Falcon Eye FE-12M manual

Falcon Eye FE-12M
5.4 · 1
PDF manual
 · 1 side
Dansk
manualFalcon Eye FE-12M
Ljm[dZd\ZjlbjgZyi_j_]h\hjgZy
Dhhj^bgZlgZy
GZagZq_gb_
Ljm[dZ d\ZjlbjgZy i_j_]h\hjgZy ij_^gZagZq_gZ ^ey
bkihevah\Zgby \ khklZ\_ ^hfhnhgguo kbkl_f k
dhhj^bgZlghc
Z^j_kZpb_c
Z[hg_glh\
 mklZgZ\eb\Z_lky \
d\Zjlbj_
Z[hg_glZ
b bkihevam_lky ^ey a\mdh\h]h \uah\Z Z[hg_glZ
q_j_a
\uau\gh_
mkljhckl\h ^hfhnhgZ k\yab ihk_lbl_evZ[hg_gl b
^bklZgpbhggh]h
hldju\Zgby\oh^ghc^\_jbZ[hg_glhf
L_ogbq_kdb_iZjZf_lju
=Z[Zjblgu_jZaf_juffg_[he__
FZkkZ]g_[he__
>bZiZahgjZ[hqbol_fi_jZlmj«°K
Hlghkbl_evgZy\eZ`ghklv\ha^moZijb °Kg_[he__
Ihjy^hdmklZgh\db
khklhbl ba ljm[db b ih^klZ\db kh_^bg_gguo \bluf
ijh\h^hf Ih^klZ\dZ fhglbjm_lky \ \_jlbdZevghf iheh`_gbb ijb
ihfhsbdj_i_`gh]hdhfie_dlZ Ih^dexq_gb_debgbbk\yabk [ehdhf
\uah\Z ^hfhnhgZ ijhba\h^blky \ khhl\_lkl\bb k iZkihjlhf gZ
^Zgguc lbi [ehdZ \uah\Z <u\h^u ^ey ih^dexq_gby d ebgbb
jZkiheh`_gu gZ \gmlj_gg_c klhjhg_ ih^klZ\db ih^ ljm[dm Ijb
ih^dexq_gbbljm[dbdebgbbg_h[oh^bfhkh[ex^Zlviheyjghklv
Bkihevah\Zgb_ Z[hg_glhf
< ^_`mjghf j_`bf_ ljm[dZ ^he`gZ [ulv meh`_gZ gZ ih^klZ\dm
i_j_dexqZl_evghqgh]hhldexq_gbyljm[db^he`_g[ulvmklZgh\e_g\
iheh`_gb_³<dexq_gh´Ijbkgylhck ih^klZ\dbljm[d_\uah\k[ehdZ
\uah\Z g_ ijhoh^bl A\mdh\hc kb]gZe \uah\Z ihk_lbl_e_f Z[hg_glZ
khijh\h`^Z_lky k\_lh\uf kb]gZehf k\_lh^bh^Z jZkiheh`_ggh]h gZ
ih^klZ\d_Ihke_ihemq_gbykb]gZeZ\uah\Zljm[dmg_h[oh^bfhkgylv
k ih^klZ\db b ijh\_klb i_j_]h\hju k ihk_lbl_e_f >ey hldju\Zgby
\oh^ghc ^\_jb g_h[oh^bfh gZ`Zlv dghidm hldju\Zgby ^\_jb\hae_
kbf\heZ dexqZ jZkiheh`_ggmx gZ ih^klZ\d_ ljm[db >ey
h[_ki_q_gby <Zr_c [_ahiZkghklb i_j_^ hldju\Zgb_f ^\_jb
m[_^bl_kv \ ebqghklb ihk_lbl_ey >ey hldexq_gby \uau\guo
kb]gZeh\ i_j_dexqZl_ev ghqgh]h hldexq_gby ljm[db ^he`_g [ulv
mklZgh\e_g\iheh`_gb_³Hldexq_gh´
=ZjZglbbba]hlh\bl_ey
Ba]hlh\bl_ev ]ZjZglbjm_l khhl\_lkl\b_ ljm[db d\Zjlbjghc
i_j_]h\hjghc lj_[h\Zgbyf ijb
\uiheg_gbb
ihlj_[bl_e_f
ijZ\be bkihevah\Zgby ojZg_gby b
ljZgkihjlbjh\Zgby

