Disney Befix SP First Frozen I manual

Disney Befix SP First Frozen I
7.5 · 1
PDF manual
 · 2 sider
Dansk
manualDisney Befix SP First Frozen I

FC74ELLXT

1
2
Wij danken u voor uw aankoop van een autozitje van groep 2-3. Indien u hulp wenst met betrekking tot dit product, kunt u zich richten tot onze klantenservice.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING: Lees deze instructies voor gebruik aandachtig door en bewaar deze handleiding als referentie. Indien u deze instructies niet naleeft, kan dat de veiligheid van uw kind beïnvloeden. Installeer uw autozitje van groep 2-3 alleen op een zetel die naar voren is gericht en is uitgerust met een driepuntsveiligheidsgordel (1). Stijve elementen en plastic onderdelen van het kinderzitje moeten zo worden opgesteld en geïnstalleerd dat ze in normale gebruiksomstandigheden van het voertuig niet onder een beweegbare zetel of in de deur van het voertuig klem kunnen komen te zitten. Span alle riemen op waarmee het kinderzitje aan het voertuig wordt bevestigd en stel de riemen zo in dat ze het kind op zijn plaats houden. De riemen mogen bovendien niet ver-draaid zijn. Zorg ervoor dat de riemen voor onder de buik zo laag mogen worden gedragen, zodat het bekken stevig op zijn plaats wordt gehouden. Vervang het systeem wanneer het bij een ongeval aan zware schokken is blootgesteld.
Het is gevaarlijk om het zitje op eender welke manier te wijzigen of aan te vullen zonder
de toestemming van de bevoegde instantie. Het is ook heel belangrijk om de installatie-instructies van de fabrikant van het kinderzitje nauwgezet te respecteren. Beschut het zitje tegen zonnestraling, zodat het kind zich niet verbrandt. Laat het kind niet alleen achter wanneer het in het kinderzitje zit. Zorg ervoor dat bagage en andere voorwerpen die blessures zouden kunnen veroorzaken bij de gebruiker van het zitje bij een ongeval, stevig vast zitten. Gebruik het kinderzitje niet zonder de hoes.
Vervang de hoes van het zitje alleen door een hoes die door de constructeur is aanbevolen,
want deze heeft een onmiddellijk effect op de werking van het zitje.
Gelieve contact op te nemen met de fabrikant van het kinderzitje als u vragen hebt over de
installatie en het goede gebruik van het zitje. Installeer uw kinderzitje op de zitplaatsen die in de gebruiksaanwijzing van uw voertuig onder de categorie ‘universeel’ staan vermeld. Gebruik geen andere lastdragende contactpunten dan de punten die in de instructies zijn beschreven en op het kinderzitje zijn gemarkeerd.
Gebruik altijd bij voorkeur de zitplaatsen achterin, zelfs als het verkeersreglement een in-
stallatie op de voorste zetel toelaat. Controleer altijd of de veiligheidsgordel van de auto is vastgeklikt.
Zorg ervoor dat het kind tijdens de winter niet in het kinderzitje wordt geplaatst terwijl het
te ruime kleren draagt.
Uw verhoger Groep 2-3 (2)
1. In de hoogte verstelbare hoofdsteun2. Diagonale gordelgeleider (x2)3. Rugleuning4. Basis
Montage van de verhoger
(3) (4) (5) (6)
Installatie in de auto
Gr. 2-3, van 15 tot 36 kg (van 3 tot ongeveer 12 jaar)Controleer of de verstelbare hoofdsteun is aangepast aan de grootte van uw kind voordat u begint met de installatie in uw voertuig. Uw autozitje is overeenkomstig met groep 2 en 3 met rugleuning. Verwijder nooit de rugleuning van uw autozitje. Zonder rugleuning heeft uw kind geen laterale bescherming meer.
De hoofdsteun verstellen: De verstelbare hoofdsteun is ontwikkeld om de groei van uw kind
