Bosch 8 Logixx WAS32464 manual

Bosch 8 Logixx WAS32464
8.5 · 34
PDF manual
 · 10 sider
Dansk
manualBosch 8 Logixx WAS32464
1 2 3 4 5 6
7 - 90 °C V (Temperatur) Valg af temperatur (7 = koldt)
1 - 24h (Færdig om) Programafslutning om ...c- 1400*c(omdr/min)Vælg centrifugeringshastighed (* afhængigt af model) eller(Skyllestop = uden slutcentrifugering, vasketøjet bliver
liggende i det sidste hold skyllevand, display---).
Statusindikatorer Indikatorer for programforløb:
1üü2üücü- ¯- Vask, skylning, centrifugering, programvarighed hhv. -slut (- ¯-)
( Børnesikring aside 5
, Åbne luge, efterfyldning af vasketøj aside 4, 5
ProgramvælgerDisplay / FunktionstasterStart/Efter-fyldningEkstra-funktioner
Sortering og ilægning af vasketøj
Følg producentens plejeanvisninger!I henhold til angivelserne på vaske-/plejemærkerne.I henhold til art, farve, tilsmudsning og temperatur.Overskrid ikke den maksimale tøjmængde a side 7.Overhold 'Vigtige anvisninger' a side 9.Vask små og store tøjstykker sammen!Luk lugen. Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem lugeog gummitætning.
Påfyld vaske- og plejemidler
Doser i henhold til:vasketøjsmængde, tilsmudsningsgrad, vandets hårdhed (oplyses på vandværket) samtproducentens angivelser.Ved modeller uden indsats til flydende vaskemidler:Hæld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder, oglæg den i vasketromlen.Under drift: Vær forsigtig, når sæbeskuffen åbnes!

Individuelle indstillinger

ʑ
Signal
ʑ
$ (Start/Efterfyldning) Til start af programmer eller efterfyldning af vasketøj samt til aktivering/deaktivering af børnesikringen.
1. Aktiver indstillings-modus for signallydstyrkeSæt på 1 trin, display lyserVælg, og tryk
ind
+
1 trin, slipSæt på TastesignalerAdvarselssignalerIndstille lydstyrke*1 trinIndstille lydstyrke** tryk evt. flere gange
2.
Indstille lydstyrke for ...direkte
Indsats til flydende vaskemiddel (afhængigt af model), side 10Kammer II: Vaskemiddel til hovedvask,afkalkningsmiddel, blegemiddel, pletfjerner

Vaskemaskinen Anvendelse iht. formål

Indhold Side

ʋ Anvendelse iht. formål ..................................................................... 1
ʋ Programmer ........................................................................................ 1
ʋ Indstilling og tilpasning af program ............................................... 3
ʋ Vask ................................................................................................. 3/4
ʋ Efter vask ............................................................................................ 4
ʋ Individuelle indstillinger ................................................................ 5/6
ʋ Programoversigt ................................................................................ 7
ʋ Sikkerhedsanvisninger ..................................................................... 8
ʋ Forbrugsværdier ................................................................................ 8
ʋ Vigtige anvisninger .......................................................................... 9
ʋ Indsats til flydende vaskemiddel .................................................. 10
ʋ Pleje ...................................................................................................10
ʋ Anvisninger i displayet ...................................................................10
ʋ Anvisninger i tilfælde af tilstopning ..............................................11
ʋ Hvad nu hvis ... ......................................................................... 12/13
ʋ Nødåbning .........................................................................................13
ʋ Kundeservice ....................................................................................13
Miljøbeskyttelse / energisparetips Udnyt de maksimale vasketøjsmængder for de enkelte programmer. Vask normalt snavset vasketøj uden forvask.
Vælg programmet Bomuld 60 °C og ekstrafunktionen
ć Eco Perfect i stedet for programmet Bomuld 90 °C. Sammenlignelig renhed
med et væsentlig mindre energiforbrug. Doser vaskemidlet iht. producentens angivelser og vandets hårdhedsgrad. Hvis tøjet bagefter skal tørres i tørretumbler, skal centrifugeringshastigheden vælges iht. til tørretumbler-producentens anvisninger
.

