Panasonic BF-AL05P-W manual

Panasonic BF-AL05P-W
8.6 · 1
PDF manual
 · 1 side
-
manualPanasonic BF-AL05P-W
π᧸ӟᛠ
⯍ᖆଔܶ⾷ビパチù⾸
⾷ቊΧǽȎ⾸
ৃ⒅ マチẇチƷプパチㄎㄎ
ⶲǤ マチẇチチヒビブチㄎㄎ
マチẇチƷプパチㄎㄎ
π᧸⯍ᖆ
ঋബ଍ᗕ
✤ƷƷ⦖
ẇチヒブパ
ᡄಏチ
ഁ᠊៩⿉ẇチチチベチチㄍㄙ
೻᠊៩⿉ẇチパハピチㄍㄙ
⾷ブパチ㄄ㄎ֭ᅀチ
Ʒチチチ⯍ᖆ֊ቃᆣ⾸
ӟት
ẇチピパチㄍㄎ
⾷ഁ᠊៩Ƹڹ󰜭о⾸
ഁホ⢪Ữチẇチチチチチチブブチᆣ⫻
ᅽȚǤ
ƛ͘ᐯ
⾷ቊΧ⾸
əɒɅɓɋȷ
Ȫɳȳɲ̊⯍ᖆ
əɒɅɓɋȷ
ɕȲ̊⯍ᖆ
⾷Ɂɇɻɑ⾸
ẇチピパƷ
ৃ⒅ マチẇチƷヘパチㄎㄎ
ⶲǤ マチẇチチヒピブチㄎㄎ
マチẇチƷヘパチㄎㄎ
⾷ɁɇɻɑɃɋɐᆣ⾸
೻ホ⢪Ữチẇ
チチ
ヒパパパチᆣ⫻
ഁホ⢪Ữチẇチチチチチチフフチᆣ⫻
೻ホ⢪Ữチẇチチチチベブパチᆣ⫻
ഁホ⢪Ữチẇチチチチチチビパチᆣ⫻
೻ホ⢪Ữチẇチチチチピパパチᆣ⫻
ƛ

યӴˀǽǣᗨ๟

ർǩǙમșǞǯǤǓ
મȘǹǓǷডᅽȓᬶǽ⭿્ǽǙǬțǛǑș
ȍǨƹ
ƛ
⯍ᖆǽᙉǛᬶǺӱDzǮǷǜǾƸǢǨȘǩǺƷᕮǶᗴǓᘓǦƸǨǟǺٛృǽᗁ᪭ȡۅǠȚ
ƛ
⯍ᖆǽπ᧸⒙ᰳǺ൝Ǖ
ƛ
π᧸ൖǾർǩɁȬɋɉȡչȚ
ƛ
઻ቃ᫢Ǻ᠊ᎰǨȚチ⾷᠊៩〔ᙉȑț⾸
ƛ⫧ቃ⫻π᧸ǦǹǓǷǜǾƸ⯍ᖆȡࠔԃ
ƷǚȘۄșլǨチチ
મȘǹǓǷ⯍ᖆǽᙉȑțɿ᫘ᡡɿᯊⓐǽ
ڤࡍǷǹșȍǨƹ
ƛ៺ঙˁǽ⟥ԑȓᇝ༿ࠔԃǽǬǿǹǸƸ
ƷᚩಏǛⶲǞǹȚǷǢȜǶЄᶩǦǹǓ
ቊΧǽংബǺȗȚȿɯʀɐȓ᫘៥Ƹჩ⭿Ƹ
⯍ᖆǽצكǽڤࡍǷǹșȍǨƹ
ᗨ๟
ƛ˃ય઻ǹईཀǺΈǚǹǓ
મȘǹǓǷቊΧǽ⊝ˁȓ⟵ЬǺȗșƸǠǛȓ
ࠔԃჩ⭿ǽڤࡍǷǹșȍǨƹ
⚋ܝ
˛࡛⓯
əɋȷ
Ʒヱユヵ
ホ۞
ljブヘパノベブヒヒ
গ⬰ಊમۑలነˁᨊヒᨯヒۥ
ȪɝɇʀȽʀɛɁǺdzǓǵǙȞǚșǺǹȘǹǓǷǜǾƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȍǮǾˁ▉ǽ
ǃǙૃᐯǣᭀ☐ɃɻɇʀDŽǺǙުǓ۰ȞǪǞǯǤǓƹ
ǙⲬǓ
ƪগ⮾ǽ˛ǶǾπ᧸ǦǹǓǶǞǯǤǓƹ
Ʒ
⾷ᕮǛԑ⤴ǺӱȚǷƸǤȂǵπ᧸ǶǜǹǞǹȚई۰ǛǑșȍǨƹ⾸
ƪಁǺΈǓǮई۰ǾƸ➕ȎdzǠǹǓȗǕǺǣᗨ๟ǞǯǤǓƹ
ƪᘩૅǶǾπȞǹǓǶǞǯǤǓƹᛘᕧǺȗșؔΰǦǹǞǹȚई۰
ƷǛǑșȍǨƹ