te volgen en hierbij een maximale laterale bescherming te bieden. De gordelgeleiders van de hoofdsteun moeten zo dicht mogelijk bij de schouders van uw kind worden geplaatst (7) (8).
Plaats het autozitje tegen de achterbank van het voertuig (9). Plaats het kind in het autozitje.
De diagonale riem van de veiligheidsgordel gaat door de gordelgeleider van de hoofdsteun en onder de tegenoverliggende armleuning. De buikriem van de veiligheidsgordel van het
voertuig gaat onder de armleuningen door (10). Gesp de veiligheidsgordel van het voertuig
dicht. Controleer of de veiligheidsgordel correct is gespannen en of deze niet is verdraaid.
Bekerhouder (optioneel afhankelijk van het model)
Monteer de bekerhouder van het autozitje door deze in de geleiders aan beide kanten van de
basis te schuiven (11). OPGELET: Plaats in de bekerhouder geen zware voorwerpen die bij
een aanrijding projectielen zouden kunnen worden.
Opbergen van de gebruiksaanwijzing
(12)
Onderhoud
Alle stoffen onderdelen hebben een afneembare hoes. Bij lichte vlekken kunt u de stoffen onderdelen reinigen met een vochtige spons met zeepwater of ze met de hand wassen in zeepwater op een temperatuur van 30°. Gebruik geen bleekwater, strijk de stoffen onderde-len niet en steek ze ook niet in een wasmachine of droogkast.
WAARSCHUWING
Dit autozitje is een ‘universeel’ kinderzitje voor kinderen. Overeenkomstig met het besluit
N°44/04 is het geschikt voor algemeen gebruik in voertuigen en compatibel met de meeste autozetels (behalve uitzonderingen).
De perfecte compatibiliteit wordt gemakkelijker verkregen als de autoconstructeur ver-
klaart dat zijn voertuigen zijn aangepast aan de universele’ kinderzitjes.
Dit kinderzitje is geklasseerd als ‘universeel’, volgens de strengste homologatiecriteria, ver-
geleken met voorgaande modellen die niet voldoen aan deze nieuwe bepalingen.
Alleen bruikbaar bij voertuigen die zijn voorzien van driepuntsveiligheidsgordels, vast of
met oprolmechanismes, officieel erkend volgens het besluit UN/ECE N° 16 of volgens een andere equivalente norm.Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van het kinderzitje of uw kleinhandelaar.We would like to congratulate you on your purchase of a group 2-3 car seat. If you would like to obtain any help regarding this product, you can contact our customer service.
SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING: Please read these instructions carefully before using the seat and keep this guide
in a safe place for future reference. If you do not comply with these instructions, the safety of your child could be compromised. Only install your group 2-3 booster seat on a forward facing seat that has a 3-point seat belt (1).
The hard items and the items in plastic of the child restraint system must be located and
installed so that when used normally, they do not get trapped under a movable seat or in the vehicle door.
Make sure the straps to attach the restraint system to the vehicle are kept tight and adjust
the straps that hold in the child. The straps must not be twisted.
Make sure the sub-abdominal straps are run as low as possible, to keep the pelvis in good
position. Replace the restraint system if it has been subjected to violent shocks in an accident. It is dangerous to change or add elements to the restraint system in any way without the authorisation of the competent authority, or not to carefully follow the instructions on installation provided by the manufacturer of the child restraint system. Keep the seat out of direct sunlight so that the child does not get burned. Do not leave the child unattended in a child restraint system.
