme
en anden station i dens sted.
Vælg en forudindstillet radiostation
Tryk gentagne gange på PRESET +/- eller TUNING +/- i
tunertilstand for at vælge et forudindstillet nummer.
6 Andre funktioner
Indstil alarm-timeren
Indstil alarm
I standbytilstand kan du indstille to alarmer til at ringe på
forskellige tidspunkter.
Bemærk
Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.
1 Hold AL1/AL2 nede i to sekunder for at aktivere tilstanden
til indstilling af alarm.
Timetallet og minuttallet begynder at blinke. »
2 Tryk på / og / gentagne gange for at indstille
timer og minutter.
3 Tryk på AL1/AL2 for at bekræfte.
Vælg alarmkilde
Bemærk
Som alarmlyd kan du vælge buzzer, den radiostation du sidst har
lyttet til, eller den musik, der sidst er blevet spillet på din iPod/
iPhone.
Tilpas indstillingen AL1/AL2 RADIO·BUZZ·DOCK for at vælge
alarmkilde for begge alarmer.
Tip
På alarmtidspunktet tændes den valgte kilde - radio, buzzer eller
iPod/iPhone.
Hvis iPhone vælges som alarmkilde, men der ikke er tilsluttet en
iPod/iPhone, skifter clockradioen til buzzer som kilde.
Aktivering/deaktivering af alarm-timeren
1 Tryk på AL1/AL2 for at få vist alarmindstillingerne.
2 Tryk på AL1/AL2 igen for at aktivere eller deaktivere alarm-
timeren.
Alarmikonet vises, hvis alarm-timeren er slået til og »
forsvinder, hvis den er slået fra.
Sluk for alarmen ved at trykke på den tilsvarende •
AL1/AL2.
Alarmen ringer samme tid næste dag. •
Snooze-alarm
r alarmen lyder, skal du trykke på SNOOZE.
Alarm indstilles til snooze og ringer igen ni minutter »
senere.
Indstil sleep-timer
Denne clockradio kan automatisk skifte til standbytilstand efter et
bestemt tidsrum.
Tryk gentagne gange på SLEEP for at vælge tidsrummet for sleep-
timer (i minutter).
Når sleep-timeren er aktiveret, vises » .
For at deaktivere sleep-timeren skal du trykke gentange gange på
SLEEP, indtil [OFF] (fra) vises.
Afspil lyd fra en ekstern enhed
Du kan lytte til lyd fra en ekstern enhed via denne clockradio.
1 Tilslut MP3 link-kablet til:
• MP3 LINK-stikket.
hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.•
2 Tryk på MP3 LINK for at vælge MP3 Link som kilde.
3 Start afspilningen på den eksterne enhed (se
brugermanualen til den pågældende enhed).
Juster lysstyrken for displayet
Tryk gentagne gange på BRIGHTNESS for at vælge forskellige
lysstyrkeniveauer.
7 Produktinformation
Bemærk
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Specikationer
Forstærker
Vurderet effekt 2 x 5 W RMS
Tuner
Indstillingsområde 87,5-108 MHz
Sensitivitet
- Mono, 26 dB S/N ratio FM: <22 dBf
Søgeselektivitet FM: <28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning FM: <2%
Signal-/støjforhold FM: >55 dB
Generelle oplysninger
Vekselstrøm Model: AS180-070-AE250;
Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz,
0,7 A; Output: DC7V 2,5 A
Stmforbrug ved drift <12 W
Stmforbrug ved standby <1 W
l
- Hovedenhed (B x H x D) 290 x 158 x 113 mm
Vægt
- Med emballage
- Hovedenhed
2,08 kg
1,43 kg
8 Fejlfinding
Advarsel
Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald
bortfalder.
Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende
punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer,
skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du
kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og
at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.
Ingen strøm
Kontroller, at clockradioens strømkabel er korrekt tilsluttet.
Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
15 30 60 90 120
off
Ingen reaktion fra clockradioen
Fjern stmkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for
clockradioen igen.
Dårlig radiomodtagelse
Hold clockradioen på afstand af andre elektroniske enheder
for at undgå radiointerferens.