Forberedelse

Før den første vaskLad maskinen vaske en gang uden vasketøj a side 9
Indstilling* og tilpasning af program
1
2
Vask
Kammer ~: Skyllemiddel, stivelseKammer I: Vaskemiddel til forvaskʔ kun til husholdningsbrug,
ʔ til vask af maskinvaskbare tekstiler og uld, som kan håndvaskes i
sæbevand,
ʋ til drift med koldt ledningsvand og gængse vaske- og plejemidler, som
er beregnet til brug i vaskemaskine. Lad ikke børn opholde sig uden opsyn i nærheden af vaskemaskinen! Børn og personer, som ikke er instrueret i maskinens betjening, må ikke benytte vaskemaskinen! Hold husdyr væk fra vaskemaskinen!Fortynd tyktflydende skyllemiddel med vand.Forhindrer tilstopning.Sæbeskuffe med kammer I, II, ~BetjeningspanelLugens håndtagServiceklap
Luge
Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.
Kontroller maskinen
Maskinen må aldrig tages i brug, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice!
Stik netstikket i
kontakten
 Kun med tørre hænder!  Hold kun i selve stikket!
Luk vandhanen op
*Hvis symbolet ( er tændt i displayet, er børnesikringen aktiveret a deaktivering, side 5.Ekstra funktioner og funktionstaster aIndividuelle indstillinger, side 5
Vælg $
(Start/Efterfyldning)
Vask
Programslut, når ...
... $ (Start/Efterfyldning) fra og - ¯- vises i displayet.
Tryk på en tilfældig tast, hvis displayets belysning er slukketaEnergispare-modus, side 5.
Afbryde program
Ved programmer med høj temperatur: Køl vasketøjet ned: Vælg Skyl.
Tryk på $ (Start/Efterfyldning).
Ved programmer med lav temperatur:
Vælg Centrifugering eller Udpumpning.
Tryk på $ (Start/Efterfyldning).
Ændre program ...
... hvis der ved en fejltagelse er valgt et forkert program: Vælg program igen.
Tryk på $ (Start/Efterfyldning). Det nye program starter fra
begyndelsen.
Efterfyldning af vasketøj ... a side 5
... r der er valgt $ (Start/Efterfyldning), og når begge symboler
§ + ,lyser. Når der vises ǯ, kan lugen ikke åbnes.
Vælg tasten $ (Start/Efterfyldning).