Make sure that luggage and other items that might harm the child in the seat in the event
of a shock are correctly stowed away. Do not use the child restraint system without the cover.
Do not replace the seat cover with one that has not been recommended by the manufac-
turer, because it plays a direct role ensuring that the restraint system works effectively.
If you have a doubt concerning the installation and correct usage of your seat, please con-
tact the manufacturer of the child restraint system. Install your child restraint system on seats categorised as “Universal” in your car manual. Do not use weight-bearing contact points other than those described in the instructions and indicated on the restraint system. Always use the back seat if possible even if the Highway Code stipulates that using the front seat is allowed. Always ensure that the seat belt has been fastened. Do not clothe the child in garments that are too bulky in winter.
Your Group 2-3 booster seat (2)
1. Height adjustable head support2. Diagonal belt guide (x2)3. Back4. Seat
Assembling the booster seat
(3) (4) (5) (6)
In-car installation
Gr. 2-3, from 15 to 36 kg (from approximately 3 to 12 years)Ensure that the adjustable head support has been set to the size of your child before starting to install it in your vehicle. Your car seat is group 2 and 3 approved and has a back support. Never remove the back of your car seat. Without the back, your child will not be pro-tected laterally.
Adjusting the head support: the adjustable head support is designed to be used as your
child grows up providing maximum lateral protection. The belt guides of the head support must be placed as close to your child’s shoulders as possible (7) (8).
Place the car seat against the back seat of your vehicle (9). Seat your child on the car seat.
The diagonal end of the belt goes into the strap guide of the head support and under the op-
posite armrest. The lap end of the safety belt goes under the armrests (10). Fasten the safety
belt. Ensure that the belt is tight enough and not twisted.
Cup holder (as an option in some models)
Slide the cup holder of the car seat into the guides on each side of the seat (11). WARNING:
do not place heavy objects that might fly out of the cup holder in the event of an impact.
Storage of the instruction manual
(12)
Maintenance advice
All the material parts can be removed. Slight stains can be removed using a damp sponge soaked in soapy water or it can be washed by hand at 30° in soapy water. Do not use bleach, do not iron, do not machine wash, and do not tumble dry.
WARNING
This car seat is a “Universal” child restraint system. It has been approved in accordance
with regulation N°44/04, and is suitable for general use in vehicles and is compatible with the majority (some exceptions) of vehicle seats.
It is more likely that the seat is perfectly compatible if the vehicle manufacturer states that
its vehicles are suitable for taking “Universal” child restraint systems.
This restraint system is classified as “Universal” in accordance with the strictest approval
criteria, whereas earlier models do not correspond to these new provisions.
It can only be adapted to vehicles with 3-point safety belts that are either fixed or have a
roller mechanism and that have been approved compliant with the UN/ECE N° 16 or other equivalent standards. If in doubt, contact the manufacturer or retailer of the restraint system.