Træk FM-antennen helt ud, og juster dens position.
Alarmen fungerer ikke
Indstil uret/alarmen korrekt.
Indstillet ur/alarm slettet
Stmmen er blevet afbrudt, eller stmkablet er blevet
frakoblet.
Nulstil uret/alarmen.
9 Meddelelse
Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips
Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette
udstyr.
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter
af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset
affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-
direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter
sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse
af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af
miljø og helbred.
Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet
2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for
batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljø og helbred.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og
består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og
polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af
etspecialrma.Overholddelokalereglerangåendeudsmidningaf
emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.
“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk
tilbehørerdesignettilatpassespecikttilhenholdsvisiPodeller
iPhone,ogatdeterblevetcerticeretafudviklerentilatoverholde
Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds
drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og
lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med
iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.
iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er
registreret i USA og andre lande.
Bemærk
Identikationspladenndesibundenafapparatet.
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder
forbeholdes.
Specikationernekanændresudenvarsel.Varemærkertilhører
Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere. Philips
forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at
være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.
Berk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder
ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.
Questa radiosveglia non deve essere esposta a •
schizzi o liquidi.
Non appoggiare sulla radiosveglia oggetti •
potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che
contengono liquidi o candele accese).
Se si usa la spina dell’adattatore ad inserimento •
diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che
questa sia sempre facilmente accessibile.
2 Radiosveglia
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre
il massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il
proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
Introduzione
Con questa radiosveglia, è possibile:
ascoltare la radio FM;•
ascoltareleaudiodall’iPod/iPhoneodaun•
dispositivo esterno;
sapere l’ora e•
svegliarsiconilsegnaleacustico,laradioounle•
audio dell’iPod/iPhone.
Contenuto della confezione
Controllareeidenticareiseguenticontenutidellaconfezione:
Unità principale •
Telecomando (con batteria)•
Adattatore•
Manuale dell’utente•
Panoramica dell’unità principale
A
a AL1/AL2
Consente di impostare la sveglia.•
Consentono di visualizzare le impostazioni della •
sveglia.
Attivazione e disattivazione della sveglia.•
b / TUNING +/-
Sintonizzarsi su una stazione radio FM.•
Consente di regolare il formato dei minuti e delle ore.•
Consentono di passare al brano precedente/•
successivo.
Consentono di effettuare ricerche all’interno di un •
brano.
c
Consente di avviare/mettere in pausa la •
riproduzione.
d SLEEP
Consente di impostare il timer di spegnimento.•
e VOLUME +/-
Consentono di regolare il volume.•
f Display
Consente di mostrare le informazioni attuali.•
g PRESET
Consentono di selezionare una stazione radio •
preimpostata.
Consente di regolare l’ora e il formato dell’ora.•
Consentono di passare allalbum precedente/•
successivo.
h SET TIME/PROG
Consente di impostare l’orologio•
Consente di memorizzare in modo automatico/•
manuale le stazioni radio.
i SNOOZE/BRIGHTNESS
Consente di disattivare temporaneamente la sveglia.•
Consente di regolare la luminosità del display.•
j
Consente di accendere/spegnere la radiosveglia.•
Consente di impostare la radiosveglia in modalità •
standby.
k SOURCE
Consentono di selezionare una sorgente.•
l Base docking per iPod/iPhone
m AL1/AL2 RADIO·BUZZ·DOCK
Consente di selezionare la sorgente della sveglia.•
n DC IN
Collegamento dellalimentazione.•
o FM ANTENNA
Consente di migliorare la ricezione FM.•
p MP3 LINK
Consente di collegare un dispositivo audio esterno.•
Panoramica del telecomando
B
a SLEEP
Consente di impostare il timer di spegnimento.•
b PRESET +/-
Consentono di selezionare una stazione radio •
preimpostata.