Individuelle indstillinger

ʑ
FunktionstasterCentrifugeringshastighed og temperatur kan både ændres, inden det valgte program startes, og mens det udføres. Resultatet afhænger af, hvor i programforløbet ændringen foretages.
ʑ
V (Temperatur °C)Den viste vasketemperatur kan ændres. Den maksimalt mulige vasketemperatur afhænger af det valgte program.
ʑ
(Færdig om)Når programmet vælges, vises det pågældende programs varighed. Inden programstarten kan programmets starttidspunkt udskydes. Tidspunktet for programmets afslutning kan forskydes i trin på 1 time op til maksimalt
24 timer.Tryk så mange gange på tasten (Færdig om), at det ønskede antal timer vises (h=time).
Tryk på $ (Start/Efterfyldning).
ʑ
(Centrifugeringshastighed i omdr./min) / (skyllestop = uden slutcentrifugering)
Den viste centrifugeringshastighed kan ændres, eller vælg c(Skyllestop = uden slutcentrifugering, vasketøjet bliver
liggende i det sidste hold skyllevand, display---). Den viste centrifugeringshastighed kan ændres. Den maksimalt
mulige centrifugeringshastighed afhænger af den pågældende model og af det valgte program.
ʑ
Ekstrafunktioner a også Programoversigt, side 7
i Speed Perfect Til vask med reduceret vasketid med samme vaskevirkning som standardprogrammet.
Maksimal fyldningsmængde a Programoversigt, side 7.
ć Eco Perfect Til vask med reduceret energiforbrug med sammenlignelig vaskevirkning som
standardprogrammet.
S (Strygelet) Specielt centrifugeringsforløb med efterfølgende løsning af tøjet. Skånsom slutcentri-
fugering med reduceret centrifugeringshastighed. Let forøget restfugtighed i vasketøjet.
2 Super Ekstra skylning. Til områder med meget blødt vand eller endnu grundigere skylning.
ʑ
Børnesikring
(
vises i displayetVaskemaskinen kan sikres mod utilsigtet ændring af de indstillede funktioner.
TIL/FRA: Tryk på $ (Start/Efterfyldning) i ca. 5 sekunder efter programstart/-slut.
Bemærk: Børnesikringen kan forblive aktiveret frem til næste programstart, også efter at der har været slukket for maskinen!Deaktiver i så fald børnesikringen inden programstart, og aktiver den evt. igen efter programstart.Bemærk:Symbolet (lyser. Børnesikring aktiveret.
Symbolet (blinker: Børnesikring er aktiveret, hvorefter programvælgeren er blevet
flyttet. For at undgå at programmet bliver afbrudt, skal programvælgeren stilles tilbage
på udgangspositionen. Symbolet ( lyser igen.
ʑ
Efterfyldning§ + o,vises i displayet
Tryk på tasten $ (Start/Efterfyldning), hvis der skal lægges mere vasketøj i maskinen
efter programstart. Maskinen kontrollerer, om det stadig er muligt at efterfylde.
§ + , lyser: Efterfyldning er mulig.
ǯblinker: Vent, til § + , lyser.
Bemærk: Luk først lugen op, når begge symboler § + , lyser.
ǯ: Efterfyldning er ikke mulig.Bemærk: Ved høj vandstand og/eller temperatur eller under centrifugering forbliver lugen låst af hensyn til sikkerheden.Tryk på tasten $ (Start/Efterfyldning) for at fortsætte programmet.
ʑ
Energispare-modusHvis maskinen ikke bliver betjent i løbet af nogle få minutter, efter at den er tændt eller efter programslut, slukkes belysningen i displayet, og tasten $ (Start/Efterfyldning) blinker.Tryk på en vilkårlig tast for at aktivere belysningen. Programvælger til tænd/sluk af maskinen samt til valg af program. Kan drejes i begge retninger.Alle taster er sensitive, så en let berøring er nok! Hvis funktions-tasten (Færdig om) berøres i længere tid, udføres et automatisk gennemløb af de mulige funktioner!
3
ProgrammerDetaljeret programoversigt a side 7.Temperatur og centrifugeringshastighed kan vælges individuelt, afhængigt af det valgte program og programforløbet.Bomuld slidstærke tekstiler+ Forvask slidstærke tekstiler, Forvask ved 30 °CStrygelet strygelette tekstiler+ Forvask slidstærke tekstiler, Forvask ved 30 °CMix forskellige tekstiltyperFinvask/Silke sarte tekstiler, der tåler vask
: Uldvask uld, der tåler håndä/maskinvask
Skyl ekstra skylning med centrifugeringCentrifugering ekstra centrifugering med valgbar hastighedUdpumpning af skyllevand ved c(skyllestop = uden slutcentrifugering)Skånecentrifugering ekstra centrifugering med reduceret hastighedSuper hurtig 15' ekstra kort programSensitiv slidstærke tekstiler, længere vask og ekstra skylning til særlig følsom hudSport tekstiler af mikrofibreStrygelet special mørke tekstiler
Slukning
Sæt programvælgeren på Fra.
Lukke vandhane
Ikke nødvendigt ved modeller med Aqua-Stopa Anvisninger Opstillingsvejledning.
Tage vasketøj ud
Luk lugen op, og tag vasketøjet ud. Hvis (skyllestop = uden slutcentrifugering) er aktiveret:
Stil programvælgeren på Udpumpning eller Centrifugering.
Vælg evt. centrifugeringshastighed.Tryk på $ (Start/Efterfyldning). Fjern evt. fremmedlegemer - fare for rustdannelse. Lad lugen og sæbeskuffen stå åben, så overskydende vand kan tørre.
Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra
Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug.Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner er fejlfri og fungerer korrekt, inden de forlader fabrikken.Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør, reservedele og services på vores Internetside www.bosch-home.com eller i vores kundeservice-centre.Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 8!Læs først denne vejledning og den separate opstillingsvejledning, inden vaskemaskinen tages i brug!
7
Programoversigt a Se tabel over forbrugsværdier side 8, og følg anvisningerne på side 9!
* Reduceret vasketøjsmængde ved ekstrafunktionen i Speed Perfect.
Mix 40 °C med maksimal centrifugeringshastighed er optimalt egnet som Kortprogram.
Programmer uden forvask - hæld vaskemiddel i kammer II, programmer med forvask - fordel vaskemidlet i kammer I og kammer II.
Programmer °C maks.Tøjtype Ekstra funktioner: Funktioner, anvisningerBomuld7 - 90 °C8 kg/5 kg*slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør
i Speed Perfect*, ć Eco Perfect, S (Strygelet), 2 Super, c(Skyllestop)
+ Forvask
Sensitiv 7 - 60 °C slidstærke tekstiler af bomuld eller hør
i Speed Perfect*, ć Eco Perfect, S (Strygelet), 2 Super, c(Skyllestop);
til særlig følsom hud, længere vask ved valgt temperatur, højere vandstand, ekstra skylningStrygelet7 - 60 °C3,5 kgstrygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre
i Speed Perfect, ć Eco Perfect, S (Strygelet), 2 Super, c(Skyllestop)
+ Forvask
Mix 7 - 40 °C tekstiler af bomuld eller strygelette tekstiler
i Speed Perfect, ć Eco Perfect, S (Strygelet), 2 Super, c(Skyllestop);
forskellige typer vasketøj kan vaskes sammenStrygelet special 7 - 40 °Cmørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler
i Speed Perfect, ć Eco Perfect, S (Strygelet), 2 Super, c(Skyllestop);
lavere hastighed ved skylnings-/slutcentrifugeringFinvask/Silke 7 - 40 °C
2 kg
til sarte vaskbare tekstiler f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. gardiner)
i Speed Perfect, ć Eco Perfect, S (Strygelet), 2 Super, c(Skyllestop);
ingen centrifugering mellem skylninger
:üUldvask 7 - 40 °C
tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvaskc(Skyllestop); særligt skånsomt vaskeprogram til forhindring af krympning, læn-gere programpauser (tekstilerne hviler i vaskevandet)Super hurtig 15' 7 - 40 °Cstrygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibrec(Skyllestop); kortprogram ca. 15 minutter, egnet til let snavset tøj
Sport 7 - 40 °C tekstiler af mikrofibre
i Speed Perfect, ć Eco Perfect, S (Strygelet), 2 Super, c(Skyllestop);
vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel.Ekstra programmer Skyl, Centrifugering, Udpumpning, Skånecentrifugering9205 / 9000766617