NL GB

Vous venez d’acquérir un siège auto groupe 2-3 et nous vous en remercions. Si vous
désirez obtenir une aide concernant ce produit, vous pouvez vous adresser à notre
service consommateurs.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT: Lisez ces instructions avec attention avant utilisation et conservez ce guide
pour les futurs besoins de référence. Si vous ne respectez pas ces instructions, la sécurité de vo
-
tre enfant pourrait être affectée. N’installez votre siège auto groupe 2-3 que sur un siège orienté
vers l’avant et équipé d’une ceinture de sécurité à 3 points (1).
Les éléments rigides et les pièces en matière plastique du dispositif de retenue pour enfants
doivent êtres situés et installés de telle manière qu’ils ne puissent pas, dans les conditions nor
-
males d’utilisation du véhicule, se coincer sous un siège mobile ou dans la porte du véhicule.
Maintenir tendues toutes les sangles servant à attacher le dispositif de retenue au véhicule et
régler les sangles qui servent à retenir l’enfant. De plus les sangles ne doivent pas être vrillées.
Veillez à ce que les sangles sous-abdominales soient portées aussi bas que possible, pour bien
maintenir le bassin.
Remplacer le dispositif lorsqu’il a été soumis à des efforts violents dans un accident.
Il est dangereux de modifier ou de compléter le dispositif en quoi que ce soit sans l’agrément
de l’autorité compétente, ou à ne pas suivre scrupuleusement les instructions concernant l’ins
-
tallation fournies pas le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.
Maintenir le siège à l’abri du rayonnement solaire, pour éviter que l’enfant ne puisse se brû-
ler.
Ne pas laisser un enfant sans surveillance dans un dispositif de retenue pour enfants.
Veillez à ce que les bagages et autres objets susceptibles de causer des blessures à l’occupant
du siège en cas de choc soient solidement arrimés.
Ne pas utiliser le dispositif de retenue pour enfants sans la housse.
Ne pas remplacer la housse du siège par une autre housse que celle recommandée par le
constructeur, car elle intervient directement dans le comportement du dispositif de retenue.
Si vous avez un doute concernant l’installation et la bonne utilisation de votre siège veuillez
contacter le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.
Installer votre système de retenue pour enfants aux places assises rangées dans la catégorie
‘Universel’ dans le manuel d’utilisation de votre véhicule.
Ne pas utiliser de points de contact porteurs autres que ceux décrits dans les instructions et
marqués sur le système de retenue.
Toujours privilégier les places assises arrières même lorsque le code de la route autorise une
installation à l’avant.
Toujours s’assurer que la ceinture de la voiture est bouclée.
Veillez à ne pas installer l’enfant avec des vêtements trop volumineux en hiver.
Votre réhausseur Groupe 2-3 (2)
1. Appui-tête réglable en hauteur
2. Guide ceinture diagonale (x2)
3. Dossier
4. Assise
Montage du réhausseur
(3) (4) (5) (6)
Installation dans le véhicule
Gr. 2-3, de 15 à 36 kg (de 3 à 12 ans environ)
Assurez-vous que l’appui-tête réglable est adapté à la taille de votre enfant avant de commen-
cer l’installation dans votre véhicule. Votre siège auto est homologué groupe 2 et 3 avec dossier.
Ne retirez jamais le dossier de votre siège auto. Sans dossier, votre enfant ne bénéficie-
rait plus d’une protection latérale.
Réglage de l’appui-tête: L’appui-tête réglable est conçu pour accompagner votre enfant tout
au long de sa croissance en lui apportant une protection latérale maximum. Les guides cein-
tures de l’appui-tête doivent être positionnés au plus près des épaules de votre enfant (7) (8).
Placez le siège auto contre la banquette arrière du véhicule (9). Asseoir l’enfant sur le siège auto.
Le brin diagonal de la ceinture passe dans le guide sangle de l’appui-tête et sous l’accoudoir
opposé. Le brin ventral de la ceinture du véhicule passe sous les accoudoirs (10). Bouclez la
ceinture du véhicule. Assurez-vous que la ceinture soit correctement tendue et qu’elle ne soit
pas vrillée.
Porte-gobelet (en option selon le modèle)