ƛ۬⤴ǽǹȍǗǷπǓǚǮ

⯍ᖆǽӱțǚǮ
ȁȑȡۄș͛ǠȚई۰
ƷˁȹʀɁȡǾǩǨ
Ʒ۰ǓɦʀȷȡǃヰヱユワDŽ
ƷǽΡΈȍǶࡋǦǵǾǩǨƹ
Ʒ⯍ᖆȡᓺǦǞӱțȚ
ƷøᄽᅢƸᨵǹȚᲷⲲɿ
ƷƷ⨌ዄǽ⯍ᖆȡᚆ᧸ǦǹǓƹ
ƷøƷƷチȡᓺǦǞӱțȚƹ
ƷˁȹʀɁȡۄș͛ǠȚ
Ʒ۰ǓɦʀȷȡǃヰヱユワDŽ
ƷΡΈǺ۰ȞǪƸྍǦ͛Ǡ
ƷǹǛȘǃヤロヰヴユDŽΡΈ
ƷȍǶࡋǦǵǦȐȚ
Ǚཆӱț
ƪᕮȍǮǾ⌻ȐǮ۞ཀ᧸ᗴָ⾷˛ම⾸ȡ܅ȍǪǮళǶ⟽ǞȄǜۄDzǵǞǯǤǓƹ
᠊៩ɿᅽȚǤչራǗ⾾ᘲ៩ǽǦǚǮ
ɁɇɻɑǺɃɋɐǦǵπ᧸
ቊΧǽȎǶπ᧸
ƪ
ˀȹʀɁȡˀǚȘཆǶྍǨƹ
ø⿀ࡋྍǨǣǷǺƸ೻᠊៩〟ഁ᠊៩〟ᘲ៩ȡᾎș⡫Ǩƹ
ƪ
ɁȬɋɉɤɇɻȡ
Ʒ࿀ǶྍǨƹ
ˀȹʀɁ
ɁȬɋɉ
ɤɇɻ

BF-AL05P-W

⾷ɣɷȬɐ⾸
ݨᨯ
ロユュ ɱɻɇɻ
Ɂɇɻɑ
dzșˁǡǵπ᧸ǨȚई۰ǾƸ
ల⛩ǽȁȑ⾷ᬼൎ ピチ⿼⿼ͨԑ⾸
ȡۄș͛ǠǵǞǯǤǓƹ
ø
ȁȑȡۄș͛ǠȚǷƸɁɇɻɑǾπǗȍǪȢƹ
ヴパピヒブワルビヒビブ
əɒɅɓɋȷ̊⯍ᖆ
ɷȬɑəɷʀ
⯍ᥱ↠ ロユュ
ヒХ
̊⯍ᖆ
ٸピബ
ピХ
ٸピബ
⯍ᖆ
Х
⾷əɒɅɓɋȷȪɳȳɲ̊⯍ᖆ܅ȏ⾸
۰Ǔɦʀȷ
ˁȹʀɁ
ǾǩǨ
ヰヱユワ
ヤロヰヴユ
ˁȹʀɁ
۰Ǔɦʀȷ
ǦȐȚ
ヰヱユワ
ヤロヰヴユ
Ǚ᮪ȘǪ
ƪロユュǾ̰၁ǶǜȍǪȢƹƷチƪロユュǽ᫘ӟ↠ǺǾɘɱɌȵǛǑșȍǨƹ

Se manualen til Panasonic BF-AL05P-W her gratis. Denne vejledning hører under kategorien ikke kategoriseret og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 8.6. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: -. Har du et spørgsmål om Panasonic BF-AL05P-W eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her

Brug for hjælp?

Har du et spørgsmål vedrørende Panasonic og svaret er ikke i manualen? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og udførlig beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo bedre dit problem beskrives, jo lettere er det for andre Panasonic ejere, at give dig et godt svar.

Antal spørgsmål: 0

Generelt
Panasonic
BF-AL05P-W | BF-AL05P-W
ikke kategoriseret
4549077410757
-
Brugermanual (PDF)
Funktioner
ProduktfarveHvid
Lampe typeLED
Pære levetid1000 t
Lysstrøm30 lm
Strømstyring
Strømkilde typeBatteri
BatteritypeAA
Antal understøttede batterier3
Vægt & størrelser
Bredde70 mm
Dybde70 mm
Højde135 mm
Vægt150 g
vis mere

Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål i manualen? Du kan muligvis finde svaret på dit spørgsmål i ofte stillede spørgsmål her Panasonic BF-AL05P-W under.

Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her

Ingen resultater