=ZjZglbcguc kjhd wdkiemZlZpbb ba^_eby ±  f_kyp_\ kh ^gy
ijh^Z`bghg_[he__f_kyp_\kh^gyba]hlh\e_gby
=ZjZglbcguc j_fhgl ijhba\h^blky ba]hlh\bl_e_f beb
ij_^klZ\bl_e_f ba]hlh\bl_ey JZaj_r_gb_ kihjguo \hijhkh\ ih
jZ[hlhkihkh[ghklb ijhba\h^blky gZ h[hjm^h\Zgbb
ba]hlh\bl_ey
Ijb gZebqbb f_oZgbq_kdbo we_dljbq_kdbo beb bguo \b^h\
ih\j_`^_gbc \ua\Zgguo g_ijZ\bevghc ljZgkihjlbjh\dhc
ojZg_gb_f wdkiemZlZpb_c beb ^_ckl\byfb lj_lvbo ebp ij_l_gabb d
dZq_kl\mg_ijbgbfZxlkyb]ZjZglbcgucj_fhglg_ijhba\h^blky
Dhfie_dlghklvmiZdh\db
Lh\Z
j
k_
j
lb
n
bpb
j
h\Zg
FE-12M
FE-12M
FE-12M
FE-12M

FE-12MFE-12M

FE-12M
213х81х45
FE-12MFE-12M

Авторизованный сервисный центр компании Falcon Eye

Москва, ул. Тюменский проезд, д.5 +7 (495) 788 38 00

ГА
РАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН
ИЗДЕЛИЕ
МОДЕЛЬ
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
ДАТА ПРОДАЖИ
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ
АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА
ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ
С условиями гарантии ознакомлен
ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ
ПЕЧАТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
/
Предназначена для использования с домофонами таких
как - VIZIT, CIFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ.
Ljm[dZd\ZjlbjgZyi_j_]h\hjgZy
Dhhj^bgZlgZy
GZagZq_gb_
Ljm[dZ d\ZjlbjgZy i_j_]h\hjgZy ij_^gZagZq_gZ ^ey
bkihevah\Zgby \ khklZ\_ ^hfhnhgguo kbkl_f k
dhhj^bgZlghc
Z^j_kZpb_c
Z[hg_glh\
 mklZgZ\eb\Z_lky \
d\Zjlbj_
Z[hg_glZ
b bkihevam_lky ^ey a\mdh\h]h \uah\Z Z[hg_glZ
q_j_a
\uau\gh_
mkljhckl\h ^hfhnhgZ k\yab ihk_lbl_evZ[hg_gl b
^bklZgpbhggh]h
hldju\Zgby\oh^ghc^\_jbZ[hg_glhf
L_ogbq_kdb_iZjZf_lju
=Z[Zjblgu_jZaf_juffg_[he__
FZkkZ]g_[he__
>bZiZahgjZ[hqbol_fi_jZlmj«°K
Hlghkbl_evgZy\eZ`ghklv\ha^moZijb °Kg_[he__
Ihjy^hdmklZgh\db
khklhbl ba ljm[db b ih^klZ\db kh_^bg_gguo \bluf
ijh\h^hf Ih^klZ\dZ fhglbjm_lky \ \_jlbdZevghf iheh`_gbb ijb
ihfhsbdj_i_`gh]hdhfie_dlZ Ih^dexq_gb_debgbbk\yabk [ehdhf
\uah\Z ^hfhnhgZ ijhba\h^blky \ khhl\_lkl\bb k iZkihjlhf gZ
^Zgguc lbi [ehdZ \uah\Z <u\h^u ^ey ih^dexq_gby d ebgbb
jZkiheh`_gu gZ \gmlj_gg_c klhjhg_ ih^klZ\db ih^ ljm[dm Ijb
ih^dexq_gbbljm[dbdebgbbg_h[oh^bfhkh[ex^Zlviheyjghklv
Bkihevah\Zgb_ Z[hg_glhf
< ^_`mjghf j_`bf_ ljm[dZ ^he`gZ [ulv meh`_gZ gZ ih^klZ\dm
i_j_dexqZl_evghqgh]hhldexq_gbyljm[db^he`_g[ulvmklZgh\e_g\
iheh`_gb_³<dexq_gh´Ijbkgylhck ih^klZ\dbljm[d_\uah\k[ehdZ
\uah\Z g_ ijhoh^bl A\mdh\hc kb]gZe \uah\Z ihk_lbl_e_f Z[hg_glZ
khijh\h`^Z_lky k\_lh\uf kb]gZehf k\_lh^bh^Z jZkiheh`_ggh]h gZ
ih^klZ\d_Ihke_ihemq_gbykb]gZeZ\uah\Zljm[dmg_h[oh^bfhkgylv
k ih^klZ\db b ijh\_klb i_j_]h\hju k ihk_lbl_e_f >ey hldju\Zgby
\oh^ghc ^\_jb g_h[oh^bfh gZ`Zlv dghidm hldju\Zgby ^\_jb\hae_
kbf\heZ dexqZ jZkiheh`_ggmx gZ ih^klZ\d_ ljm[db >ey
h[_ki_q_gby <Zr_c [_ahiZkghklb i_j_^ hldju\Zgb_f ^\_jb
m[_^bl_kv \ ebqghklb ihk_lbl_ey >ey hldexq_gby \uau\guo
kb]gZeh\ i_j_dexqZl_ev ghqgh]h hldexq_gby ljm[db ^he`_g [ulv
mklZgh\e_g\iheh`_gb_³Hldexq_gh´
=ZjZglbbba]hlh\bl_ey
Ba]hlh\bl_ev ]ZjZglbjm_l khhl\_lkl\b_ ljm[db d\Zjlbjghc
i_j_]h\hjghc lj_[h\Zgbyf ijb
\uiheg_gbb
ihlj_[bl_e_f
ijZ\be bkihevah\Zgby ojZg_gby b
ljZgkihjlbjh\Zgby

