Panasonic HC-V710 manual

Panasonic HC-V710

Til højre kan du finde Panasonic HC-V710 manual. Hvis du har et spørgsmål om dit venligst lad os vide det, i bunden af denne side.

Mærke
Panasonic
Model
HC-V710
Produkt
Sprog
Dansk, Nordmand
Filtype
PDF
Websted
http://www.panasonic.com/
26
VQT4Q80 (DAN)
Om batteriet
EMC elektrisk og magnetisk
kompatibilitet
Dette symbol (CE) findes på typepladen.
Produktidentifikationsmærkning
Brugerinformation om
indsamling og bortskaffelsse
af elektronikskrot og brugte
batterier
Disse symboler på
produkter, emballage og/
eller ledsagedokumenter
betyder, at brugte elektriske
og elektroniske produkter
og batterier ikke må smides
ud som almindeligt
husholdningsaffald.
Sådanne gamle produkter og batterier
skal indleveres til behandling, genvinding
resp. recycling i henhold til gældende
nationale bestemmelser samt direktiverne
2002/96/EF og 2006/66/EF.
Ved at bortskaffe sådanne produkter og
batterier på korrekt vis hjælper du med til at
beskytte værdifulde ressourcer og imødegå
de negative påvirkninger af det menneskelige
helbred og miljøet, som vil kunne være følgen
af usagkyndig affaldsbehandling.
Sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL:
For at mindske risikoen for brand, elektrisk
stød og produktskader
Denne enhed må ikke udsættes for regn,
fugt, dryp eller plask.
Der må ikke anbringes genstande fyldt med
væsker, f.eks. vaser, oven på enheden.
Brug kun det anbefalede tilbehør.
Dæksler må ikke fjernes.
Du må ikke selv reparere denne enhed. Der
henvises til kvalificeret servicepersonale.
FORSIGTIG!
For at mindske risikoen for brand, elektrisk
stød og produktskader
Du må ikke installere eller anbringe denne
enhed inden i en bogreol, et indbygget
skab eller andre lukkede rum. Sørg altid
for, at enheden har god ventilation.
Enhedens ventilationsåbninger må ikke
dækkes til med aviser, duge, gardiner eller
lignende genstande.
Der må ikke anbringes åben ild, f.eks.
tændte stearinlys, oven på enheden.
Netstikket er den frakoblende enhed.
Installér enheden, så netstikket hurtigt kan
tages ud af vægkontakten eller lignende.
Advarsel
Antændings- eksplosions- og
forbrændingsfare. Må ikke skilles ad,
opvarmes til over 60 oC eller brændes.
ADVARSEL!
Der er fare for eksplosion, hvis batteriet ikke
udskiftes korrekt. Det må kun udskiftes med
samme type som anbefalet af fabrikanten.
Når du bortskaffer batterierne, skal du rette
henvendelse til de lokale myndigheder eller
din forhandler. Her kan du få oplysninger
om, hvordan du bortskaffer batterierne.
Produkt Sted
Højdefinitions
videokamera
Batteriholder
Lysnetadapter Bund
HC-V720&V720M&V710EG_VQT4Q80_dan.book 26 ページ 2012年12月20日 木曜日 午後1時16分

Har du et spørgsmål om Panasonic HC-V710?

Hvis du har et spørgsmål om "Panasonic HC-V710"

Til salg på