Consente di regolare l’ora e il formato dell’ora.•
Consentono di passare allalbum precedente/•
successivo.
c Tasti di selezione della sorgente: FM, MP3 LINK, DOCK
Consentono di selezionare una sorgente.•
d PROG
Consente di memorizzare le stazioni radio.•
e MENU
Consente di accedere al menu dell’iPod/iPhone.•
f VOL +/-
Consentono di regolare il volume.•
g AL1/AL2
Consente di impostare la sveglia.•
Consentono di visualizzare le impostazioni della •
sveglia.
Attivazione e disattivazione della sveglia.•
h SNOOZE
Consente di disattivare temporaneamente la sveglia.•
i POWER
Consente di accendere/spegnere la radiosveglia.•
Consente di impostare la radiosveglia in modalità •
standby.
j / TUNING +/-
Sintonizzarsi su una stazione radio FM.•
Consente di regolare il formato dei minuti e delle ore.•
Consentono di passare al brano precedente/•
successivo.
Consentono di effettuare ricerche all’interno di un •
brano.
k OK/
Consente di avviare/mettere in pausa la •
riproduzione.
Consente di confermare una selezione.•
l SET TIME
Consente di impostare l’orologio•
m
Consente di regolare la luminosità del display.•
3 Guida introduttiva
Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.
Installazione della batteria del
telecomando
Attenzione
Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di
calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie
nel fuoco.
Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono
vericareesplosioni.Sostituiresoloconunbatteriaugualeo
equivalente.
La batteria contiene sostanze chimiche e deve essere smaltita in
maniera corretta.
Tenere i bambini lontano dalla batteria.
Primo utilizzo
Rimuovere la linguetta protettiva per attivare la batteria.
Per sostituire la batteria, fare riferimento all’illustrazione.
C
Collegamento dell’alimentazione
Attenzione
Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione
dell’alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul
fondo della radiosveglia.
Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l’alimentazione
CA, staccare sempre la presa. Non tirare mai il cavo.
Avvertenza
Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre
la radiosveglia a pioggia o umidità.
Collegare l’adattatore di alimentazione alla presa di corrente.
D
Impostazione dell’orologio
1 In modalità standby, tenere premuto SET TIME per
due secondi per attivare la modalità di impostazione
dell’orologio.
Le cifre dell’ora e dei minuti iniziano a lampeggiare. »
2 Premere più volte / e / per impostare i
minuti e le ore.
3 Premere SET TIME per confermare.
L’impostazione » [12H] o [24H] inizia a lampeggiare.
4 Ripetere i passaggi 2-3 per selezionare il formato 12/24 ore.
Viene visualizzata l’ora impostata. »
Nota
Quando l’iPod/iPhone è collegato, la radiosveglia sincronizza
automaticamente l’ora da quest’ultimo.
Accensione
Premere .
La radiosveglia passa all’ultima sorgente selezionata. »
Suggerimento
Per selezionare una sorgente, premere più volte SOURCE o i
tasti di scelta della sorgente sul telecomando.
Passaggio alla modalità standby
Per impostare la modalità standby sulla radiosveglia, premere
nuovamente .
L’orologio (se impostato) viene visualizzato sul display. »
4 Riproduzione da iPod/iPhone
Su questa radiosveglia è possibile ascoltare i contenuti audio
dell’iPod/iPhone.
iPod/iPhone compatibili
La radiosveglia supporta questi modelli di iPod/iPhone:
Creato per:
iPod touch (prima, seconda, terza, quarta generazione)•
iPod classic•
iPod con funzionalità video •
iPod nano (prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta •
generazione)
iPod con display a colori•
iPod mini•
iPhone 4•
iPhone 3GS•
iPhone 3G•
iPhone •
Ascolto di le audio dall’iPod/iPhone
1 Posizionare l’iPod/iPhone nella base docking. E
2 Premere più volte SOURCE o DOCK sul telecomando per
selezionare la modalità iPod/iPhone.
3 Iniziare a riprodurre l’audio dall’iPod/iPhone.
Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, •
premere .
Per saltare un brano, premere • / .
Per effettuare una ricerca durante la riproduzione, •
tenere premuto / , quindi rilasciare il tasto
per riavviare la riproduzione.
Per spostarsi all’interno del menu: premere • MENU,
quindi / per effettuare la selezione e OK per
confermare.