*766617*

WAS28464SN,WAS32464SNRobert Bosch Hausgeräte GmbHCarl-Wery-Str. 3481739 München / Deutschland

Manual

Se manualen til Bosch 8 Logixx WAS32464 her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Vaskemaskiner og er blevet bedømt af 34 personer med et gennemsnit på en 8.5. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Dansk. Har du et spørgsmål om Bosch 8 Logixx WAS32464 eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her

Brug for hjælp?

Har du et spørgsmål vedrørende Bosch 8 Logixx WAS32464 og svaret er ikke i manualen? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og udførlig beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo bedre dit problem beskrives, jo lettere er det for andre Bosch 8 Logixx WAS32464 ejere, at give dig et godt svar.

Else Marie • 14-3-2020 Ingen kommentarer

Hvordan slår jeg børne sikring fra på vaskemaskinen?

Besvar dette spørgsmål
Charlotte Lunde • 9-5-2021 3 kommentarer

Hvordan åbner jeg lågen? Vasken er kørt færdig, men lågen kan ikke åbnes.

Harper Glasdam • 4-7-2022

Hvordan åbner jeg lågen? Vasken er kørt færdig, men lågen kan ikke åbnes. jeg kan heller ikke åbne lågen

Erik Glasdam • 4-7-2022

Hvordan åbner jeg lågen? Vasken er kørt færdig, men lågen kan ikke åbnes. jeg kan heller ikke åbne lågen

Erik Glasdam • 4-7-2022

Hvordan åbner jeg lågen? Vasken er kørt færdig, men lågen kan ikke åbnes. jeg kan heller ikke åbne lågen. Hvordan skal jeg gøre?