Montez le porte-gobelet du siège auto en le glissant dans les guides situés de chaque côté de
l’assise (11). ATTENTION: ne pas placer dans le porte-gobelet d’objets lourds susceptibles de
devenir des projectiles en cas de choc.
Rangement de la notice
(12)
Conseils d’entretien
Toutes les parties textiles sont déhoussables. En cas de tâches légères, nettoyez à l’aide d’une
éponge humidifiée avec de l’eau savonneuse ou lavez à la main à 30° dans de l’eau savonneuse.
Ne pas utiliser de javel, ne pas repasser, ne pas laver en machine, ne pas mettre dans un sèche
linge.
AVERTISSEMENT
Ce siège auto est un dispositif de retenue ‘Universal’ pour enfant. Homologué selon le règle-
ment N°44/04, il est adapté à une utilisation générale dans les véhicules, et compatible avec la
plus grande majorité (sauf exception) des sièges de véhicules.
La parfaite compatibilité est plus facilement obtenue lorsque le constructeur du véhicule dé-
clare que ses véhicules sont adaptés à recevoir des dispositifs de retenue ‘Universal’.
Ce dispositif de retenue est classé ‘Universal’, selon les critères d’homologation les plus stric-
tes, par rapport aux modèles précédents qui ne correspondent plus à ces nouvelles disposi-
tions.
Adaptable uniquement sur les véhicules munis de ceintures de sécurité à 3 points d’ancrage,
fixes ou avec enrouleurs, homologuées selon le règlement UN/ECE N° 16 ou autre norme équi-
valente.
En cas d’incertitude, contacter le fabricant du dispositif de retenue, ou votre revendeur.
FR
Vielen Dank, dass Sie unseren Kindersitz der Gruppe 2-3 gekauft haben. Sollten Sie
Hilfe zu diesem Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
SICHERHEITSHINWEISE
ACHTUNG: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Sitzes sorgfältig durch, und be-
wahren Sie sie als Referenz auf. Bei Nichteinhaltung dieser Anleitung wird die Sicherheit Ihres
Kindes gefährdet. Montieren Sie den Kindersitz der Gruppe 2-3 nur auf einem Sitz, der nach vorn
(in Fahrtrichtung) gerichtet ist und mit einem Dreipunktgurt ausgestattet ist (1).
Die starren Komponenten und die Kunststoffteile des Kinderrückhaltesystems müssen so
platziert und montiert werden, dass sie bei normalem Gebrauch des Fahrzeugs nicht unter
einem beweglichen Sitz oder in der Fahrzeugtür eingeklemmt werden können.
Alle Gurte zur Befestigung des Rückhaltesystems im Fahrzeug müssen straff gezogen werden.
Die Gurte zum Anschnallen des Kindes müssen korrekt angelegt und eingestellt werden. Die
Gurte dürfen nicht verdreht sein.
Darüber hinaus müssen die Beckengurte so niedrig wie möglich angelegt werden, um das
Becken in einer bequemen und gesunden Position zu halten.
Das Rückhaltesystem muss ausgewechselt werden, wenn es bei einem Unfall stark belastet
wurde.
Die Sicherheit ist gefährdet, wenn das System ohne Genehmigung der zuständigen Behörde
verändert oder ergänzt wird oder wenn die Herstellerangaben zur Montage des Kinderrückhalte
-
systems nicht sorgfältig befolgt werden.
Schützen Sie den Sitz vor direkter Sonneneinstrahlung, um zu verhindern, dass sich das Kind
verbrennt.
Lassen Sie Kinder in einem Rückhaltesystem niemals unbeaufsichtigt.
Achten Sie darauf, dass Gepäckstücke oder andere Gegenstände, die bei einem Aufprall Ver-
letzungen verursachen können, richtig gesichert sind.
Das Kinderrückhaltesystem darf nicht ohne den zugehörigen Sitzbezug verwendet werden.
Der Sitzbezug darf nur durch einen vom Hersteller empfohlenen Bezug ersetzt werden, da er
direkte Auswirkungen auf das Verhalten des Rückhaltesystems hat.
Wenden Sie sich bei Zweifelfällen hinsichtlich Montage und Verwendung des Sitzes an den
Hersteller des Kinderrückhaltesystems.
Das Kinderrückhaltesystem muss auf Sitzplätzen befestigt werden, die im Handbuch Ihres
Fahrzeugs unter der Kategorie „Universal“ aufgeführt werden.
Es dürfen keine anderen als die in den Anweisungen beschriebenen und an dem Rückhaltesys-
tem gekennzeichneten belasteten Berührungspunkte verwendet werden.
Die Befestigung auf dem Rücksitz ist stets vorzuziehen, auch in Fällen, in denen die Straßen-
verkehrsbestimmungen eine Montage auf dem Vordersitz erlauben.
Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt des Fahrzeugs eingerastet ist.
Achten Sie im Winter beim Anschnallen darauf, dass das Kind nicht zu dick angezogen ist.
Kinderautositz Gruppe 2-3 (2)
1. Höhenverstellbare Kopfstütze
2. Diagonalgurtführung (x2)
3. Rückenlehne
4. Sitzfläche
Montage des Kindersitzes
(3) (4) (5) (6)
So bauen Sie den Sitz ins Auto ein
Gr. 2-3, von 15 bis 36 kg (von ca. 3 bis 12 Jahren)
Vor der Montage in Ihrem Fahrzeug müssen Sie die Höhe der Kopfstütze an die Größe des Kindes
anpassen. Der Kindersitz ist für die Gruppe 2 und 3 mit Rückenlehne zugelassen. Entfernen Sie
unter keinen Umständen die Rückenlehne des Kindersitzes. Ohne Rückenlehne ist das
Kind seitlich nicht ausreichend geschützt.
Einstellen der Kopfstütze: Die verstellbare Kopfstütze soll das Kind in seiner gesamten Wachs-
tumsphase begleiten und ihm optimalen seitlichen Schutz bieten. Die Gurtführungen der Kopf-
stütze müssen sich möglichst in Schulterhöhe des Kindes befinden (7) (8).
Positionieren Sie den Kindersitz auf der Rückbank des Fahrzeugs (9). Setzen Sie das Kind auf
den Kindersitz. Schieben Sie den Diagonalgurt durch die Gurtführung der Kopfstütze und füh-
ren Sie ihn unter der gegenüberliegenden Armlehne hindurch. Führen Sie den Beckengurt des
Fahrzeugs unter beiden Armlehnen des Kindersitzes hindurch (10). Schließen Sie den Fahrzeug-
gurt. Vergewissern Sie sich, dass der Gurt straff anliegt und nicht verdreht ist.
Getränkehalter (optional, abhängig vom Modell)
Befestigen Sie den Getränkehalter, indem Sie ihn in die dafür vorgesehene Führung an der Seite
der Sitzfläche schieben (11). ACHTUNG: In den Getränkehalter dürfen keine schweren Gegen-
stände gestellt werden, die bei einem Aufprall gefährlich durch die Luft fliegen können.
Aufbewahrung der Anleitung
(12)
Pflegehinweise
Alle Textilteile sind abnehmbar. Sie können bei leichter Verschmutzung mit einem feuchten
Schwamm und Seifenwasser gereinigt oder von Hand bei 30° in Seifenwasser gewaschen wer-
den. Verwenden Sie kein chlorhaltiges Reinigungsmittel. Nicht für Waschmaschinen und Trock-
ner geeignet.
ACHTUNG
Dieser Kindersitz ist ein Kinderrückhaltesystem der Kategorie „universal“. Es ist nach der
Regelung Nr. 44/04 genehmigt für die allgemeine Verwendung in Fahrzeugen und passt in die
meisten — jedoch nicht alle — Fahrzeugsitze.
Ein korrekter Einbau der Einrichtung kann erwartet werden, wenn der Fahrzeughersteller erk-
lärt, dass seine Fahrzeuge für den Einbau eines „Universal“-Kinderrückhaltesystems geeignet
sind.
Dieses Kinderrückhaltesystem wurde nach strengeren Zulassungskriterien in die Kategorie
Universal“ eingestuft als frühere Modelle, die diese neuen Bestimmungen nicht mehr erfüllen.
Nur geeignet für Fahrzeuge mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten (fest oder mit Aufrollvorrichtung)
gemäß der UN/ECE-Regelung Nr. 16 oder einem vergleichbaren Standard.
Wenden Sie sich in Zweifelsfällen an den Hersteller des Rückhaltesystems oder an Ihren Hän-
dler.
DE

Type F9

7 8
11
2
3
4
1
12
3
9
10
5 6
4
Z.I. de Montbertrand - Rue du Claret
38230 Charvieu-Chavagneux
FRANCE
www.groupeteamtex.com

Se manualen til Disney Befix SP First Frozen I her gratis. Denne vejledning hører under kategorien bilsæder og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 7.5. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Dansk, Engelsk. Har du et spørgsmål om Disney Befix SP First Frozen I eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her

Brug for hjælp?

Har du et spørgsmål vedrørende Disney og svaret er ikke i manualen? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og udførlig beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo bedre dit problem beskrives, jo lettere er det for andre Disney ejere, at give dig et godt svar.

Antal spørgsmål: 0

Generelt
Disney
Befix SP First Frozen I
bilsæde
Dansk, Engelsk
Brugermanual (PDF)

Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål i manualen? Du kan muligvis finde svaret på dit spørgsmål i ofte stillede spørgsmål her Disney Befix SP First Frozen I under.

Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her

Ingen resultater