Rimozione dell’iPod/iPhone
F
Estrarre l’iPod/iPhone dalla base docking.
Caricamento dell’iPod/iPhone
Quando la radiosveglia è collegata all’alimentazione, l’iPod/iPhone
sulla base docking viene caricato.
Regolazione del volume
È possibile regolare il volume premendo più volte VOL +/-.
5 Ascolto della radio FM
Sintonizzazione delle stazioni radio FM
Suggerimento
Posizionare l’antenna a debita distanza da televisori,
videoregistratori o altre sorgenti di radiazioni.
Per una ricezione migliore, allungare e regolare la posizione
dell’antenna.
1 Premere FM per selezionare la modalità di sintonizzazione
FM.
2 Tenere premuto TUNING +/- per due secondi.
La radiosveglia si sintonizza automaticamente su una »
stazione con un segnale forte.
3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzarsi su altre stazioni
radio.
Per sintonizzarsi manualmente su una stazione
1 Premere più volte TUNING +/-nchénonsiottieneuna
ricezione ottimale.
Memorizzazione automatica delle stazioni
radio FM
È possibile archiviare un massimo di 20 stazioni radio FM.
In modalità sintonizzatore, tenere premuto PROG per due secondi.
La radiosveglia memorizza tutte le stazioni radio FM »
disponibili e trasmette automaticamente la prima
stazione disponibile.
Memorizzazione manuale delle stazioni
radio FM
1 Sintonizzarsi su una stazione radio FM.
2 Premere PROG.
Il numero preimpostato inizia a lampeggiare. »
3 Premere PRESET +/- o TUNING +/- più volte per
selezionare un numero.
4 Premere nuovamente PROG per confermare.
5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per memorizzare altre stazioni.
Nota
Per rimuovere una stazione preimpostata, salvare un’altra
stazione al suo posto.
Scelta di una stazione radio preimpostata
In modalità sintonizzatore, premere più volte PRESET +/- o
TUNING +/- per selezionare il numero di una stazione
preimpostata.
6 Altre funzioni
Impostazione della sveglia
Impostazione della sveglia
In modalità standby, è possibile impostare due sveglie a orari
diversi.
Nota
Assicurarsi di aver impostato l’orologio correttamente.
1 Tenere premuto AL1/AL2 per due secondi per attivare la
modalità di impostazione della sveglia.
Le cifre dell’ora e dei minuti iniziano a lampeggiare. »
2 Premere più volte / e / per impostare i
minuti e le ore.
3 Premere AL1/AL2 per confermare.
Selezione della sorgente della sveglia
Nota
Come suono della sveglia è possibile selezionare il segnale
acustico, l’ultimo canale radio ascoltato o l’ultima sorgente audio
riprodotta sull’iPod/iPhone.
Regolare il comando AL1/AL2 RADIO·BUZZ·DOCK per
selezionare la sorgente della sveglia per entrambi gli allarmi.
Suggerimento
La radio, il segnale acustico o l’iPod/iPhone si attivano all’ora
impostata.
Se viene selezionata la sorgente iPhone per la sveglia quando non
è collegato alcun iPod/iPhone, la radiosveglia utilizza il segnale
acustico come sorgente.
Attivazione e disattivazione della sveglia
1 Premere AL1/AL2 per visualizzare le impostazioni di sveglia.
2 Premere nuovamente AL1/AL2 per attivare/disattivare il
timer della sveglia.
Se la sveglia è attiva compare la relativa icona, mentre »
se è disattivata l’icona è assente.
Per interrompere la sveglia, premere • AL1/AL2.
La sveglia ripete il suono per il giorno successivo. •
Disattivazione temporanea della sveglia
Quando suona la sveglia, premere SNOOZE.
La sveglia si disattiva temporaneamente e il segnale »
acustico viene ripetuto nove minuti dopo.
Impostazione del timer di spegnimento
Questa radiosveglia può passare automaticamente alla modalità
standby dopo un periodo di tempo preimpostato.
Premere più volte SLEEP per selezionare il periodo del timer di
spegnimento (in minuti).
Quando il timer di spegnimento è attivato, viene »
visualizzato .