Besvar dette spørgsmål
Margrethe Gravesen • 18-11-2021 Ingen kommentarer

hvordan åbner man for filter

Besvar dette spørgsmål
Dorrit • 5-7-2022 Ingen kommentarer

Hvordan åbner jeg maskinen efter vask - når den ikke gør det automatisk

Besvar dette spørgsmål
Vibeke • 4-7-2022 Ingen kommentarer

Hvordan sætter man maskinen til at sætte iblødsætning

Besvar dette spørgsmål
Sten Skou Jensen • 26-4-2022 Ingen kommentarer

Kan man centrifugering alene?

Besvar dette spørgsmål
Kirsten Behrend • 30-3-2022 Ingen kommentarer

Jeg har tømt maskinen for restvand ved hjælp af slangen og efterfølgende kørt ekstra centrifugering. Display viser, at jeg nu kan tage tøjet ud, men jeg kan stadig ikke åbne lågen. Jeg har forsøgt nødåbning, men det hjælper heller ikke - hvad gør jeg nu?

Besvar dette spørgsmål
Bodil Christensen • 29-3-2022 1 kommentar

Når jeg starter en kogevask på 60 grader og lægger sæbe i begge skuffer, tager maskinen sæbe fra begge rum. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg får den til at vaske forvask og derefter klarvask.

Karin • 13-4-2022

Hej Bodil, vi har samme problem!

Besvar dette spørgsmål
Kirsten Kirkeby • 31-1-2022 Ingen kommentarer

Hvad kan der være i vejen, når maskinen ikke skyller ordentligt? Specielt ved 60 graders alm. bomuldsvask er der sæbeskum i afløbet efter vask. I dag har jeg skyllet hele vasken en gang ekstra + derefter delt vasken op i 2 portioner og givet hver del et ekstra skyl. Da vandet løb ind til skyl i sidste runde = 2. ekstra skyl var der tydeligt skum på indersiden af lågen. Maskinen var 75 % fyldt og jeg havde doseret efter blødt vand (45 ml Anglamark flydende vaskemiddel). Synes ikke problemet har været der altid (men er ikke sikker). Vi har haft maskinen i ca 8 år.

Besvar dette spørgsmål
Holger Sørensen • 5-10-2021 Ingen kommentarer

Hvad betyder fejl F:43?

Besvar dette spørgsmål

Antal spørgsmål: 14

Bosch 8 Logixx WAS32464 specifikationer

Nedenfor finder du produktspecifikationerne og de manuelle specifikationer for Bosch 8 Logixx WAS32464.

Generelt
Mærke Bosch
Model 8 Logixx WAS32464 | WAS32464SN
Produkt Vaskemaskine
EAN 4242002651057
Sprog Dansk
Filtype Brugermanual (PDF)
Strømstyring
Energieffektivitetsklasse (gammel) A+++
Energiforbrug ved vask - kWh
Strømforbrug (typisk) 2300 W
Strøm 10 A
Vandforbrug pr. cyklus - L
Andre funktioner
Effektkrav 220 - 240V, 50Hz
Årligt energiforbrug vask 189 kWh
Vaskeklasse A
Dimensioner (BxDxH) 600 x 590 x 842 mm
Design
Indbygget skærm Ja
Skærmtype LED
Ilægningstype Front-læsning
Placering af apparat Fritstående
Ledningslængde 1.75 m
Dørhængsel Venstre
Døråbningsvinkel 165 °
Tromle volumen 65 L
Produktfarve Hvid
Dør farve Sølv
Præstation
Spin-tørre klasse A
Antal vaskeprogrammer -
Tromlekapacitet 8 kg
Maksimal centrifugeringshastighed 1600 rpm
Timer Ja
Støjniveau (vask) 49 dB
AquaStop funktion Ja
Forsinket start-timer Ja
Skum kontrol system Ja
Balance system Ja
Forsinket start (maks.) 24 t
Støjniveau (centrifugering) 74 dB
Vaskeprogrammer Hygiene/anti-allergy,Black
Ergonomisk
Børnesikring Ja
Vægt & størrelser
Vægt 79000 g
Bredde 600 mm
Dybde 590 mm
Højde 842 mm
Døråbning diameter 320 mm
vis mere

Ofte stillede spørgsmål

Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål i manualen? Du kan muligvis finde svaret på dit spørgsmål i ofte stillede spørgsmål her Bosch 8 Logixx WAS32464 under.

Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her

Ingen resultater