=ZjZglbcguc kjhd wdkiemZlZpbb ba^_eby ±  f_kyp_\ kh ^gy
ijh^Z`bghg_[he__f_kyp_\kh^gyba]hlh\e_gby
=ZjZglbcguc j_fhgl ijhba\h^blky ba]hlh\bl_e_f beb
ij_^klZ\bl_e_f ba]hlh\bl_ey JZaj_r_gb_ kihjguo \hijhkh\ ih
jZ[hlhkihkh[ghklb ijhba\h^blky gZ h[hjm^h\Zgbb
ba]hlh\bl_ey
Ijb gZebqbb f_oZgbq_kdbo we_dljbq_kdbo beb bguo \b^h\
ih\j_`^_gbc \ua\Zgguo g_ijZ\bevghc ljZgkihjlbjh\dhc
ojZg_gb_f wdkiemZlZpb_c beb ^_ckl\byfb lj_lvbo ebp ij_l_gabb d
dZq_kl\mg_ijbgbfZxlkyb]ZjZglbcgucj_fhglg_ijhba\h^blky
Dhfie_dlghklvmiZdh\db
Lh\Z
j
k_
j
lb
n
bpb
j
h\Zg
FE-12M
FE-12M
FE-12M
FE-12M

FE-12MFE-12M

FE-12M
213х81х45
FE-12MFE-12M

Авторизованный сервисный центр компании Falcon Eye

Москва, ул. Тюменский проезд, д.5 +7 (495) 788 38 00

ГА
РАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН
ИЗДЕЛИЕ
МОДЕЛЬ
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
ДАТА ПРОДАЖИ
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ
АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА
ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ
С условиями гарантии ознакомлен
ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ
ПЕЧАТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
/
Предназначена для использования с домофонами таких
как - VIZIT, CIFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ.

Se manualen til Falcon Eye FE-12M her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Samtaleanlæg og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 5.4. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Dansk. Har du et spørgsmål om Falcon Eye FE-12M eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her

Brug for hjælp?

Har du et spørgsmål vedrørende Falcon Eye og svaret er ikke i manualen? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og udførlig beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo bedre dit problem beskrives, jo lettere er det for andre Falcon Eye ejere, at give dig et godt svar.

Antal spørgsmål: 0

Generelt
Falcon Eye
FE-12M | FE-12M
Samtaleanlæg
Dansk
Brugermanual (PDF)
Funktioner
Produkttype-
ProduktfarveHvid
Mærke kompatibilitetFalcon
Vægt & størrelser
Bredde81 mm
Dybde45 mm
Højde213 mm
vis mere

Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål i manualen? Du kan muligvis finde svaret på dit spørgsmål i ofte stillede spørgsmål her Falcon Eye FE-12M under.

Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her

Ingen resultater