Per disattivare il timer di spegnimento, premere ripetutamente
SLEEPnchénonvienevisualizzato[OFF] (off).
Riproduzione di audio da un dispositivo
esterno
Tramite questa radiosveglia è possibile ascoltare l’audio da un
dispositivo esterno.
1 Collegare il cavo MP3 Link in dotazione:
alla presa • MP3 LINK;
aljackdellecufediundispositivoesterno.•
2 Premere MP3 LINK per selezionare la sorgente MP3 Link.
3 Iniziare la riproduzione dal dispositivo esterno (vedere il
manuale dell’utente del dispositivo).
Regolazione della luminosità del display
Premere più volte BRIGHTNESS per selezionare livelli di luminosità
diversi.
7 Informazioni sul prodotto
Nota
Leinformazionirelativealprodottosonosoggetteamodiche
senza preavviso.
Speciche
Amplicatore
Potenza nominale in uscita 2 x 5 W RMS
Sintonizzatore
Gamma di sintonizzazione FM: 87,5 - 108 MHz
Sensibili
- Mono, rapporto segnale/rumore
26 dB
FM: < 22 dBf
Selettività di ricerca FM: < 28 dBf
Distorsione totale armonica FM: < 2%
Rapporto segnale/rumore FM: > 55 dB
15 30 60 90 120
off
Informazioni generali
Alimentazione CA Modello: AS180-070-AE250;
ingresso: 100-240 V ~, 50/60
Hz, 0,7 A; uscita: CC 7 V
2,5 A
Consumo energetico durante
il funzionamento
< 12 W
Consumo energetico in
standby
<1 W
Dimensioni (lxpxa)
- Unità principale (L x A x P) 290 x 158 x 113 mm
Peso
- Con imballo
- Unità principale
2,08 kg
1,43 kg
8 Risoluzione dei problemi
Avvertenza
Non rimuovere il rivestimento dell’apparecchio per nessun
motivo.
Alnedimantenerevalidalagaranzia,nonprovareariparareda
soli il sistema.
Sesivericanoproblemiquandosiutilizzal’apparecchio,consultare
l’elenco riportato di seguito prima di richiedere l’assistenza. Se il
problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.
com/welcome). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere
l’apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e
numero di serie.
Assenza di alimentazione
VericarechelaspinadialimentazioneCAdella
radiosveglia sia collegata correttamente.
Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
Nessuna risposta dalla radiosveglia
Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e
accendere nuovamente la radiosveglia.
Scarsa ricezione radio
Tenere la radiosveglia lontana da altri dispositivi elettronici
alnedievitareinterferenzeradio.
Estrarre completamente l’antenna FM e regolarne la
posizione.
La sveglia non funziona
Impostare correttamente l’ora/sveglia.
Impostazione dell’ora/sveglia cancellata
Sièvericataun’interruzionedialimentazioneoppurela
presa di alimentazione è stata scollegata.
Ripristinare l’ora/sveglia.
9 Avviso
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio
della Comunità Europea.
Qualsiasimodicaointerventosuquestodispositivochenon
sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può
invalidare il diritto dell’utente all’uso dell’apparecchio.
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e
componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
Quandosuunprodottositrovailsimbolodelbidonedeiriuti
conunacroce,signicachetaleprodottoèsoggettoallaDirettiva
Europea 2002/96/CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i
prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersiallenormativelocaliperlosmaltimentodeiriutienon
gettareivecchiprodottineinormaliriutidomestici.Ilcorretto
smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire
l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva
Europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i
normaliriutidomestici.Informarsisullenormativelocalirelative
alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento
permette di evitare conseguenze negative per l’ambiente e la salute.
Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è
cercato,inoltre,disemplicarelaraccoltadifferenziata,usandoper
l’imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso
(materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma
protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e
riutilizzatipurchéildisassemblaggiovengaeffettuatodaaziende
specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di
materiali per l’imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.
“MadeforiPod”(SpecicoperiPod)e“MadeforiPhone”(Specico
per iPhone) indicano che un accessorio elettronico è stato creato
perilcollegamentospecicoadiPodeiPhoneedècerticatodallo
sviluppatore che ne garantisce la compatibilità con gli standard
Apple in termini di prestazioni. Apple non è responsabile per il
funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli
standard normativi e di sicurezza. L’utilizzo di questo accessorio con
iPodoiPhonepuòinuiresulleprestazioniwireless.
iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti
e in altri paesi.
Nota
La targhetta del modello è situata sul retro dell’apparecchio.
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.
Lespecichesonosoggetteamodicasenzapreavviso.Imarchi
sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei
rispettividetentori.Philipssiriservaildirittodimodicareiprodotti
senzal’obbligodiimplementaretalimodicheanchenelleversioni
precedenti.
A B
a
b
c
j
k
e
g
h
f
d
n
m
o
p
l
i
VOL
POWER
SLEEP
AL
1
AL
2
OK
PROG
MP
3
LINK
MENU
FM
DOCK
SNOOZE
SET TIME
P
R
E
S
E
T
P
R
E
S
E
T
P
R
E
S
E
T
T
U
N
I
N
G
T
U
N
I
N
G
1
a
b
c
j
k
e
g
h
f
d
m
l
i
a
c
b
EC
F
D
IT
1 Importante
Sicurezza
Leggere le istruzioni.•
Fare attenzione a tutte le avvertenze.•
Seguire tutte le istruzioni.•
Non ostruire le aperture per la ventilazione. •
Eseguire l’installazione in base a quanto previsto dalle
istruzioni del produttore.
Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, •
termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli
amplicatori)cheproduconocalore.
Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di •
calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino alle
prese o nel punto in cui esce dalla radiosveglia.
Utilizzaresolocollegamenti/accessorispecicatidal•
produttore.
Scollegare la radiosveglia durante i temporali o se •
non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo.
Per eventuali controlli, contattare il personale per •
l’assistenzaqualicato.Ilcontrolloènecessario
quando la radiosveglia è stata in qualche modo
danneggiata: ad esempio, il cavo di alimentazione
o la spina sono danneggiati, è stato versato del
liquido o sono caduti degli oggetti sulla radiosveglia,
quest’ultima è stata esposta a pioggia o umidità, non
funziona regolarmente o è stata fatta cadere.
Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si dichiara che l’apparecchio DCB188
Philips risponde alle prescrizioni dell’art.
2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n.
548.
Fatto a Eindhoven
Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands
AJ7040D
AJ7040D_UM_12_Book 2.indd 1 2011-6-3 10:31:08

Har du et spørgsmål om Philips AJ7040D?

Stil et spørgsmål, du har om Philips AJ7040D til andre produktejere. Giv en klar og omfattende beskrivelse af dit problem. Jo bedre dit problem beskrives, jo lettere er det for andre Philips AJ7040D ejere, at give dig et godt svar.

Specifikationer

Mærke Philips
Model AJ7040D
Produkt Cradle & Dockingstation
EAN 609585212787, 6923410710113, 8712581597269, 8712581604806, 999992111743
Sprog Hollandsk, Italiensk, Dansk, Finsk
Produktgruppe Cradle & Dockingstationer
Filtype PDF
Radio
Understøttede radiobånd FM
FM radio
Antal forudindstillede stationer 20
Lyd
Udgangseffekt (RMS) 10
Lyd-output kanaler -
Porte & Grænseflader
Hovedtelefoner, forbindelse 3, 5 mm
Bluetooth
DC-jack-stik, indgående
Apple Lightning docking stik
Apple 30-pin docking stik
- Apple 30-pin
Præstation
Kompatibel med Apple dockingstation
-
Vækkeur
Snooze funktion
Vækkeur
Afspilningstilstand Fast backward, Fast forward, Next, Previous, Repeat, Shuffle
Apple docking
Display
Ur-funktion
Design
Farve på produkt Sort
Strømstyring
Indbygget oplader -
USB opladning
Vægt & størrelser
Bredde 290
Dybde 113
Højde 160
Emballage indhold
AC-adapter inkluderet
Brugervejledning
Garantibevis